Tabs Mới Nhất

Bài "Cháu đi mẫu giáo" có bao nhiêu tabs số cho cùng một cây kèn diatonic tremolo 24 lỗ?

Cháu đi mẫu giáo
Cháu Đi Mẫu Giáo

Tác giả: Phạm Minh Tuấn

Tabs số harmonica diatonic tremolo kiểu châu Á 24 lỗ ghép với xướng âm:

Giọng Đô trưởng lần 1 (tabs số 1):


Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
5Mi4 2Rê4 3Đô4, 2Rê4 3Đô4 2Rê4 5Mi4

Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè
2Rê4 2Rê4 5Mi4 3Đô4 5Mi4 2Rê4 7Xon4 3Đô4

Không khóc nhè để mẹ lên nương rẫy
2Rê4 5Mi4 3Đô4 1Xon3 1Xon3 3Đô4 2Rê4 5Mi4

Cha vào nhà máy, ông bà vui cấy cầy
2Rê4 3Đô4 3Đô4 5Mi4, 2Rê4 3Đô4 2Rê4 7Xon4 3Đô4

Là lá la là, là là là lá la là …
1Xon3 5Mi4 2Rê4 3Đô4, 1Xon3 1Xon3 1Xon3 5Mi4 2Rê4 3Đô4…

Giọng Pha trưởng lần 1 (tabs số 2):


Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
6La4 7Xon4 4Pha4, 7Xon4 4Pha4 7Xon4 6La4

Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè
7Xon4 7Xon4 6La4 4Pha4 6La4 7Xon4 9Đô5 4Pha4

Không khóc nhè để mẹ lên nương rẫy
7Xon4 6La4 4Pha4 3Đô4 3Đô4 4Pha4 7Xon4 6La4

Cha vào nhà máy, ông bà vui cấy cầy
7Xon4 4Pha4 4Pha4 6La4, 7Xon4 4Pha4 7Xon4 9Đô5 4Pha4

Là lá la là, là là là lá la là …
3Đô4 6La4 7Xon4 4Pha4, 3Đô4 3Đô4 3Đô4 6La4 7Xon4 4Pha4…

Giọng Xon trưởng lần 1 (tabs số 3):


Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
8Ti4 6La4 7Xon4, 6La4 7Xon4 6La4 8Ti4

Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè
6La4 6La4 8Ti4 7Xon4 8Ti4 6La4 10Rê5 7Xon4

Không khóc nhè để mẹ lên nương rẫy
6La4 8Ti4 7Xon4 2Rê4 2Rê4 7Xon4 6La4 8Ti4

Cha vào nhà máy, ông bà vui cấy cầy
6La4 7Xon4 7Xon4 8Ti4, 6La4 7Xon4 6La4 10Rê5 7Xon4

Là lá la là, là là là lá la là…
2Rê4 8Ti4 6La4 7Xon4, 2Rê4 2Rê4 2Rê4 8Ti4 6La4 7Xon4…

Giọng Đô trưởng lần 2 (tabs số 4):


Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
11Mi5 10Rê5 9Đô5, 10Rê5 9Đô5 10Rê5 11Mi5

Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè
10Rê5 10Rê5 11Mi5 9Đô5 11Mi5 10Rê5 13Xon5 9Đô5

Không khóc nhè để mẹ lên nương rẫy
10Rê5 11Mi5 9Đô5 7Xon4 7Xon4 9Đô5 10Rê5 11Mi5

Cha vào nhà máy, ông bà vui cấy cầy
10Rê5 9Đô5 9Đô5 11Mi5, 10Rê5 9Đô5 10Rê5 13Xon5 9Đô5

Là lá la là, là là là lá la là …
7Xon4 11Mi5 10Rê5 9Đô5, 7Xon4 7Xon4 7Xon4 11Mi5 10Rê5 9Đô5…

Giọng Pha trưởng lần 2 (tabs số 5):


Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
14La5 13Xon5 12Pha5, 13Xon5 12Pha5 13Xon5 14La5

Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè
13Xon5 13Xon5 14La5 12Pha5 14La5 13Xon5 15Đô6 12Pha5

Không khóc nhè để mẹ lên nương rẫy
13Xon5 14La5 12Pha5 9Đô5 9Đô5 12Pha5 13Xon5 14La5

Cha vào nhà máy, ông bà vui cấy cầy
13Xon5 12Pha5 12Pha5 14La5, 13Xon5 12Pha5 13Xon5 15Đô6 12Pha5

Là lá la là, là là là lá la là …
9Đô5 14La5 13Xon5 12Pha5, 9Đô5 9Đô5 9Đô5 14La5 13Xon5 12Pha5…

Giọng Xon trưởng lần 2 (tabs số 6):


Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
16Ti5 14La5 13Xon5, 14La5 13Xon5 14La5 16Ti5

Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè
14La5 14La5 16Ti5 13Xon5 16Ti5 14La5 18Rê6 13Xon5

Không khóc nhè để mẹ lên nương rẫy
14La5 16Ti5 13Xon5 10Rê5 10Rê5 13Xon5 14La5 16Ti5

Cha vào nhà máy, ông bà vui cấy cầy
14La5 13Xon5 13Xon5 16Ti5, 14La5 13Xon5 14La5 18Rê6 13Xon5

Là lá la là, là là là lá la là…
10Rê5 16Ti5 14La5 13Xon5, 10Rê5 10Rê5 10Rê5 16Ti5 14La5 13Xon5…

Giọng Đô trưởng lần 3 (tabs số 7):


Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
17Mi6 18Rê6 15Đô6, 18Rê6 15Đô6 18Rê6 17Mi6

Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè
18Rê6 18Rê6 17Mi6 15Đô6 17Mi6 18Rê6 19Xon6 15Đô6

Không khóc nhè để mẹ lên nương rẫy
18Rê6 17Mi6 15Đô6 13Xon5 13Xon5 15Đô6 18Rê6 17Mi6

Cha vào nhà máy, ông bà vui cấy cầy
18Rê6 15Đô6 15Đô6 17Mi6, 18Rê6 15Đô6 18Rê6 19Xon6 15Đô6

Là lá la là, là là là lá la là …
13Xon5 17Mi6 18Rê6 15Đô6, 13Xon5 13Xon5 13Xon5 17Mi6 18Rê6 15Đô6…

Giọng Pha trưởng lần 3 (tabs số 8):


Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
22La6 19Xon6 20Pha6, 19Xon6 20Pha6 19Xon6 22La6

Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè
19Xon6 19Xon6 22La6 20Pha6 22La6 19Xon6 21Đô7 20Pha6

Không khóc nhè để mẹ lên nương rẫy
19Xon6 22La6 20Pha6 15Đô6 15Đô6 20Pha6 19Xon6 22La6

Cha vào nhà máy, ông bà vui cấy cầy
19Xon6 20Pha6 20Pha6 22La6, 19Xon6 20Pha6 19Xon6 21Đô7 20Pha6

Là lá la là, là là là lá la là …
15Đô6 22La6 19Xon6 20Pha6, 15Đô6 15Đô6 15Đô6 22La6 19Xon6 20Pha6…


- Các bạn cứ chơi đi chơi lại tất cả các tabs số này theo trình tự, lúc đầu thì theo tabs số, sau đó quen rồi thì chỉ cần nhẩm thầm tên nốt (xướng âm thầm) vừa chơi, không cần phải đọc "thành tiếng" số của quãng tám (số ở bên phải tên nốt) mà xem chúng như dấu thanh trong tiếng Việt kiểu như "Độ Đồ Đô Đố", một thời gian ngắn sau là các bạn có thể thuộc vị trí nốt trên hầu như toàn bộ cây kèn.

- Khi đã thuộc vị trí các nốt và chơi kèn theo nốt, cao hơn nữa là học nhạc lý để biết dịch giọng (transpose), các bạn có thể thấy sự tiện lợi rằng chỉ cần biết 3 bản nhạc viết nốt, hoặc cao hơn nữa là chỉ cần biết 1 bản nhạc nốt thôi, là các bạn có thể tự suy ra được tất cả các "tabs số" còn lại. Khả năng tự chơi linh hoạt sẽ nâng lên cao rất nhiều.

- Dù cao hay thấp hơn nhau một hay nhiều quãng tám, các tabs số 1-4-7 được xem là cùng giọng (cùng key hay tone (tiếng Pháp?)) bởi vì chúng đều có thể được chơi với cùng một giọng nhạc đệm (backing track, "beat"). Nếu các tabs số này được chơi đồng thời với nhau (hòa âm), chúng sẽ tạo hiệu ứng quãng tám (octave). Tương tự với các bộ tabs số 2-5-8 và 3-6.

- Tên của giọng bao gồm tên nốt chủ âm và điệu thức, ví dụ như "Đô trưởng" gồm nốt chủ âm Đô và điệu thức trưởng. Nốt chủ âm nói nôm na là nốt mà tạo cảm giác quan trọng nhất trong tất cả các nốt của bài nhạc. Điệu thức nói nôm na là cách các nốt sắp xếp trong bài nhạc để tạo cảm giác buồn hay vui.

- Thường thì giọng bài nhạc khác với giọng nhạc đệm sẽ tạo cảm giác lạc giọng (lạc "tông").

- Nếu key (giọng, tông) của kèn diatonic được nói đến cụ thể, là Đô (trưởng), thì các giọng bài nhạc Đô trưởng, Pha trưởng và Xon trưởng nói trên có tính "tuyệt đối" và được gọi là các giọng (bài nhạc) khác nhau. Nếu giọng kèn không được nói đến cụ thể thì các giọng bài nhạc này có tính tương đối so với giọng của kèn và được gọi là các playing position (thế chơi, vị trí chơi) khác nhau, theo thuật ngữ của giới chơi kèn Blues, và được đánh số thứ tự thay vì đặt tên kiểu "nốt chủ âm - điệu thức". Cách đánh số là dựa vào "vòng tròn quãng năm" (the Circle of Fifths) và chỉ quan tâm đến nốt chủ âm, không quan tâm đến điệu thức.

- Các bài nhạc mà không đủ 7 nốt diatonic thì thường có thể chơi được bằng nhiều giọng như thế này trên cùng một cây diatonic.

3/6/2015

Ten hien thi

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)