Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Wouldn't It Be Nice - The Beach Boys

Harmonica Tabs - Wouldn't It Be Nice - The Beach Boys

Tabs: Tremolo

Verse 1 

 17 18 15 18 13 15 15 16 18 15
 17 18 15 18 14 18 18 17 14 13 12
 18 17 18 15 18 13 15 15 16 18 15
 17 18 15 18 14 18 18 17 14 13 12
 11 12 13 14 16 15 18 12 14 13
 9 11 12 13 14 16 15 19 15 17 18
 15 18 15 14 15 15

Verse 2

 17 18 15 18 13 15 15 16 18 15
 17 18 15 18 14 18 18 17 14 13 12
 18 17 18 15 18 13 15 15 16 18 15
 17 18 15 18 14 18 18 17 14 13 12
 9 11 12 13 14 16 15 18 12 14 13
 9 11 12 13 14 16 15 19 15 17 18
 15 18 15 14 15 15

Slower Tempo

 9 9 11 16 14 13 13 12 12
 11 11 10 10 9 11 12 11 10 9
 9 11 16 14 13 13
 11 11 10 10 9 12 11 10 9
 14 11 14 16 17
 11 14 11 14 16 17

 15 18 15 14 15 15

Tabs: Diatonic

Verse 1

 8 -8 7 -8 6 7 7 -7 -8 7
 8 -8 7 -8 -6 -8 -8 8 -6 6 -5
 -8 8 -8 7 -8 6 7 7 -7 -8 7
 8 -8 7 -8 -6 -8 -8 8 -6 6 -5
 5 -5 6 -6 -7 7 -8 -5 -6 6
 4 5 -5 6 -6 -7 7 9 7 8 -8
 7 -8 7 -6 7 7

Verse 2

 8 -8 7 -8 6 7 7 -7 -8 7
 8 -8 7 -8 -6 -8 -8 8 -6 6 -5
 -8 8 -8 7 -8 6 7 7 -7 -8 7
 8 -8 7 -8 -6 -8 -8 8 -6 6 -5
 4 5 -5 6 -6 -7 7 -8 -5 -6 6
 4 5 -5 6 -6 -7 7 9 7 8 -8
 7 -8 7 -6 7 7

Slower Tempo

 4 4 5 -7 -6 6 6 -5 -5
 5 5 -4 -4 4 5 -5 5 -4 4
 4 5 -7 -6 6 6
 5 5 -4 -4 4 -5 5 -4 4
 -6 5 -6 -7 8
 5 -6 5 -6 -7 8
 7 -8 7 -6 7 7

Video Harmonica
Video Music

Sheet Music
Note:

 Mí Rế Đố Rế Sol Đố Đố Si Rế Đố
 Mí Rế Đố Rế La Rế Rế Mí La Sol Fa
 Rế Mí Rế Đố Rế Sol Đố Đố Si Rế Đố
 Mí Rế Đố Rế La Rế Rế Mí La Sol Fa
 Mi Fa Sol La Si Đố Rế Fa La Sol
 Đô Mi Fa Sol La Si Đố Sól Đố Mí Rế
 Đố Rế Đố La Đố Đố

 Mí Rế Đố Rế Sol Đố Đố Si Rế Đố
 Mí Rế Đố Rế La Rế Rế Mí La Sol Fa
 Rế Mí Rế Đố Rế Sol Đố Đố Si Rế Đố
 Mí Rế Đố Rế La Rế Rế Mí La Sol Fa
 Đô Mi Fa Sol La Si Đố Rế Fa La Sol
 Đô Mi Fa Sol La Si Đố Sól Đố Mí Rế
 Đố Rế Đố La Đố Đố

 Đô Đô Mi Si La Sol Sol Fa Fa
 Mi Mi Rê Rê Đô Mi Fa Mi Rê Đô
 Đô Mi Si La Sol Sol
 Mi Mi Rê Rê Đô Fa Mi Rê Đô
 La Mi La Si Mí
 Mi La Mi La Si Mí

 Đố Rế Đố La Đố Đố

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)