Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Chân ngắn - Cẩm Vân Phạm ft. TMT

Harmonica tabs - Chân ngắn - Cẩm Vân Phạm ft. TMT

Soạn Tabs: Để mai tính

Tabs: Tremolo
7 9 11 13,11 11 10 13
9 6 9 6 9 6 9 10 6 7

13 13 13 13 9,13 13 13 13 9
9 9 6 9 9 11 9 10
7 9 11 13,11 11 10 13
9 6 9 6 9,11 10 11
13 13 13 13 9,7 7 11 10 9
6 9 6 9 6 9 10 9 10

ĐK

7 9 10 11 11 10 13 10 9
7 9 10 11 11 10 13 11 11
13 13 13 13 13 10 9,13 13 13 13 13 10 9
6 9 6 9 11 10 10
7 9 10 11 11 10 13 10 9
9 9 6 11 10 11 11 13 11 (6 6 7 11 10 11
11 13 11 )
9 14 14 14 14 13 9,9 13 13 13 13 13 11
6 6 9, 11 10, 14 13 13 ,6 8 9

Tabs: Diatonic

 -2 4 5 6 , 5 5 -4 6
 4 -3n 4 -3n 4 -3n 4 -4 -3n -2
 6 6 6 6 4 , 6 6 6 6 4
 4 4 -3n 4 4 5 4 -4
 -2 4 5 6 , 5 5 -4 6
 4 -3n 4 -3n 4 , 5 -4 5
 6 6 6 6 4 , -2 -2 5 -4 4
 -3n 4 -3n 4 -3n 4 -4 4 -4

ĐK

 -2 4 -4 5 5 -4 6 -4 4
 -2 4 -4 5 5 -4 6 5 5
 6 6 6 6 6 -4 4 , 6 6 6 6 6 -4 4
 -3n 4 -3n 4 5 -4 -4
 -2 4 -4 5 5 -4 6 -4 4
 4 4 -3n 5 -4 5 5 6 5 ( -3n -3n -2 5 -4 5 5 6 5 )
 4 -6 -6 -6 -6 6 4 , 4 6 6 6 6 6 5
 -3n -3n 4 , 5 -4 , -6 6 6 , -3n -3 4


Video HarmonicaVideo Music

Sheet Music

Note:

 Sòl Đô Mi Sol , Mi Mi Rê Sol
 Đô Là Đô Là Đô Là Đô Rê Là Sòl
 Sol Sol Sol Sol Đô , Sol Sol Sol Sol Đô
 Đô Đô Là Đô Đô Mi Đô Rê
 Sòl Đô Mi Sol , Mi Mi Rê Sol
 Đô Là Đô Là Đô , Mi Rê Mi
 Sol Sol Sol Sol Đô , Sòl Sòl Mi Rê Đô
 Là Đô Là Đô Là Đô Rê Đô Rê

ĐK

 Sòl Đô Rê Mi Mi Rê Sol Rê Đô
 Sòl Đô Rê Mi Mi Rê Sol Mi Mi
 Sol Sol Sol Sol Sol Rê Đô , Sol Sol Sol Sol Sol Rê Đô
 Là Đô Là Đô Mi Rê Rê
 Sòl Đô Rê Mi Mi Rê Sol Rê Đô
 Đô Đô Là Mi Rê Mi Mi Sol Mi ( Là Là Sòl Mi Rê Mi Mi Sol Mi )
 Đô La La La La Sol Đô , Đô Sol Sol Sol Sol Sol Mi

 Là Là Đô , Mi Rê , La Sol Sol , Là Sì Đô

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)