Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - He's a Pirate (Pirates Of The Caribbean Theme Song)

Harmonica Tabs - He's a Pirate (Pirates Of The Caribbean Theme Song)


Soạn Tabs: shubhamgoenka
Tabs: Tremolo

Tabs: Diatonic

Part 1
-3 +4 -4 -4 -4 +5 -5 -5 -5 +6 +5 +5 -4 +4 +4 -4
-3 +4 -4 -4 -4 +5 -5 -5 -5 +6 +5 +5 -4 +4 +4 -4
-3 +4 -4 -4 +5 -5 +6 +6 +6 -6 +6 +6 -6 +6 -6 -4
-4 +5 -5 -5 +6 -6 -4
-4 -5 +5 +5 -5 -4 +5

-3 +4 -4 -4 -4 +5 -5 -5 -5 +6 +5 +5 -4 +4 +4 -4
-3 +4 -4 -4 -4 +5 -5 -5 -5 +6 +5 +5 -4 +4 +4 -4
-3 +4 -4 -4 +5 -5 +6 +6 +6 -6 +6 +6 -6 +6 -6 -4
-4 +5 -5 -5 +6 -6 -4
-4 -5 +5 +5 -4 +4 -4 -4 +5 -5 -5 6 -6... -5 -4 -3'
+6 .. -5 -4 -3'

+4 -4 +4 ...
Transition:
-6 -6 -6 +6 -6
+6 +6 +6 +6 -6
-6 -6 -6 +6 -6
+6 -5 +5 -4
Part 2:
-4 +5 -5 +6 -6 +6 -5 +5 -5 +6 -6 +6
-5 +6 -6 +6 -5 +5 -5 +5 -4 +5 +4 -4
-4 +5 -5 +5 -5 +6 -5 +6 -6 +6 -5 -4
-4 +5 -5 +6 -6 +6 -4 / +6 -5 +6 +5 -4
End:
-6 +6'-6 -6 -6 -6 +6
+6 -5 +5 -5 +5 -4
-6 +6 -6 -6 +7 -6 +6
+6 -5 +5 -5 +5 -4

Tabs Chromatic


-3 4 -5 -5 -5 6 -6 -6 -6 7 6 6 -5 5 5 -5
-3 4 -5 -5 -5 6 -6 -6 -6 7 6 6 -5 5 -5

-5 6 -6 -6 -6 7 -7 -7  7 -6 -7 -7 7 -6 7 6
-5 6 -6 -6 7 -7 -5, -5 -6 6 6 6 -5 6
-3 4 -5 -5 -5 6 -6 -6 -6 7 6 6 -5 5 5 -5
-3 4 -5 -5 -5 6 -6 -6 -6 7 6 6 -5 5 -5

-5 6 -6 -6 -6 7 -7 -7  7 -6 -7 -7 7 -6 7 6
-5 6 -6 -6 7 -7 -5, -5 -6 6 6 -5 5 -5
-5 6 -6 -6 7 -7 -5, -7*, 6

-7 -7 -7 -7* -7
7 7 7 7 -7
-7 -7 -7 -7* -7
7 7 7 7 -7

-4 5 -5 -5 6 -6 -6 7 -7 7 -6 6
-7 7 -6 6 -6 6 -5 -5 5 -5
-4 5 -5 -5 6 -6 -6 7 -7 7 -6 -7*
-5 6 -6 -6 7 -7 -5 -5 -6 6 -5 5 5 -5

-5 6 -6 -7 -7* -7 -7 -7 -7 7
7 -6 6 -6 6 6 -5
-5 6 -6 -7 -7* -7 -7 8 -7 7
7 -6 6 -6 6 6 -5

Video HarmonicaVideo Music
Sheet Music
Note:
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)