Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Nobody - Wonder Girls

Harmonica Tabs - Nobody - Wonder Girls

Soạn tabs: Techno_Knight

Tabs (Diatonic - Tremolo - Chromatic)


7   7  8  8  8    8 8   8 -8  -9

I want no-bo-dy, no-bo-dy but you.7  7   -8 -8 -8  -8 -8  7  -7   8 
I want no-bo-dy, no-bo-dy but you.
7   -6 -6 7    7  7  7   7
How can I be with a-no-ther,
-6 -6    7   7 7  7   7
I don't want a-ny o-ther.
7   7   8  8  8  8   8  8  8   8
I want no-bo-dy, no-bo-dy but you.


7   7    7   -6  -6  7
Why are you try-ing to,
7   7   7    7   -6
to make me leave you.
-7 -7   6    -7     -7     6
I know what you're think-ing.
6  -7  -7   -7    6   -7   -7
Ba-by why aren't you list-ening?
7     7  7  -6
How can I just,
-6     7    7   7    7  -8   
just love some-one else and
8   -8  -8   -8   -8  -6  
for-get you comp-lete-ly
-7   5  -7  -7   -7   -6    -7  
when I know you still love me?


8     8 -8   -8    7    7  -7  -6
Tell-ing me you're not good e-nough.
-8  -8    7   7  -7  -6  -6    6
my life with you is just too tough.
6    -6   6   -6   -7   6
You know it's not right so
-6    -6    6  -6   7    6
just stop and come back boy.
6    -6   7  6
How can this be
8     8    8   8   -8   8
when we were meant to be?


7   7  8  8  8    8 8   8 -8  -9
I want no-bo-dy, no-bo-dy but you.
7  7   -8 -8 -8  -8 -8  7  -7   8 
I want no-bo-dy, no-bo-dy but you.
7   -6 -6 7    7  7  7   7
How can I be with a-no-ther,
-6 -6    7   7 7  7   7
I don't want a-ny o-ther.
7   7   8  8  8  8   8  8  8   8
I want no-bo-dy, no-bo-dy but you.

Video Harmonica

Video Music

Sheet Music

Note:

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)