Tabs Mới Nhất

Amazing Grace (biến thể quân đội Anh-Mĩ).

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Amazing Grace (biến thể quân đội Anh-Mĩ).
Lời: John Newton.

Biến thể quân đội Anh-Mĩ.

Tabs harmonica 24 lỗ kép thông dụng giọng Đô trưởng tự nhiên ghép với nốt xướng âm.

Phiên bản Pha trưởng lần 1 (tabs 1)
A-ma-zi...ing Grace!
3Đô4 4Pha4 6La4-4Pha4 6La4!

How sweet the sound,
7Xon4 4Pha4 2Rê4 3Đô4,

that saved a...a wretch li...ike me!
3Đô4 4Pha4 6La4-4Pha4 6La4 7Xon4-6La4 9Đô5!

I...i once wa...as lost,
7Xon4-6La4 9Đô5 6La4 4Pha4 6La4,

but...ut now I'm found,
6La4-7Xon4 4Pha4 2Rê4 3Đô4,

was blind, but...ut now I see.
3Đô4 4Pha4, 6La4-4Pha4 6La4 7Xon4 4Pha4.

Phiên bản Xon trưởng lần 1 (tabs 2)
A-ma-zi...ing Grace!
2Rê4 7Xon4 8Ti4-7Xon4 8Ti4!

How sweet the sound,
6La4 7Xon4 5Mi4 2Rê4,

that saved a...a wretch li...ike me!
2Rê4 7Xon4 8Ti4-7Xon4 8Ti4 6La4-8Ti4 10Rê5!

I...i once wa...as lost,
6La4-8Ti4 10Rê5 8Ti4 7Xon4 8Ti4,

but...ut now I'm found,
8Ti4-6La4 7Xon4 5Mi4 2Rê4,

was blind, but...ut now I see.
2Rê4 7Xon4, 8Ti4-7Xon4 8Ti4 6La4 7Xon4.

Phiên bản Đô trưởng lần 1 (tabs 3)
A-ma-zi...ing Grace!
7Xon4 9Đô5 11Mi5-9Đô5 11Mi5!

How sweet the sound,
10Rê5 9Đô5 6La4 7Xon4,

that saved a...a wretch li...ike me!
7Xon4 9Đô5 11Mi5-9Đô5 11Mi5 10Rê5-11Mi5 13Xon5!

I...i once wa...as lost,
10Rê5-11Mi5 13Xon5 11Mi5 9Đô5 11Mi5,

but...ut now I'm found,
11Mi5-10Rê5 9Đô5 6La4 7Xon4,

was blind, but...ut now I see.
7Xon4 9Đô5, 11Mi5-9Đô5 11Mi5 10Rê5 9Đô5.

Phiên bản Pha trưởng lần 2 (tabs 4)
A-ma-zi...ing Grace!
9Đô5 12Pha5 14La5-12Pha5 14La5!

How sweet the sound,
13Xon5 12Pha5 10Rê5 9Đô5,

that saved a...a wretch li...ike me!
9Đô5 12Pha5 14La5-12Pha5 14La5 13Xon5-14La5 15Đô6!

I...i once wa...as lost,
13Xon5-14La5 15Đô6 14La5 12Pha5 14La5,

but...ut now I'm found,
14La5-13Xon5 12Pha5 10Rê5 9Đô5,

was blind, but...ut now I see.
9Đô5 12Pha5, 14La5-12Pha5 14La5 13Xon5 12Pha5.

Phiên bản Xon trưởng lần 2 (tabs 5)
A-ma-zi...ing Grace!
10Rê5 13Xon5 16Ti5-13Xon5 16Ti5!

How sweet the sound,
14La5 13Xon5 11Mi5 10Rê5,

that saved a...a wretch li...ike me!
10Rê5 13Xon5 16Ti5-13Xon5 16Ti5 14La5-16Ti5 18Rê6!

I...i once wa...as lost,
14La5-16Ti5 18Rê6 16Ti5 13Xon5 16Ti5,

but...ut now I'm found,
16Ti5-14La5 13Xon5 11Mi5 10Rê5,

was blind, but...ut now I see.
10Rê5 13Xon5, 16Ti5-13Xon5 16Ti5 14La5 13Xon5.

Phiên bản Đô trưởng lần 2 (tabs 6)
A-ma-zi...ing Grace!
13Xon5 15Đô6 17Mi6-15Đô6 17Mi6!

How sweet the sound,
18Rê6 15Đô6 14La5 13Xon5,

that saved a...a wretch li...ike me!
13Xon5 15Đô6 17Mi6-15Đô6 17Mi6 18Rê6-17Mi6 19Xon6!

I...i once wa...as lost,
18Rê6-17Mi6 19Xon6 17Mi6 15Đô6 17Mi6,

but...ut now I'm found,
17Mi6-18Rê6 15Đô6 14La5 13Xon5,

was blind, but...ut now I see.
13Xon5 15Đô6, 17Mi6-15Đô6 17Mi6 18Rê6 15Đô6.

Phiên bản Pha trưởng lần 3 (tabs 7)
A-ma-zi...ing Grace!
15Đô6 20Pha6 22La6-20Pha6 22La6!

How sweet the sound,
19Xon6 20Pha6 18Rê6 15Đô6,

that saved a...a wretch li...ike me!
15Đô6 20Pha6 22La6-20Pha6 22La6 19Xon6-22La6 21Đô7!

I...i once wa...as lost,
19Xon6-22La6 21Đô7 22La6 20Pha6 22La6,

but...ut now I'm found,
22La6-19Xon6 20Pha6 18Rê6 15Đô6,

was blind, but...ut now I see.
15Đô6 20Pha6, 22La6-20Pha6 22La6 19Xon6 20Pha6.


Các phiên bản nghe khác nhau là do khác biệt về nốt tuyệt đối (3Đô4 "A-" khác hoàn toàn 2Rê4 "A-") nhưng đồng thời nghe giống nhau là do giống nhau về nốt tương đối (3Đô4 "A-" và 2Rê4 "A-" đều thấp hơn 4Pha4 "-ma-" và 7Xon4 "-ma-" 5 bán cung một cách tương ứng).

Người ta nhận ra giọng của nhạc chủ yếu là do nghe âm thanh được tấu lên thật. Việc chỉ liệt kê được toàn bộ các nốt của bài và chỉ biết key của kèn là không đủ.

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)