Tabs Mới Nhất

Tab Harmonica - Because i miss you

Soạn Tabs: Nguyễn Đăng Quang
Các yêu cầu về Tab Harmonica hay những thắc mắc khi tập chơi các bạn truy cập
Fanpage :https://www.facebook.com/TheHarmonicaTabs/
Group : https://www.facebook.com/groups/harmonica4u/Tabs Tremolo: 
6 11 10 11 11 10 11 11 13 12 11 10 11
12 14 13 12 11 10 9 9 10 9 8 6 8
6 11 10 11 11 10 11 11 13 12 11 10 11
12 14 13 12 11 14 14 14 14 14 13 14 16
11 10 9 9 9 10 11
11 11 15 16 16 14 13#
13# 13 12 11 13# 13#
14 16 15 18 15 13# 16
11 10 9 9 9 10 11
11 11 15 16 16 14 6'
13# 16 15 16 13# 13# 16 15 16 13# 
13# 14 13 14 713# 14
13 12 11 13 13# 16
14 16 13# 15 15 16 13# 15 16
11 10 9 9 9 10 11
11 11 15 16 16 14 13#
13# 13 12 11 13# 13#
14 16 15 718 15 16
11 10 9 9 9 10 11
11 11 15 16 16 14 13#
13# 16 15 16 15 13# 16 15 16 15

18 18 15 14 713# 16
---------------------------------------------------------------------------------------
Tabs Diatonic:
-3bb 5 -4 5 5 -4 5 5 6 -5 5 -4 5
-5 -6 6 -5 5 -4 4 4 -4 4 -3 -3bb -3
-3bb 5 -4 5 5 -4 5 5 6 -5 5 -4 5
-5 -6 6 -5 5 -6 -6 -6 -6 -6 6 -6 -7
5 -4 4 4 4 -4 5
5 5 7 -7 -7 -6 -6b
-6b 6 -5 5 -6b -6b
-6 -7 7 -8 7 -6b -7
5 -4 4 4 4 -4 5
5 5 7 -7 -7 -6 -6'
-6b -7 7 -7 -6b -6b -7 7 -7 -6b
-6b -6 6 -6 -7...-6b -6
6 -5 5 6 -6b -7
-6 -7 -6b 7 7 -7 -6b 7 -7
5 -4 4 4 4 -4 5
5 5 7 -7 -7 -6 -6b
-6b 6 -5 5 -6b -6b
-6 -7 7 7-8 7 -7
5 -4 4 4 4 -4 5
5 5 7 -7 -7 -6 -6b
-6b -7 7 -7 7 -6b -7 7 -7 7

-8 -8 7 -6 -7...-6b -7
-------------------------------------------------------------------------------Note:


Là Mi Rê Mi Mi Rê Mi Mi Sol Fa Mi Rê Mi

Fa La Sol Fa Mi Rê Đô Đô Rê Đô Sì Là Sì

Là Mi Rê Mi Mi Rê Mi Mi Sol Fa Mi Rê Mi

Fa La Sol Fa Mi La La La La La Sol La Si

Mi Rê Đô Đô Đô Rê Mi

Mi Mi Đố Si Si La Lab

Lab Sol Fa Mi Lab Lab

La Si Đố Rế Đố Lab Si

Mi Rê Đô Đô Đô Rê Mi

Mi Mi Đố Si Si La Lab

Lab Si Đố Si Lab Lab Si Đố Si Lab

Lab La Sol La Si Lab La

Sol Fa Mi Sol Lab Si

La Si Lab Đố Đố Si Lab Đố Si

Mi Rê Đô Đô Đô Rê Mi

Mi Mi Đố Si Si La Lab

Lab Sol Fa Mi Lab Lab

La Si Đố Đố Rế Đố Si

Mi Rê Đô Đô Đô Rê Mi

Mi Mi Đố Si Si La Lab

Lab Si Đố Si Đố Lab Si Đố Si Đố

Rế Rế Đố La Si Lab Si Video Harmonica
Video Music
Sheet Music
Midi

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)