Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Hoa Trinh Nữ - Trần Thiện Thanh

Harmonica Tabs - Hoa Trinh Nữ - Trần Thiện Thanh

Tremolo Tabs
Qua một rừng hoang gió núi theo sang rũ bụi đường trên vai
13 9 10 13 14 14 13 12 13 10 10 12 13
Hái cây hoa dại lẻ loi bên đường gọi hoa trinh nữ
13 11 10_11 10_9 10 9 6 7 7 9 10 9_11
Hoa trinh nữ không nặn mà bằng nàng hồng kiêu sa
14 14 15 14 10 10 10 10 10 12 13
Hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng cúc vàng tươi
11 11 13 11 6 6 6 6 11 6_9 10
Hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn
10 11 13 11 10 9 6 6 10 9 7
Nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta
8 8 8 10 7 5 5 7 8 10 9

Xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đêm mưa
13 9 10 13 14 14 13 12 13 10 10 12... 13...
Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn
11_13 11 10_11_10 9 10 9 6 7 7 9 10 9_11
Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một gia nhân
14 14 15 14 10 10 10 10 10 12 13
Vua xao xuyến tâm hồn mời nàng về chốn hoàng cung
11 11 13 11 6 6 6 6 11 6_9 10

Truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng
10 11 13 11 10 9 6 6 10 9 7
Trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao
8 8 8 10 7 5 5 7 8 10 9_10_9..
Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường
11 11 6 6 11 11 6 13 6 6 7
Như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền
10 10 6 6 10 10 6 11 6 7 7
Loài hoa không hương không sắc màu
6 9 10 10 9 10 7

Những loài hoa biết khép lá ngây thơ
11 6 11 11 13 13 11 10..
Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa
13 14 10 10 14 14 10 15 15 14 13
Không ngọc ngà kiệu hoa không nệm gấm không cung son
13 9 9 10 13 13 9 13_14 13 12
Tôi chỉ là người lính xa nhà
11 6 6 6 13 11 6
Thấy hoa nhớ người yêu rất xa
13 11 13 6 9 10 9

Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay lá ngủ thật mê say
13 9 10 13 14 14 13 12 13 10 10 12 13
Ngỡ đôi mi gầy khép đêm trăng đầy cài then cung ái
13 11 10_11 10_9 10 9 6 7 7 9 10 9_11
Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương
14 14 15 14 10 10 10 10 10 12 13
Quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương
11 11 13 11 6 6 6 6 11 6_9 10
Và mong ước mai sau khi tan giặc rước vua về
10 11 13 11 10 9 9 6 10 9 7
Cho gia nhân ngóng đợi chỉ một cành trinh nữ thôi
8 8 8 10 7 5 5 7 8 10 9


Diatonic Tabs
Qua một rừng hoang gió núi theo sang rũ bụi đường trên vai
6 4 -4 6 -6 -6 6 -5 6 -4 -4 -5 6
Hái cây hoa dại lẻ loi bên đường gọi hoa trinh nữ
6 5 -4_5 -4_4 -4 4 -3b 3 3 4 -4 4_5
Hoa trinh nữ không nặn mà bằng nàng hồng kiêu sa
-6 -6 7 -6 -4 -4 -4 -4 -4 -5 6
Hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng cúc vàng tươi
5 5 6 5 -3b -3b -3b -3b 5 -3b_4 -4
Hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn
-4 5 6 5 -4 4 -3b -3b -4 4 3
Nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta
-3 -3 -3 -4 3 -7 -7 3 -3 -4 4

Xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đêm mưa
6 4 -4 6 -6 -6 6 -5 6 -4 -4 -5... 6...
Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn
5_6 5 -4_5_-4 4 -4 4 -3b 3 3 4 -4 4_5
Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một gia nhân
-6 -6 7 -6 -4 -4 -4 -4 -4 -5 6
Vua xao xuyến tâm hồn mời nàng về chốn hoàng cung
5 5 6 5 -3b -3b -3b -3b 5 -3b_4 -4

Truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng
-4 5 6 5 -4 4 -3b -3b -4 4 3
Trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao
-3 -3 -3 -4 3 -7 -7 3 -3 -4 4_-4_4..
Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường
5 5 -3b -3b 5 5 -3b 6 -3b -3b 3
Như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền
-4 -4 -3b -3b -4 -4 -3b 5 -3b 3 3
Loài hoa không hương không sắc màu
-3b 4 -4 -4 4 -4 3

Những loài hoa biết khép lá ngây thơ
5 -3b 5 5 6 6 5 -4..
Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa
6 -6 -4 -4 -6 -6 -4 7 7 -6 6
Không ngọc ngà kiệu hoa không nệm gấm không cung son
6 4 4 -4 6 6 4 6_-6 6 -5
Tôi chỉ là người lính xa nhà
5 -3b -3b -3b 6 5 -3b
Thấy hoa nhớ người yêu rất xa
6 5 6 -3b 4 -4 4

Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay lá ngủ thật mê say
6 4 -4 6 -6 -6 6 -5 6 -4 -4 -5 6
Ngỡ đôi mi gầy khép đêm trăng đầy cài then cung ái
6 5 -4_5 -4_4 -4 4 -3b 3 3 4 -4 4_5
Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương
-6 -6 7 -6 -4 -4 -4 -4 -4 -5 6
Quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương
5 5 6 5 -3b -3b -3b -3b 5 -3b_4 -4
Và mong ước mai sau khi tan giặc rước vua về
-4 5 6 5 -4 4 4 -3b -4 4 3
Cho gia nhân ngóng đợi chỉ một cành trinh nữ thôi
-3 -3 -3 -4 3 -7 -7 3 -3 -4 4

Chromatic Tabs
Qua một rừng hoang gió núi theo sang rũ bụi đường trên vai
7 5 -5 7 -7 -7 7 -6 7 -5 -5 -6 7
Hái cây hoa dại lẻ loi bên đường gọi hoa trinh nữ
7 6 10_6 10_5 -5 5 -3 3 3 5 -5 9_6
Hoa trinh nữ không nặn mà bằng nàng hồng kiêu sa
-7 -7 8 -7 -5 -5 -5 -5 -5 -6 7
Hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng cúc vàng tươi
6 6 7 6 -3 -3 -3 -3 6 6_5 -5
Hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn
-5 6 7 6 -5 5 -3 -3 -5 5 3
Nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta
-4 -4 -4 -5 3 2 2 3 -4 -5 5

Xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đêm mưa
7 (4)(5) -5 7 -7 -7 7 -6 7 -5 -5 -6 7
Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn
11_7 6 10_11_-5 5 -5 5 -3 3 3 5 -5 9_6
Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một gia nhân
-7 -7 8 -7 -5 -5 -5 -5 -5 -6 7
Vua xao xuyến tâm hồn mời nàng về chốn hoàng cung
6 6 7 6 -3 -3 -3 -3 6 6_5 -5

Truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng
-5 6 7 6 -5 5 -3 -3 -5 5 3
Trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao
-4 -4 -4 -5 3 2 2 3 -4 -5 9_10_5
Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường
6 6 -3 -3 6 6 -3 7 -3 -3 3
Như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền
-5 -5 -3 -3 -5 -5 -3 6 -3 3 3
Loài hoa không hương không sắc màu
-3 5 -5 -5 5 -5 3

Những loài hoa biết khép lá ngây thơ
6 -3 6 6 7 7 6 -5
Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa
7 -7 -5 -5 -7 -7 -5 8 8 -7 7
Không ngọc ngà kiệu hoa không nệm gấm không cung son
7 5 5 -5 7 7 5 13_-7 7 -6
Tôi chỉ là người lính xa nhà
6 -3 -3 -3 7 6 -3
Thấy hoa nhớ người yêu rất xa
7 6 7 -3 5 -5 5

Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay lá ngủ thật mê say
7 5 -5 7 -7 -7 7 -6 7 -5 -5 -6 7
Ngỡ đôi mi gầy khép đêm trăng đầy cài then cung ái
7 6 10_6 10_5 -5 5 -3 3 3 5 -5 9_6
Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương
-7 -7 8 -7 -5 -5 -5 -5 -5 -6 7
Quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương
6 6 7 6 -3 -3 -3 -3 6 6_5 -5
Và mong ước mai sau khi tan giặc rước vua về
-5 6 7 6 -5 5 5 -3 -5 5 3
Cho gia nhân ngóng đợi chỉ một cành trinh nữ thôi

-4 -4 -4 -5 3 2 2 3 -4 -5 5

Video Harmonica - Hoa Trinh Nữ - Trần Thiện Thanh


BeatVideo MusicSheet Music
Note:

Qua một rừng hoang gió núi theo sang rũ bụi đường trên vai  
G5 C5 D5 G5 A5 A5 G5 F5 G5 D5 D5 F5 G5 
Hái cây hoa dại lẻ loi bên đường gọi hoa trinh nữ  
G5 E5 D5 E5 D5 C5 D5 C5 A4 G4 G4 C5 D5 C5 E5 
Hoa trinh nữ không nặn mà bằng nàng hồng kiêu sa  
A5 A5 C6 A5 D5 D5 D5 D5 D5 F5 G5 
Hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng cúc vàng tươi  
E5 E5 G5 E5 A4 A4 A4 A4 E5 A4 C5 D5 
Hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn  
D5 E5 G5 E5 D5 C5 A4 A4 D5 C5 G4 
Nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta  
B4 B4 B4 D5 G4 E4 E4 G4 B4 D5 C5 
Xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đêm mưa  
G5 C5 D5 G5 A5 A5 G5 F5 G5 D5 D5 F5 G5 
Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn  
E5 G5 E5 D5 E5 D5 C5 D5 C5 A4 G4 G4 C5 D5 C5 E5 
Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một gia nhân  
A5 A5 C6 A5 D5 D5 D5 D5 D5 F5 G5 
Vua xao xuyến tâm hồn mời nàng về chốn hoàng cung  
E5 E5 G5 E5 A4 A4 A4 A4 E5 A4 C5 D5 
Truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng  
D5 E5 G5 E5 D5 C5 A4 A4 D5 C5 G4 
Trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao  
B4 B4 B4 D5 G4 E4 E4 G4 B4 D5 C5 D5 C5  
Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường  
E5 E5 A4 A4 E5 E5 A4 G5 A4 A4 G4 
Như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền  
D5 D5 A4 A4 D5 D5 A4 E5 A4 G4 G4 
Loài hoa không hương không sắc màu  
A4 C5 D5 D5 C5 D5 G4 
Những loài hoa biết khép lá ngây thơ  
E5 A4 E5 E5 G5 G5 E5 D5 
Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa  
G5 A5 D5 D5 A5 A5 D5 C6 C6 A5 G5 
Không ngọc ngà kiệu hoa không nệm gấm không cung son  
G5 C5 C5 D5 G5 G5 C5 G5 A5 G5 F5 
Tôi chỉ là người lính xa nhà 
E5 A4 A4 A4 G5 E5 A4 
Thấy hoa nhớ người yêu rất xa  
G5 E5 G5 A4 C5 D5 C5 
Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay lá ngủ thật mê say  
G5 C5 D5 G5 A5 A5 G5 F5 G5 D5 D5 F5 G5 
Ngỡ đôi mi gầy khép đêm trăng đầy cài then cung ái  
G5 E5 D5 E5 D5 C5 D5 C5 A4 G4 G4 C5 D5 C5 E5 
Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương 
A5 A5 C6 A5 D5 D5 D5 D5 D5 F5 G5  
Quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương  
E5 E5 G5 E5 A4 A4 A4 A4 E5 A4 C5 D5 
Và mong ước mai sau khi tan giặc rước vua về  
D5 E5 G5 E5 D5 C5 C5 A4 D5 C5 G4 
Cho gia nhân ngóng đợi chỉ một cành trinh nữ thôi 
B4 B4 B4 D5 G4 E4 E4 G4 B4 D5 C5 
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)