Tabs Mới Nhất

Tabs Harmonica - Hongkong1 - Nguyễn Trọng Tài, San Ji, Double X

Tabs Harmonica - Hongkong1 - Nguyễn Trọng Tài, San Ji, Double X 
Hongkong1 - Nguyễn Trọng Tài, San Ji, Double X 
Tremolo Tabs 1:
Nếu... đoá hoa hồng trước kia chưa về
11 11 10 9 11 10 8 7
Nhánh hương tình thấm thêm câu thề
11 10 9 11 10 8 7
Anh ước rằng
8 9 7
Rằng một mai anh đến... anh đón em vào sớm mai trong lành
6 8 9 10 11,10 11 10 9 11 10 8 7
Nhưng đó mãi là giấc mơ không thành
10 11 10 9 11 10 9 7
Vì ai vì anh
8 9 8 9

ĐK:
Vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì
9 9 10 11 6 6 6 6 6 6
Khi đó xuân sang người đừng ngọt lời thầm thì
10 11 10 10 7 7 7 7 7 7
Em bước sang ngang đợi chờ một điều diệu kì
8 9 8 6 4 4 4 4 4 4
Như lúc ban đầu
6 9 6 7

Và giờ anh khóc thì cũng chẳng để làm gì
9 9 10 11 6 6 6 6 6 6
Đâu phải cho ai chuyện tình mình mà là vì
10 11 10 10 7 7 7 7 7 7
Em đã trao ai dòng lệ tràn đầy cầu kì
8 9 8 6 4 4 4 4 4 4
Những năm tháng phai màu
6 6 8 6 7

Nếu... đoá hoa hồng trước kia chưa về
11 11 10 9 11 10 8 7
Nhánh hương tình thấm thêm câu thề
11 10 9 11 10 8 7
Vì ai vì anh.
8 9 8 9

Tremolo Tabs 2:
Và giờ anh khóc thì cũng chẳng để làm gì

12 12 13 14 10 10 10 10 10 10
Đâu phải cho anh,chuyện tình mình mà là vì
13 14 13 13, 9 9 9 9 9 9
Em đã trao ai dòng lệ tràn đầy cầu kì những năm tháng phai màu
11 12 11 10 6# 6# 6# 6# 6# 6# 10 10 11 10 9
Nếu trái tim mình nói không nên lời, đắng cay từng tiếng yêu xa vời
13_14 14 13 12 14 13 11 9, 14 13 12 14 13 11 6#
Thế là.. như thế là
12 9.. 11 12 9..

Và hôm nay em đến
9 10 12 13 14
Nhưng nắng đâu còn thiết tha gọi mời
13 14 13 12 14 13 11 9
Gió âm thầm lướt qua muôn đời
14 13 12 14 13 11 6#
Vì ai vì ai
11 12 11 12..

[Đk]
Vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì,
12 12 13 14 10 10 10 10 10 10
Khi đó xuân sang người đừng ngọt lời thầm thì
13 14 13 13, 9 9 9 9 9 9
Em bước sang ngang đợi chờ điều gì diệu kì
11 12 11 10 6# 6# 6# 6# 6# 6#
Như lúc ban đầu 
10 11 10 9

Và giờ anh khóc thì cũng chẳng để làm gì
12 12 13 14 10 10 10 10 10 10
Đâu phải cho anh,chuyện tình mình mà là vì
13 14 13 13, 9 9 9 9 9 9
Em đã trao ai dòng lệ tràn đầy cầu kì những năm tháng phai màu
11 12 11 10 6# 6# 6# 6# 6# 6# 10 10 11 10 9

Nếu đóa hoa trồng trước kia chưa về,nhánh hương tình thắm thêm câu thề
13_14 14 13 12 14 13 11 9, 14 13 12 14 13 11 6#
Anh ước rằng,rằng một mai anh đến anh đón em vào sớm mai trong lành
11 12 9, 9 10 12 13 14, 13 14 13 12 14 13 11 9
Nhưng đó mãi là giấc mơ không thành
13 14 13 12 14 13 11 6#
Vì ai vì ai
11 12 11 12..
Diatonic Tabs 1:
Nếu đoá hoa hồng trước kia chưa về
5 5 -4 4 5 -4 -3 -2
Nhánh hương tình thấm thêm câu thề
5 -4 4 5 -4 -3 -2
Anh ước rằng
-3 4 -2
Rằng một mai anh đến anh đón em vào sớm mai trong lành
-3bb -3 4 -4 11-4 5 -4 4 5 -4 -3 -2
Nhưng đó mãi là giấc mơ không thành
-4 5 -4 4 5 -4 4 -2
Vì ai vì anh
-3 4 -3 4

ĐK:
Vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì
4 4 -4 5 -3bb -3bb -3bb -3bb -3bb -3bb
Khi đó xuân sang người đừng ngọt lời thầm thì
-4 5 -4 -4 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Em bước sang ngang đợi chờ một điều diệu kì
-3 4 -3 -3bb -2bb -2bb -2bb -2bb -2bb -2bb
Như lúc ban đầu
-3bb 4 -3bb  -2

 Và giờ anh khóc thì cũng chẳng để làm gì
 4 4 -4 5 -3bb -3bb -3bb -3bb -3bb -3bb
 Đâu phải cho ai chuyện tình mình mà là vì
-4 5 -4 -4 -2 -2 -2 -2 -2 -2
 Em đã trao ai dòng lệ tràn đầy cầu kì
 -3 4 -3 -3bb -2bb -2bb -2bb -2bb -2bb -2bb
 Những năm tháng phai màu
-3bb -3bb -3 -3bb -2

Nếu đoá hoa hồng trước kia chưa về
5 5 -4 4 5 -4 -3 -2
Nhánh hương tình thấm thêm câu thề
5 -4 4 5 -4 -3 -2
Vì ai vì anh

-3 4 -3 9

Diatonic Tabs 2:
Và giờ anh khóc thì cũng chẳng để làm gì
-5 -5 6 -6 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Đâu phải cho anh,chuyện tình mình mà là vì
6 -6 6 6, 4 4 4 4 4 4
Em đã trao ai dòng lệ tràn đầy cầu kì những năm tháng phai màu
5 -5 5 -4 -3b# -3b# -3b# -3b# -3b# -3b# -4 -4 5 -4 4
Nếu trái tim mình nói không nên lời, đắng cay từng tiếng yêu xa vời
6_-6 -6 6 -5 -6 6 5 4, -6 6 -5 -6 6 5 -3b#
Thế là.. như thế là
-5 4.. 5 -5 4..

Và hôm nay em đến
4 -4 -5 6 -6
Nhưng nắng đâu còn thiết tha gọi mời
6 -6 6 -5 -6 6 5 4
Gió âm thầm lướt qua muôn đời
-6 6 -5 -6 6 5 -3b#
Vì ai vì ai
5 -5 5 -5..
Vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì,
-5 -5 6 -6 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Khi đó xuân sang người đừng ngọt lời thầm thì
6 -6 6 6, 4 4 4 4 4 4
Em bước sang ngang đợi chờ điều gì diệu kì
5 -5 5 -4 -3b# -3b# -3b# -3b# -3b# -3b#
Như lúc ban đầu 
-4 5 -4 4

Và giờ anh khóc thì cũng chẳng để làm gì
-5 -5 6 -6 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Đâu phải cho anh,chuyện tình mình mà là vì
6 -6 6 6, 4 4 4 4 4 4
Em đã trao ai dòng lệ tràn đầy cầu kì những năm tháng phai màu
5 -5 5 -4 -3b# -3b# -3b# -3b# -3b# -3b# -4 -4 5 -4 4
Nếu đóa hoa trồng trước kia chưa về,nhánh hương tình thắm thêm câu thề
6_-6 -6 6 -5 -6 6 5 4, -6 6 -5 -6 6 5 -3b#
Anh ước rằng,rằng một mai anh đến anh đón em vào sớm mai trong lành
5 -5 4, 4 -4 -5 6 -6, 6 -6 6 -5 -6 6 5 4
Nhưng đó mãi là giấc mơ không thành
6 -6 6 -5 -6 6 5 -3b#
Vì ai vì ai
5 -5 5 -5..

Video Harmonica:


Beat:Video Music:Sheet Music

Note:
Và giờ anh khóc thì cũng chẳng để làm gì
F F G A D D D D D D
Đâu phải cho anh,chuyện tình mình mà là vì
G A G G, C C C C C C
Em đã trao ai dòng lệ tràn đầy cầu kì những năm tháng phai màu
E F E D 'A# 'A# 'A# 'A# 'A# 'A# D D E D C
Nếu trái tim mình nói không nên lời, đắng cay từng tiếng yêu xa vời
G_A A G F A G E C, A G F A G E 'A#
Thế là.. như thế là
F C.. E F C..

Và hôm nay em đến
C D F G A
Nhưng nắng đâu còn thiết tha gọi mời
G A G F A G E C
Gió âm thầm lướt qua muôn đời
A G F A G E 'A#
Vì ai vì ai
E F E F..
Vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì,
F F G A D D D D D D
Khi đó xuân sang người đừng ngọt lời thầm thì
G A G G, C C C C C C
Em bước sang ngang đợi chờ điều gì diệu kì
E F E D 'A# 'A# 'A# 'A# 'A# 'A#
Như lúc ban đầu 
D E D C

Và giờ anh khóc thì cũng chẳng để làm gì
F F G A D D D D D D
Đâu phải cho anh,chuyện tình mình mà là vì
G A G G, C C C C C C
Em đã trao ai dòng lệ tràn đầy cầu kì những năm tháng phai màu
E F E D 'A# 'A# 'A# 'A# 'A# 'A# D D E D C
Nếu đóa hoa trồng trước kia chưa về,nhánh hương tình thắm thêm câu thề
G_A A G F A G E C, A G F A G E 'A#
Anh ước rằng,rằng một mai anh đến anh đón em vào sớm mai trong lành
E F C, C D F G A, G A G F A G E C
Nhưng đó mãi là giấc mơ không thành
G A G F A G E 'A#
Vì ai vì ai
E F E F..
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)