Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Anh cũng sống cũng biết nghĩ biết đau - An Coong

Harmonica Tabs - Anh cũng sống cũng biết nghĩ biết đau - An Coong

Soạn Tabs: Lê Duy

Tabs: Tremolo

11 11 14, 15 15 16 11 9 14 14 14 13 11 13
11 11 14 15 15 16 11 9 14 13 14 13 11 10 17 18 15 18 17, 18 15, 14 17… 18 15 13 14 13 14 15 17 18
Đk
13 14 13 15 18 17, 17 20 17 18 15 18 15 17 20 17 18, 15 14 15, 14 17 18 13 14 13 15 18 17, 17 20 17 18 15 18 18 17 15 13 17 18, 15 14 15, 13 14 13 14, 13 14, 15 17 18 17 20 17 15 16 15

Tabs: Diatonic

 5 5 -6 7 7 -7 5
 4 -6 -6 -6 6 5 6
 5 5 -6 7 7 -7 5
 4 -6 6 -6 6 5 -4 8 -8 7 -8 8 -8 7 -6 8 -8 7
 6 -6 6 -6 7 8 -8

 6 -6 6 7 -8 8 8 -9 8 -8 7 -8 7 8
 -9 8 -8 7 -6 7 -6 8 -8
 6 -6 6 7 -8 8 8 -9 8 -8 7 -8 -8 8 7
 6 8 -8 7 -6 7 6 -6 6 -6 6 -6 7 8 -8

 8 -9 8 7 -7 7

Video Harmonica
Video Music


Sheet Music
Note:

 Mi Mi La Đố Đố Si Mi
 Đô La La La Sol Mi Sol
 Mi Mi La Đố Đố Si Mi
 Đô La Sol La Sol Mi Rê Mí Rế Đố Rế Mí Rế Đố La Mí Rế Đố
 Sol La Sol La Đố Mí Rế

 Sol La Sol Đố Rế Mí Mí Fá Mí Rế Đố Rế Đố Mí
 Fá Mí Rế Đố La Đố La Mí Rế
 Sol La Sol Đố Rế Mí Mí Fá Mí Rế Đố Rế Rế Mí Đố
 Sol Mí Rế Đố La Đố Sol La Sol La Sol La Đố Mí Rế

 Mí Fá Mí Đố Si Đố

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)