Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em - Hà Anh Tuấn, St: Phạm Toàn Thắng

Harmonica Tabs - Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em - Hà Anh Tuấn, St: Phạm Toàn Thắng

Tremolo Tabs
Mùa xuân có em như chưa bắt đầu
6 8 9 8, 6 7 6 5
Và cơn gió như khẽ mươn mam lay từng nhành hoa rơi
6 8 9 8, 6 6 7 7 5 7 6 6
Em đã bước tới như em đã từng
6 8 9 10, 9 8 6 7
Chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh
6 8 9 8, 6 6 7 6
Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi
11 6 7 6, 11 6 7 6, 11 6 7 6 11
Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình
11 6 7 6, 11 6 7 6, 7 7 7 4 5
Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã
11 6 7 6, 11 6 7 6, 11 6 7 6 11
Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười
9 8 9 8 , 6 8 6 8, 9 6

[Đk]:
Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi
11 10 9 8 6, 9 10. 11 13 11 10, 11 13 11 10 11
Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật
11 10 9 8 6, 9 10. 10 10 15 16 15 16 13 11
Giá như tôi một lần tin emcô gái tôi thươn nay hóa theo mây gió
11 10 9 8 6, 9 10. 11 13 11 10, 11 13 11 10, 11
Để lại tháng tư ở đó
7 6 11 10 13 14

Và tôi sẽ sống như những gì em thầm mơ
6 8 9 10,, 9 8 6_7, 7 5 6
Và tôi sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn
6 8 9 10, 9 8 6 7, 7 6 5
Và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em
6 8 9 10, 9 8 6_7, 7 5 6
Khẽ chào cô gái tháng tư của tôi
7 6 9 11, 11 10, 7 6

Những kỉ niệm phai tàn thật nhanh em đã bay xa em đã đi xa mãi
11 10 9 8 6, 9 10. 11 13 11 10, 11 13 11 10 11
Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật
11 10 9 8 6, 9 10. 10 10 15 16 15 16 13 11
Giá như tôi một lần tin emcô gái tôi thươn nay hóa theo mây gió
11 10 9 8 6, 9 10. 11 13 11 10, 11 13 11 10, 11
Để lại tháng tư xa mãi
7 6 11 10 13 14
Để lại tháng tư mình anh

7 6 11 10 7 6
Diatonic Tabs
Mùa xuân có em như chưa bắt đầu
-3bb -3 4 -3 -3bb 3 -3bb 2
Và cơn gió như khẽ mươn mam lay từng nhành hoa rơi
-3bb -3 4 -3 -3bb -3bb 3 3 2 3 -3bb -3bb
Em đã bước tới như em đã từng
-3bb -3 4 -4 4 -3 -3bb 3
Chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh
-3bb -3 4 -3 -3bb -3bb 3 -3bb
Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi
5 -3bb 3 -3bb 5 -3bb 3 -3bb 5 -3bb 3 -3bb 5
Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình
5 -3bb 3 -3bb 5 -3bb 3 -3bb 3 3 3 -2bb 2
Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã
5 -3bb 3 -3bb 5 -3bb 3 -3bb 5 -3bb 3 -3bb 5
Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười
4 -3 4 -3  -3bb -3 -3bb -3 4 -3bb

[ĐK]:
Những cánh hoa phai tàn thật nhanh em có bay xa em có đi xa mãi
5 -4 4 -3 -3bb 4 -4 5 6 5 -4 5 6 5 -4 5
Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật
5 -4 4 -3 -3bb 4 -4 -4 -4 7 -7 7 -7 6 5
Giá như tôi một lần tin emcô gái tôi thươn nay hóa theo mây gió
5 -4 4 -3 -3bb 4 -4 5 6 5 -4 5 6 5 -4 5
Để lại tháng tư ở đó
3 -3bb 5 -4 6 -6

Và tôi sẽ sống như những gì em thầm mơ
-3bb -3 4 -4 4 -3 6_3 3 2 -3bb
Và tôi sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn
-3bb -3 4 -4 4 -3 -3bb 3 3 -3bb 2
Và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em
-3bb -3 4 -4 4 -3 6_3 3 2 -3bb
Khẽ chào cô gái tháng tư của tôi
3 -3bb 4 5 5 -4 3 -3bb

Những kỉ niệm phai tàn thật nhanh em đã bay xa em đã đi xa mãi
5 -4 4 -3 -3bb 4 -4 5 6 5 -4 5 6 5 -4 5
Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật
5 -4 4 -3 -3bb 4 -4 -4 -4 7 -7 7 -7 6 5
Giá như tôi một lần tin emcô gái tôi thươn nay hóa theo mây gió
5 -4 4 -3 -3bb 4 -4 5 6 5 -4 5 6 5 -4 5
Để lại tháng tư xa mãi
3 -3bb 5 -4 6 -6
Để lại tháng tư mình anh

3 -3bb 5 -4 3 -3bb
Chromatic Tabs
Mùa xuân có em như chưa bắt đầu
-3 -4 4 -4 -3 3 -3 2
Và cơn gió như khẽ mươn mam lay từng nhành hoa rơi
-3 -4 4 -4 -3 -3 3 3 2 3 -3 -3
Em đã bước tới như em đã từng
-3 -4 4 -5 4 -4 -3 3
Chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh
-3 -4 4 -4 -3 -3 3 -3
Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi
6 -3 3 -3 6 -3 3 -3 6 -3 3 -3 6
Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình
6 -3 3 -3 6 -3 3 -3 3 3 3 -2 2
Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã
6 -3 3 -3 6 -3 3 -3 6 -3 3 -3 6
Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười
4 -4 4 -4  -3 -4 -3 -4 4 -3

[ĐK]:
Những cánh hoa phai tàn thật nhanh em có bay xa em có đi xa mãi
6 -5 5 -4 -3 5 -5 6 7 6 -5 6 7 6 -5 6
Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật
6 -5 5 -4 -3 5 -5 -5 -5 8 -8 8 -8 7 6
Giá như tôi một lần tin emcô gái tôi thươn nay hóa theo mây gió
6 -5 5 -4 -3 5 -5 6 7 6 -5 6 7 6 -5 6
Để lại tháng tư ở đó
3 -3 6 -5 7 -7

Và tôi sẽ sống như những gì em thầm mơ
-3 -4 5 -5 5 -4 6_3 3 2 -3
Và tôi sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn
-3 -4 5 -5 5 -4 -3 3 3 -3 2
Và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em
-3 -4 5 -5 5 -4 6_3 3 2 -3
Khẽ chào cô gái tháng tư của tôi
3 -3  5 6 6 -5 3 -3

Những kỉ niệm phai tàn thật nhanh em đã bay xa em đã đi xa mãi
6 -5 5 -4 -3 5 -5 6 7 6 -5 6 7 6 -5 6
Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật
6 -5 5 -4 -3 5 -5 -5 -5 8 -8 8 -8 7 6
Giá như tôi một lần tin emcô gái tôi thươn nay hóa theo mây gió
6 -5 5 -4 -3 5 -5 6 7 6 -5 6 7 6 -5 6
Để lại tháng tư xa mãi
3 -3 6 -5 7 -7
Để lại tháng tư mình anh

3 -3 6 -5 3 -3

Harmonica Cover: Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em - Hà Anh Tuấn


BeatVideo MusicSheet Music
Note:

Mùa xuân có em như chưa bắt đầu  
A4 B4 C5 B4 A4 G4 A4 E4 
Và cơn gió như khẽ mươn mam lay từng nhành hoa rơi  
A4 B4 C5 B4 A4 A4 G4 G4 E4 G4 A4 A4 
Em đã bước tới như em đã từng  
A4 B4 C5 D5 C5 B4 A4 G4 
Chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh  
A4 B4 C5 B4 A4 A4 G4 A4 
Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi  
E5 A4 G4 A4 E5 A4 G4 A4 E5 A4 G4 A4 E5 
Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình 
E5 A4 G4 A4 E5 A4 G4 A4 G4 G4 G4 F4 E4  
Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã  
E5 A4 G4 A4 E5 A4 G4 A4 E5 A4 G4 A4 E5 
Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười  
C5 B4 C5 B4  A4 B4 A4 B4 C5 A4 
[ĐK]: 
Những cánh hoa phai tàn thật nhanh em có bay xa em có đi xa mãi  
E5 D5 C5 B4 A4 C5 D5 E5 G5 E5 D5 E5 G5 E5 D5 E5 
Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật  
E5 D5 C5 B4 A4 C5 D5 D5 D5 C6 B5 C6 B5 G5 E5 
Giá như tôi một lần tin emcô gái tôi thươn nay hóa theo mây gió  
E5 D5 C5 B4 A4 C5 D5 E5 G5 E5 D5 E5 G5 E5 D5 E5 
Để lại tháng tư ở đó  
G4 A4 E5 D5 G5 A5 
Và tôi sẽ sống như những gì em thầm mơ  
A4 B4 C5 D5 C5 B4 A4 G4 G4 E4 A4 
Và tôi sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn 
A4 B4 C5 D5 C5 B4 A4 G4 G4 A4 E4 
Và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em  
A4 B4 C5 D5 C5 B4 A4 G4 G4 E4 A4 
Khẽ chào cô gái tháng tư của tôi  
G4 A4 C5 E5 E5 D5 G4 A4 
Những kỉ niệm phai tàn thật nhanh em đã bay xa em đã đi xa mãi  
E5 D5 C5 B4 A4 C5 D5 E5 G5 E5 D5 E5 G5 E5 D5 E5 
Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật  
E5 D5 C5 B4 A4 C5 D5 D5 D5 C6 B5 C6 B5 G5 E5 
Giá như tôi một lần tin emcô gái tôi thươn nay hóa theo mây gió  
E5 D5 C5 B4 A4 C5 D5 E5 G5 E5 D5 E5 G5 E5 D5 E5 
Để lại tháng tư xa mãi  
G4 A4 E5 D5 G5 A5 
Để lại tháng tư mình anh 
G4 A4 E5 D5 G4 A4

Midi Down: Update

 ♬ ♬♬ ♬ Chúc các bạn vui vẻ! ♬ ♬ ♬ ♬

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)