Tabs Mới Nhất

Tab Harmonica - Despacito - Luis Fonsi, Daddy Yankee

Tab Harmonica - Despacito - Luis Fonsi, Daddy Yankee

Despacito - Luis Fonsi, Daddy Yankee
Tremolo Tabs:
Intro
14, 11 14 16 15 18 15 16 14 13 12 15 15
15 13 15 13 15 13 15 18 16
14, 11 14 16 15 18 15 16 14 13 12 15 18_15
15 13 15 13 15 13 15 18 16
14 14 14 14 16 15 16 15 16 15 16 14
14 14 14 16 15 16 15 16 15 18 13
13 13 13 13 15 16 15 16 15 18 18 16
14 14 14 14 16 15 16 15 16 15 16 14
14 14 14 16 15 16 15 16 15 18 13
13 13 13 13 15 16 15 16 15 18 18 16


Chorus 
15 16 14 11
11 11 11 11 11 14 14 14 14 13 14 12
12 12 12 12 12 14 14 14 14 16 15 13
13 13 13 13 13 15 15 15 15 18 18 16
15 16 14 11
11 11 11 11 11 14 14 14 14 13 14 12
12 12 12 12 12 14 14 14 14 16 15 13
13 13 13 13 13 15 15 15 15 18 18 16
17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 20 20 15
20 20 20 20 20 19 19 17
17 17 17 17 19 20 17_18
17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 20 20 15
20 20 20 20 20 19 20 17,
17 17 17 17 19 20 17_18
15 16 16 14

Rap:
15 15 15 15 14 15 14 14
15 15 15 15 15 14 14
15 15 15 15 14 15 14 14
14 15 15 15 15 14 14
18 18 18 15 18 18 18 15 18 18 18 17 15 15
18 18 18 15 18 18 18 15 18 18 18 17 15 15
14 15 15 15 14 15 15 15 14 16 18 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 18 15
17 17 17 17 19 19 19 19 15 15 15 18
17 17 17 17 18 18 18 18 15 17 18
11 15 15 15 14 14
15 15 15 15 14 14
15 15 15 15 14 11
11 15 15 15 14 14
18 18 18 15 18 15 ,
18 18 18 15 18 15

15 15 15 15 16 16 16 16 14 15 16

Diatonic Tabs:
Intro
-6, +5 -6 -7 +7 -8 +7 -7 -6 +6 -5 +7 +7
+7 +6 +7 +6 +7 +6 +7 -8 -7
-6, +5 -6 -7 +7 -8 +7 -7 -6 +6 -5 +7 -8_+7
+7 +6 +7 +6 +7 +6 +7 -8 -7
-6 -6 -6 -6 -7 +7 -7 +7 -7 +7 -7 -6
-6 -6 -6 -7 +7 -7 +7 -7 +7 -8 +6
+6 +6 +6 +6 +7 -7 +7 -7 +7 -8 -8 -7
-6 -6 -6 -6 -7 +7 -7 +7 -7 +7 -7 -6
-6 -6 -6 -7 +7 -7 +7 -7 +7 -8 +6
+6 +6 +6 +6 +7 -7 +7 -7 +7 -8 -8 -7
Chorus
+7 -7 -6 +5
+5 +5 +5 +5 +5 -6 -6 -6 -6 +6 -6 -5
-5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -7 +7 +6
+6 +6 +6 +6 +6 +7 +7 +7 +7 -8 -8 -7
+7 -7 -6 +5
+5 +5 +5 +5 +5 -6 -6 -6 -6 +6 -6 -5
-5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -7 +7 +6
+6 +6 +6 +6 +6 +7 +7 +7 +7 -8 -8 -7
+8 -8 +8 -8 +8 -8 +8 -8 +8 -8 +8 -9 -9 +7
-9 -9 -9 -9 -9 +9 +9 +8,
+8 +8 +8 +8 +9 -9 +8_-8
+8 -8 +8 -8 +8 -8 +8 -8 +8 -8 +8 -9 -9 +7
-9 -9 -9 -9 -9 +9 -9 +8,
+8 +8 +8 +8 +9 -9 +8_-8
7 -7 -7 -6

Rap: 
7 7 7 7 -6 7 -6 -6
7 7 7 7 7 -6 -6
7 7 7 7 -6 7 -6 -6
-6 7 7 7 7 -6 -6
-8 -8 -8 7 -8 -8 -8 7 -8 -8 -8 8 7 7
-8 -8 -8 7 -8 -8 -8 7 -8 -8 -8 8 7 7
-6 7 7 7 -6 7 7 7 -6 -7 -8 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 -6 -8 7
8 8 8 8 9 9 9 9 7 7 7 -8
8 8 8 8 -8 -8 -8 -8 7 8 -8
5 7 7 7 -6 -6
7 7 7 7 -6 -6
7 7 7 7 -6 5
5 7 7 7 -6 -6
-8 -8 -8 7 -8 7
-8 -8 -8 7 -8 7

7 7 7 7 -7 -7 -7 -7 -6 7 -7

Video Harmonica


Beat
Video Music


Sheet Music


Note:

Intro 
A E A B C’ D’ C’ B A G F C’ C’
C’ G C’ G C’ G C’ D’ B
A E A B C’ D’ C’ B A G F C’ D’_C’
C’ G C’ G C’ G C’ D’ B
A A A A B C’ B C’ B C’ B A
A A A B C’ B C’ B C’ D’ G
G G G G C’ B C’ B C’ D’ D’ B
A A A A B C’ B C’ B C’ B A
A A A B C’ B C’ B C’ D’ G
G G G G C’ B C’ B C’ D’ D’ B

Chorus 
C’ B A E
E E E E E A A A A G A F
F F F F F A A A A B C’ G
G G G G G C’ C’ C’ C’ D’ D’ B
C’ B A E
E E E E E A A A A G A F
F F F F F A A A A B C’ G
G G G G G C’ C’ C’ C’ D’ D’ B
E’ D’ E’ D’ E’ D’ E’ D’ E’ D’ E’ F’ F’ C’
F’ F’ F’ F’ F’ G’ G’ E’
E’ E’ E’ E’ G’ F’ E’_D’
E’ D’ E’ D’ E’ D’ E’ D’ E’ D’ E’ F’ F’ C’
F’ F’ F’ F’ F’ G’ F’ E’
E’ E’ E’ E’ G’ F’ E’_D’
C’ B B A

Rap:
C’ C’ C’ C’ A C’ A A
C’ C’ C’ C’ C’ A A
C’ C’ C’ C’ A C’ A A
A C’ C’ C’ C’ A A
D’ D’ D’ C’ D’ D’ D’ C’ D’ D’ D’ E’ C’ C’
D’ D’ D’ C’ D’ D’ D’ C’ D’ D’ D’ E’ C’ C’
A C’ C’ C’ A C’ C’ C’ A B D’ C’
C’ C’ C’ C’ C’ C’ C’ C’ C’ C’ A D’ C’
E’ E’ E’ E’ G’ G’ G’ G’ C’ C’ C’ D’
E’ E’ E’ E’ D’ D’ D’ D’ C’ E’ D’
E C’ C’ C’ A A
C’ C’ C’ C’ A A
C’ C’ C’ C’ A E
E C’ C’ C’ A A
D’ D’ D’ C’ D’ C’
D’ D’ D’ C’ D’ C’

C’ C’ C’ C’ B B B B A C’ B
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)