Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Anh sai rồi - Sơn Tùng MTP

Harmonica Tabs - Anh sai rồi - Sơn Tùng MTP

Soạn Tabs: Khang Siu Nhưn

Tabs: Tremolo

11 10 11
11 10 11 13
14 14 14 16 13 12 13
14 14 14 16 13 12 13 16 15
14 16 15 12 12 11 12 10 9
11 10 11
11 10 11 13
14 14 14 16 13 12 13
14 14 14 16 13 12 13 16 15
14 16 15 16 15 15 15 16 14 16 15
18 15 14
18 15 13
15 15 12 12 15 15 16 14 13
18 15 14
14 18 15 13
14 16 15 12 12 15 15 15 17 18 15 18
13 15 16 15
13 15 16 15
15 15 18 18 16 14 16
15 16 13 13 14 14 13 13 14 14
15 18 16 13
15 15 15 18
13 17 18 15 16 15
15 15 14 14 15 18 15 16 15 15

Tabs: Diatonic

5 -4 5
5 -4 5 6
-6 -6 -6 -7 6 -5 6
-6 -6 -6 -7 6 -5 6 -7 7
-6 -7 7 -5 -5 5 -5 -4 4
5 -4 5
5 -4 5 6
-6 -6 -6 -7 6 -5 6
-6 -6 -6 -7 6 -5 6 -7 7
-6 -7 7 -7 7 7 7 -7 -6 -7 7
-8 7 -6
-8 7 6
7 7 -5 -5 7 7 -7 -6 6
-8 7 -6
-6 -8 7 6
-6 -7 7 -5 -5 7 7 7 8 -8 7 -8
6 7 -7 7
6 7 -7 7
7 7 -8 -8 -7 -6 -7
7 -7 6 6 -6 -6 6 6 -6 -6
7 -8 -7 6
7 7 7 -8
6 8 -8 7 -7 7
7 7 -6 -6 7 -8 7 -7 7 7

Video Harmonica

Video Music

Sheet Music

Note:

 Mi Rê Mi
 Mi Rê Mi Sol
 La La La Si Sol Fa Sol
 La La La Si Sol Fa Sol Si Đố
 La Si Đố Fa Fa Mi Fa Rê Đô
 Mi Rê Mi
 Mi Rê Mi Sol
 La La La Si Sol Fa Sol
 La La La Si Sol Fa Sol Si Đố
 La Si Đố Si Đố Đố Đố Si La Si Đố
 Rế Đố La
 Rế Đố Sol
 Đố Đố Fa Fa Đố Đố Si La Sol
 Rế Đố La
 La Rế Đố Sol
 La Si Đố Fa Fa Đố Đố Đố Mí Rế Đố Rế
 Sol Đố Si Đố
 Sol Đố Si Đố
 Đố Đố Rế Rế Si La Si
 Đố Si Sol Sol La La Sol Sol La La
 Đố Rế Si Sol
 Đố Đố Đố Rế
 Sol Mí Rế Đố Si Đố
 Đố Đố La La Đố Rế Đố Si Đố Đố

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)