Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Thiên hạ vô song - Trương Lương Dĩnh (OST Thần Điêu Đại Hiệp 2006)

Harmonica tabs - Thiên hạ vô song - Trương Lương Dĩnh (OST Thần Điêu Đại Hiệp 2006)


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo

11 12 11 10 11 15 14 16 13 11
11 12 11 10 11 15 14 16 13 17

17 20 17 18 17 18 18 18 19 18 15
14 14 14 16 , 16 16 , 15 15 20 17


14 15 , 14 16 , 13 14
14 15 , 14 16 , 20 17
17 20 17 18 , 18 17 18 15
16 18 , 15 16 18 , 16 14

14 15 , 14 16 , 13 14
14 15 , 14 16 , 20 17
17 20 17 18 , 18 17 18 15
16 18 , 15 16 18 , 13 14

Tabs: Diatonic

 5 -5 5 -4 5 7 -6 -7 6 5
 5 -5 5 -4 5 7 -6 -7 6 8
 8 -9 8 -8 8 -8 -8 -8 9 -8 7
 -6 -6 -6 -7 , -7 -7 , 7 7 -9 8

 -6 7 , -6 -7 , 6 -6
 -6 7 , -6 -7 , -9 8
 8 -9 8 -8 , -8 8 -8 7
 -7 -8 , 7 -7 -8 , -7 -6

 -6 7 , -6 -7 , 6 -6
 -6 7 , -6 -7 , -9 8
 8 -9 8 -8 , -8 8 -8 7

 -7 -8 , 7 -7 -8 , 6 -6

Video Music


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)