Tabs Mới Nhất

Tabs Harmonica - Người Hãy Quên Em Đi - Mỹ Tâm

Tabs Harmonica - Người Hãy Quên Em Đi - Mỹ Tâm

Tabs: Tremolo
Người yêu hỡi, dù gì cũng xa nhau rồi
6 8 9 5 4 11 10 9 8
Ngày nào chiếc hôn bao đêm rã rời
2 5 10 9 8 8 9 8
Giờ đã hết rồi, chỉ còn hơi ấm trên bờ môi
6 8 9 6 6 6 8 9 8 6 8
Người yêu hỡi, giờ đành tiếng yêu phai phôi
6 8 9 5 4 11 10 9 8
Chỉ còn những đêm cô đơn rối bời
2 5 10 9 8 8 9 8
Giọt nước mắt rơi, lặng nghe dòng thời gian trôi
7 8 9 6, 6 6 8 9 8 6 8[ĐK]
Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa
5 9 8 6 6, 6 6 8 9 10
Nếu anh không còn gì để vương vấn
10 9 8 6 7# 6 8 9
Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa
5 9 8 6 6, 6 6 8 9 10
Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa
10 9 8 6 7# 6 12 11
Vì tình yêu nay sẽ chẳng lâu bền
6 8 9 11 12 12 9 8
Ngày qua như mình kết thúc êm đềm
7 6 8 7 11 11 10 6
Tình yêu như làn gió thoáng qua thềm
4 7 6 4 8 8 9 6
Người hãy quên em đi
5 9 8 6 6
Da da da….
Từng lời hứa, hẹn thề có nhau trọn đời
6 8 9 5 4 11 10 9 8
Ngày xưa sánh đôi vô tư giữa đời
2 5 10 9 8 8 9 8
Chẳng hề nghĩ ngợi, Chỉ cần 2 chúng ta mà thôi
6 8 9 6 6 6 8 9 8 6 8
Để giờ đây, lòng đớn đau khi ai đổi thay
6 8 9 6 13 12 11 11 10 11
Lời hứa xưa kia tan theo khói mây
6 13 12 11 10 10 11 10 (9)
Mình em chốn đây một Mình ôm bao đắng cay
4 9 11 9 6 9 10 11 12 11

Tabs: Tremolo (Tone Cao)
Người yêu hỡi, dù gì cũng xa nhau rồi.
10 11 12, 6 6# 14 13 12 11
Ngày nào chiếc hôn bao đêm rã rời, giờ đã hết rồi.
7 6 13 12 11 11 12 10, 9 11 12 10
Chẳng còn hơi ấm trên đầu môi.
9 10 11 12 11 10 11
Người yêu hỡi, giờ đây tiếng yêu phai phôi.
10 11 12, 6 6# 14 13 12 11
Chỉ còn những đêm cô đơn rối bời, giọt nước mắt rơi.
7 6 13 12 11 11 12 10, 9 11 12 10
Lặng nghe dòng thời gian trôi.
9 10 10 10 11 11

Người hãy quên em đi, và đừng yêu em nữa.
6 12 11 10 10, 10 10 11 12 13
Nếu anh không còn gì để vương vấn.
13 12 11 10 9# 10 11 12
Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa.
6 12 11 10 10, 10 10 11 12 13
Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa.
13 12 11 10 9# 10 14# 14
Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền.
10 11 12 14# 14 14 12 11
Vậy coi như mình kết thúc êm đềm.
9 10 11 9 14 14 11 10
Tình yêu như làn gió thoáng qua thềm.
6 8 9 6 14 14 12 11_12_11
Người hãy quên em đi.
6 12 11 10 10

Từng lời hứa, hẹn thề có nhau trọn đời.
10 11 12, 6 6# 14 13 12 11
Ngày xưa sánh đôi vô tư giữa đời, chẳng hề nghĩ ngợi.
7 6 13 12 11 11 12 10, 9 11 12 10
Chỉ cần hai chúng ta mà thôi.
9 10 11 12 11 10 11
Để giờ đây, lòng đớn đau khi ai đổi thay.
10 11 12, 10 15 16 14 13 12 13
Lời hứa xưa kia tan theo khói mây, mình em chốn đây.
9 14 13 13 13 13 14 13_12, 10 12 14 13_12
Một mình ôm bao đắng cay.
10 12 13 14 14# 14

** Người hãy quên em đi, và đừng yêu em nữa.
6 12 11 10 10, 10 10 11 12 13
Nếu anh không còn gì để vương vấn.
13 12 11 10 9# 10 11 12
Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa.
6 12 11 10 10, 10 10 11 12 13
Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa.
13 12 11 10 9# 10 14# 14
Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền.
10 11 12 14# 14 14 12 11
Vậy coi như mình kết thúc êm đềm.
9 10 11 9 14 14 11 10
Tình yêu như làn gió thoáng qua thềm.
6 8 9 6 14 14 12 11_12_11
Người hãy quên em đi.
6 12 11 10 10

** Người hãy quên em đi, và đừng yêu em nữa.
6 12 11 10 10, 10 10 11 12 13
Nếu anh không còn gì để vương vấn.
13 12 11 10 9# 10 11 12
Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa.
6 12 11 10 10, 10 10 11 12 13
Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa.
13 12 11 10 9# 10 14# 14
Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền.
10 11 12 14# 14 14 12 11
Vậy coi như mình kết thúc êm đềm.
9 10 11 9 14 14 11 10
Tình yêu như làn gió thoáng qua thềm.
6 8 9 6 14 14 12 11_12_11
Người hãy quên em đi.

6 12 11 10 10

Diatonic Tabs
Người yêu hỡi dù gì cũng xa nhau rồi
-3bb -3 4 2 -2bb 5 -4 4 -3
Ngày nào chiếc hôn bao đêm rã rời
-1 2 -4 4 -3 -3 4 -3
Giờ đã hết rồi chỉ còn hơi ấm trên bờ môi
-3bb -3 4 -3bb -3bb -3bb -3 4 -3 -3bb -3
Người yêu hỡi giờ đành tiếng yêu phai phôi
-3bb -3 4 2 -2bb 5 -4 4 -3
Chỉ còn những đêm cô đơn rối bời
-1 2 -4 4 -3 -3 4 -3
Giọt nước mắt rơi lặng nghe dòng thời gian trôi
(-2)(3) -3 4 -3bb -3bb -3bb -3 4 -3 -3bb -3

[ĐK]
Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa
2 4 -3 -3bb -3bb -3bb -3bb -3 4 -4
Nếu anh không còn gì để vương vấn
-4 4 -3 -3bb 7# -3bb -3 4
Người hãy quên em đi đừng chờ mong chi nữa
2 4 -3 -3bb -3bb -3bb -3bb -3 4 -4
Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa
-4 4 -3 -3bb 7# -3bb -5 5
Vì tình yêu nay sẽ chẳng lâu bền
-3bb -3 4 5 -5 -5 4 -3
Ngày qua như mình kết thúc êm đềm
(-2)(3) -3bb -3 (-2)(3) 5 5 -4 -3bb
Tình yêu như làn gió thoáng qua thềm
-2bb (-2)(3) -3bb -2bb -3 -3 4 -3bb
Người hãy quên em đi
2 4 -3 -3bb -3bb
Da da da…
Từng lời hứa hẹn thề có nhau trọn đời
-3bb -3 4 2 -2bb 5 -4 4 -3
Ngày xưa sánh đôi vô tư giữa đời
-1 2 -4 4 -3 -3 4 -3
Chẳng hề nghĩ ngợi Chỉ cần -1 chúng ta mà thôi
-3bb -3 4 -3bb -3bb -3bb -3 4 -3 -3bb -3
Để giờ đây lòng đớn đau khi ai đổi thay
-3bb -3 4 -3bb 6 -5 5 5 -4 5
Lời hứa xưa kia tan theo khói mây
-3bb 6 -5 5 -4 -4 5 -4 4
Mình em chốn đây một Mình ôm bao đắng cay
-2bb 4 5 4 -3bb 4 -4 5 -5 5

Diatonic Tabs (Tone Cao)
Người yêu hỡi, dù gì cũng xa nhau rồi.
-4 5 -5, -3b -3b# -6 6 -5 5
Ngày nào chiếc hôn bao đêm rã rời, giờ đã hết rồi.
3 -3b 6 -5 5 5 -5 -4, 4 5 -5 -4
Chẳng còn hơi ấm trên đầu môi.
4 -4 5 -5 5 -4 5
Người yêu hỡi, giờ đây tiếng yêu phai phôi.
-4 5 -5, -3b -3b# -6 6 -5 5
Chỉ còn những đêm cô đơn rối bời, giọt nước mắt rơi.
3 -3b 6 -5 5 5 -5 -4, 4 5 -5 -4
Lặng nghe dòng thời gian trôi.
4 -4 -4 -4 5 5

Người hãy quên em đi, và đừng yêu em nữa.
-3b -5 5 -4 -4, -4 -4 5 -5 6
Nếu anh không còn gì để vương vấn.
6 -5 5 -4 4# -4 5 -5
Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa.
-3b -5 5 -4 -4, -4 -4 5 -5 6
Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa.
6 -5 5 -4 4# -4 -6# -6
Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền.
-4 5 -5 -6# -6 -6 -5 5
Vậy coi như mình kết thúc êm đềm.
4 -4 5 4 -6 -6 5 -4
Tình yêu như làn gió thoáng qua thềm.
-3b -3 4 -3b -6 -6 -5 5_-5_5
Người hãy quên em đi.
-3b -5 5 -4 -4

Từng lời hứa, hẹn thề có nhau trọn đời.
-4 5 -5, -3b -3b# -6 6 -5 5
Ngày xưa sánh đôi vô tư giữa đời, chẳng hề nghĩ ngợi.
3 -3b 6 -5 5 5 -5 -4, 4 5 -5 -4
Chỉ cần hai chúng ta mà thôi.
4 -4 5 -5 5 -4 5
Để giờ đây, lòng đớn đau khi ai đổi thay.
-4 5 -5, -4 7 -7 -6 6 -5 6
Lời hứa xưa kia tan theo khói mây, mình em chốn đây.
4 -6 6 6 6 6 -6 6_-5, -4 -5 -6 6_-5
Một mình ôm bao đắng cay.
-4 -5 6 -6 -6# -6

** Người hãy quên em đi, và đừng yêu em nữa.
-3b -5 5 -4 -4, -4 -4 5 -5 6
Nếu anh không còn gì để vương vấn.
6 -5 5 -4 4# -4 5 -5
Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa.
-3b -5 5 -4 -4, -4 -4 5 -5 6
Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa.
6 -5 5 -4 4# -4 -6# -6
Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền.
-4 5 -5 -6# -6 -6 -5 5
Vậy coi như mình kết thúc êm đềm.
4 -4 5 4 -6 -6 5 -4
Tình yêu như làn gió thoáng qua thềm.
-3b -3 4 -3b -6 -6 -5 5_-5_5
Người hãy quên em đi.
-3b -5 5 -4 -4

** Người hãy quên em đi, và đừng yêu em nữa.
-3b -5 5 -4 -4, -4 -4 5 -5 6
Nếu anh không còn gì để vương vấn.
6 -5 5 -4 4# -4 5 -5
Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa.
-3b -5 5 -4 -4, -4 -4 5 -5 6
Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa.
6 -5 5 -4 4# -4 -6# -6
Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền.
-4 5 -5 -6# -6 -6 -5 5
Vậy coi như mình kết thúc êm đềm.
4 -4 5 4 -6 -6 5 -4
Tình yêu như làn gió thoáng qua thềm.
-3b -3 4 -3b -6 -6 -5 5_-5_5
Người hãy quên em đi.
-3b -5 5 -4 -4
-------------------------------------------------------------------


Tabs: Note

Người yêu hỡi, dù gì cũng xa nhau rồi
LÀ SÌ ĐÔ MÌ FÀ MI RÊ ĐÔ SÌ
Ngày nào chiếc hôn bao đêm rã rời
RỀ MÌ RÊ ĐÔ SÌ SÌ ĐỐ SÌ
Giờ đã hết rồi, chỉ còn hơi ấm trên bờ môi
LÀ SÌ ĐÔ LÀ LÀ LÀ SÌ ĐÔ SÌ LÀ SÌ
Người yêu hỡi, giờ đành tiếng yêu phai phôi
LÀ SÌ ĐÔ MÌ FÀ MI RÊ ĐỐ SÌ
Chỉ còn những đêm cô đơn rối bời
RỀ MI RÊ ĐÔ SI SI ĐÔ LA
Giọt nước mắt rơi, lặng nghe dòng thời gian trôi
SÒL SÌ ĐÔ LÀ, LÀ LÀ SÌ ĐÔ SÌ LÀ SÌ
[ĐK]
Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa
MÌ ĐÔ SÌ LÀ LÀ, LÀ LÀ SÌ ĐÔ RÊ
Nếu anh không còn gì để vương vấn
RÊ ĐÔ SÌ LÀ SÒL# LÀ SÌ ĐÔ
Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa
MÌ ĐÔ SÌ LÀ LÀ, LÀ LÀ SI ĐÔ RÊ
Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa
RÊ ĐÔ SÌ LÀ SÒL# LÀ FÁ MÍ
Vì tình yêu nay sẽ chẳng lâu bền
LÀ SÌ ĐÔ MI FA FA ĐÔ SÌ
Ngày qua như mình kết thúc êm đềm
SÒL LÀ SÌ SÒL MI MI RÊ LÀ
Tình yêu như làn gió thoáng qua thềm
FÀ SÒL LÀ FÀ SÌ SÌ ĐÔ LÀ
Người hãy quên em đi
MÌ ĐÔ SÌ LÀ LÀ
Da da da….
Từng lời hứa, hẹn thề có nhau trọn đời
LÀ SÌ ĐÔ MÌ FÀ MÍ RẾ ĐÔ SÌ
Ngày xưa sánh đôi vô tư giữa đời
RỀ MÌ RÊ ĐÔ SÌ SÌ ĐỐ SÌ
Chẳng hề nghĩ ngợi, Chỉ cần 2 chúng ta mà thôi
LÀ SÌ ĐÔ LÀ LÀ LÀ SÌ ĐÔ SÌ LÀ SÌ
Để giờ đây, lòng đớn đau khi ai đổi thay
LÀ SÌ ĐÔ LÀ SOL FA MI MI RÊ MI
Lời hứa xưa kia tan theo khói mây
LÀ SOL FA MI RÊ RÊ MI RÊ (ĐÔ)
Mình em chốn đây một mình ôm bao đắng cay
FÀ ĐÔ MI ĐÔ LÀ ĐÔ RÊ MI FA MI

Video Harmonica
Video Music


Sheet Music

Midi Down

Soạn Tabs: Anh Anh 
Các yêu cầu về tab harmonica hay các thắc mắc khi tập chơi các bạn truy cập

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)