Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Anh cứ đi đi - Vương Anh Tú, Hoàng Yến Chibi


Tabs: Tremolo

 6 8 9
 11 11 11 6 6 12
 12 12 12 6 6 12
 12 12 11 12 13 14
 13 11 9
 14 14 14 14 9 9 14
 14 14 14 14 9 9 14
 14 14 14 14 14 16
 14 11 6 8 9
 11 11 11 11 6 6 12
 12 12 12 12 6 6 12
 12 12 12 12 13 14 13

 11 9
 14 14 14 14 9 9 14
 14 14 14 14 9 9 14
 14 14 14 14 16 15
 16 14 16
 15 16 16 14 14 13 13 11
 12 15 15 15 18 15
 15 16 16 14 14 13 13 10
 11 16 16 11 13

 14 17 18 15 13

Tabs: Diatonic


-3'' -3 +4
+5 +5 +5 -3'' -3'' -5
-5 -5 -5 -3'' -3'' -5
-5 -5 +5 -5 +6 -6
+6 +5 +4
-6 -6 -6 -6 +4 +4 -6
-6 -6 -6 -6 +4 +4 -6
-6 -6 -6 -6 -6 -7
-6 +5 -3'' -3 +4
+5 +5 +5 +5 -3'' -3'' -5
-5 -5 -5 -5 -3'' -3'' -5
-5 -5 -5 -5 +6 -6 +6

+5 +4
-6 -6 -6 -6 +4 +4 -6
-6 -6 -6 -6 +4 +4 -6
-6 -6 -6 -6 -7 +7
-7 -6 -7
+7 -7 -7 -6 -6 +6 +6 +5
-5 +7 +7 +7 -8 +7
+7 -7 -7 -6 -6 +6 +6 -4
+5 -7 -7 +5 +6

-6 +8 -8 +7 +6

Video Harmonica

Video MusicSheet Music

Note:

 Là Sì Đô
 Mi Mi Mi Là Là Fa
 Fa Fa Fa Là Là Fa
 Fa Fa Mi Fa Sol La
 Sol Mi Đô
 La La La La Đô Đô La
 La La La La Đô Đô La
 La La La La La Si
 La Mi Là Sì Đô
 Mi Mi Mi Mi Là Là Fa
 Fa Fa Fa Fa Là Là Fa
 Fa Fa Fa Fa Sol La Sol
 Mi Đô
 La La La La Đô Đô La
 La La La La Đô Đô La
 La La La La Si Đố
 Si La Si
 Đố Si Si La La Sol Sol Mi
 Fa Đố Đố Đố Rế Đố
 Đố Si Si La La Sol Sol Rê
 Mi Si Si Mi Sol

 La Mí Rế Đố Sol

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)