Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Tất Cả Sẽ Thay Em - Phạm Quỳnh Anh, St: Hamlet Trương

Harmonica Tabs - Tất Cả Sẽ Thay Em - Phạm Quỳnh Anh, St: Hamlet Trương

Tremolo Tabs
Giữa con phố buồn có hai người và dấu chân ngược hướng nhau
9 8 9 5 9 8_6 7 3 6 7 4 6 7
Em gọi tiếng : “Anh ơi” lần cuối, để rồi đường ai nấy đi nhà ai nấy về
9 8 9 8 6 5 6_8, 5 5 7 6 9 8 8 9 11 8

Em chỉ ước rằng có đôi lần mình ở trong vị trí nhau
9 8 9 5 9 8_6 7 3 6 7 4 6 7
Để anh thấu những gì đã qua và để người đây hiểu nỗi đau người kia
9 8 9 8 6 11 10_6 7.. 5 5 7 6 9 8 7 6
Gió sẽ thay em là áo anh thật phẳng
11 10 11 10 9 11 10 9 10..
Nắng sẽ thay em hong ấm những con đường
12 11 12 11 12 13 11 10 9
Tất cả sẽ thay em, tất cả sẽ thay em để cùng đi với anh, cùng anh.
9 8 9 8 6, 8 6 8 6 7.. 5 5 4 9 8, 7 6

Bình minh đó nơi chúng ta đã tựa đầu vào vai nhau
9 10 11 10 11 10 11 9 7 9 10 10
Giờ nay đã trở thành hoàng hôn buông xuống hai mái đầu
10 11 12 11 10 11 12 13 14 11 10 9
Mình đứng ở giữa con dốc, mình cố ngăn sẽ không khóc,
9 14 13 14 13 14, 6 13 12 13 12 13,
Mà nước mắt cứ vô thức rơi tràn bờ mi em
7 12 11 12 11 12 11 9 9 10 10

Từ ngày mai em sẽ phải bước trên đường về chia hai
9 10 11 10 11 10 11 9 7 9 10 10
Từng ký ức hạnh phúc về anh buông tiếng em thở dài
10 11 12 11 10 11 12 13 14 11 10 9
Hạnh phúc anh ước mơ đó, hạnh phúc mà em không có
9 14 13 14 13 14, 6 13 12 13 12 13,
Nhờ gió mang đến câu chúc anh bình an.

7 12 11 12 11 12 11 9 10
Diatonic Tabs
Giữa con phố buồn có hai người và dấu chân ngược hướng nhau
4 -3 4 2 4 -3_-3b 3 1 -3b 3 -2b -3b 3
Em gọi tiếng : “Anh ơi” lần cuối, để rồi đường ai nấy đi nhà ai nấy về
4 -3 4 -3 -3b 2 -3b_-3, 2 2 3 -3b 4 -3 -3 4 5 -3

Em chỉ ước rằng có đôi lần mình ở trong vị trí nhau
4 -3 4 2 4 -3_-3b 3 1 -3b 3 -2b -3b 3
Để anh thấu những gì đã qua và để người đây hiểu nỗi đau người kia
4 -3 4 -3 -3b 5 -4_-3b 3.. 2 2 3 -3b 4 -3 3 -3b
Gió sẽ thay em là áo anh thật phẳng
5 -4 5 -4 4 5 -4 4 -4..
Nắng sẽ thay em hong ấm những con đường
-5 5 -5 5 -5 6 5 -4 4
Tất cả sẽ thay em, tất cả sẽ thay em để cùng đi với anh, cùng anh.
4 -3 4 -3 -3b, -3 -3b -3 -3b 3.. 2 2 -2b 4 -3, 3 -3b

Bình minh đó nơi chúng ta đã tựa đầu vào vai nhau
4 -4 5 -4 5 -4 5 4 3 4 -4 -4
Giờ nay đã trở thành hoàng hôn buông xuống hai mái đầu
-4 5 -5 5 -4 5 -5 6 -6 5 -4 4
Mình đứng ở giữa con dốc, mình cố ngăn sẽ không khóc,
4 -6 6 -6 6 -6, -3b 6 -5 6 -5 6,
Mà nước mắt cứ vô thức rơi tràn bờ mi em
3 -5 5 -5 5 -5 5 4 4 -4 -4

Từ ngày mai em sẽ phải bước trên đường về chia hai
4 -4 5 -4 5 -4 5 4 3 4 -4 -4
Từng ký ức hạnh phúc về anh buông tiếng em thở dài
-4 5 -5 5 -4 5 -5 6 -6 5 -4 4
Hạnh phúc anh ước mơ đó, hạnh phúc mà em không có
4 -6 6 -6 6 -6, -3b 6 -5 6 -5 6,
Nhờ gió mang đến câu chúc anh bình an.

3 -5 5 -5 5 -5 5 4 -4
Chromatic Tabs
Giữa con phố buồn có hai người và dấu chân ngược hướng nhau
(4)(5) -4 (4)(5) 2 (4)(5) 8_-3 3 (4.)(1) -3 3 -2 -3 3
Em gọi tiếng : “Anh ơi” lần cuối để rồi đường ai nấy đi nhà ai nấy về
(4)(5) -4 (4)(5) -4 -3 2 6_-4 2 2 3 -3 (4)(5) -4 -4 (4)(5) 6 -4
Em chỉ ước rằng có đôi lần mình ở trong vị trí nhau
(4)(5) -4 (4)(5) 2 (4)(5) 8_-3 3 (4.)(1) -3 3 -2 -3 3
Để anh thấu những gì đã qua và để người đây hiểu nỗi đau người kia
(4)(5) -4 (4)(5) -4 -3 6 10_-3 3 2 2 3 -3 (4)(5) -4 3 -3
Gió sẽ thay em là áo anh thật phẳng
6 -5 6 -5 (4)(5) 6 -5 (4)(5) -5
Nắng sẽ thay em hong ấm những con đường
-6 6 -6 6 -6 7 6 -5 (4)(5)
Tất cả sẽ thay em tất cả sẽ thay em để cùng đi với anh cùng anh
(4)(5) -4 (4)(5) -4 -3 -4 -3 -4 -3 3 2 2 -2 (4)(5) -4 3 -3

Bình minh đó nơi chúng ta đã tựa đầu vào vai nhau
(4)(5) -5 6 -5 6 -5 6 (4)(5) 3 (4)(5) -5 -5
Giờ nay đã trở thành hoàng hôn buông xuống hai mái đầu
-5 6 -6 6 -5 6 -6 7 -7 6 -5 (4)(5)
Mình đứng ở giữa con dốc mình cố ngăn sẽ không khóc
(4)(5) -7 7 -7 7 -7 -3 7 -6 7 -6 7
Mà nước mắt cứ vô thức rơi tràn bờ mi em
3 -6 6 -6 6 -6 6 (4)(5) (4)(5) -5 -5

Từ ngày mai em sẽ phải bước trên đường về chia hai
(4)(5) -5 6 -5 6 -5 6 (4)(5) 3 (4)(5) -5 -5
Từng ký ức hạnh phúc về anh buông tiếng em thở dài
-5 6 -6 6 -5 6 -6 7 -7 6 -5 (4)(5)
Hạnh phúc anh ước mơ đó hạnh phúc mà em không có
(4)(5) -7 7 -7 7 -7 -3 7 -6 7 -6 7
Nhờ gió mang đến câu chúc anh bình an

3 -6 6 -6 6 -6 6 (4)(5) -5

Harmonica Cover: (Nếu bạn có bản cover Harmonica bài này, và muốn up lên đây, thì liên hệ fanpage TheHarmonica nhá)

BeatVideo MusicSheet MusicNote:

Giữa con phố buồn có hai người và dấu chân ngược hướng nhau
C5 B4 C5 E4 C5 B4 A4 G4 C4 A4 G4 F4 A4 G4
Em gọi tiếng : “Anh ơi” lần cuối để rồi đường ai nấy đi nhà ai nấy về
C5 B4 C5 B4 A4 E4 A4 B4 E4 E4 G4 A4 C5 B4 B4 C5 E5 B4

Em chỉ ước rằng có đôi lần mình ở trong vị trí nhau
C5 B4 C5 E4 C5 B4 A4 G4 C4 A4 G4 F4 A4 G4
Để anh thấu những gì đã qua và để người đây hiểu nỗi đau người kia
C5 B4 C5 B4 A4 E5 D5 A4 G4 E4 E4 G4 A4 C5 B4 G4 A4
Gió sẽ thay em là áo anh thật phẳng
E5 D5 E5 D5 C5 E5 D5 C5 D5
Nắng sẽ thay em hong ấm những con đường
F5 E5 F5 E5 F5 G5 E5 D5 C5
Tất cả sẽ thay em tất cả sẽ thay em để cùng đi với anh cùng anh
C5 B4 C5 B4 A4 B4 A4 B4 A4 G4 E4 E4 F4 C5 B4 G4 A4

Bình minh đó nơi chúng ta đã tựa đầu vào vai nhau
C5 D5 E5 D5 E5 D5 E5 C5 G4 C5 D5 D5
Giờ nay đã trở thành hoàng hôn buông xuống hai mái đầu
D5 E5 F5 E5 D5 E5 F5 G5 A5 E5 D5 C5
Mình đứng ở giữa con dốc mình cố ngăn sẽ không khóc 
C5 A5 G5 A5 G5 A5 A4 G5 F5 G5 F5 G5 
Mà nước mắt cứ vô thức rơi tràn bờ mi em
G4 F5 E5 F5 E5 F5 E5 C5 C5 D5 D5

Từ ngày mai em sẽ phải bước trên đường về chia hai
C5 D5 E5 D5 E5 D5 E5 C5 G4 C5 D5 D5
Từng ký ức hạnh phúc về anh buông tiếng em thở dài
D5 E5 F5 E5 D5 E5 F5 G5 A5 E5 D5 C5
Hạnh phúc anh ước mơ đó hạnh phúc mà em không có
C5 A5 G5 A5 G5 A5 A4 G5 F5 G5 F5 G5 
Nhờ gió mang đến câu chúc anh bình an

G4 F5 E5 F5 E5 F5 E5 C5 D5

Midi Down: Update
 ♬ ♬♬ ♬ Chúc các bạn vui vẻ! ♬ ♬ ♬ ♬

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)