Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Europe's Skies - Alexander Rybak

Harmonica tabs - Europe's Skies - Alexander Rybak


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo

Intro :
14 17 17 17 15 16 14 11 18 17 18
13 18 17 15 12 15 18 16

14 17 17 17 15 16 14 11 18 17 18 15 16 14 11 18 17 15
14 16 15 18 15 16 14 13

Go:

Now I'm home, but I cannot stay
14 17 17 17 15 16 14 11 17 18
I dream of you every day
13 13 17 15 12 15 18 16
Got to know every inch of you
14 17 17 15 16 14 11 17 18
Will you make my dream come true?
13 17 15 12 12 18 16
There's no place like home they say
14 11 14 16 15 18 15 13
You're my home, so hear me pray.
16 14 16 15 18 17 18 17

I don't know you, but I need more time
14 17 17 17 15 16 14 11 18 17 18
Promise me you'll be mine
13 18 17 15 12 15 18 16
Birds are flying over Europe skies,
14 17 17 17 15 16 14 11 18 17 18
Tell me please why can't I?

13 17 15 12 15 18 17

Tabs: Diatonic

Intro :

 -6 8 8 8 7 -7 -6 5 -8 8 -8
 6 -8 8 7 -5 7 -8 -7
 -6 8 8 8 7 -7 -6 5 -8 8 -8 7 -7 -6 5 -8 8 7
 -6 -7 7 -8 7 -7 -6 6

Go :

 -6 8 8 8 7 -7 -6 5 8 -8

 6 6 8 7 -5 7 -8 -7

 -6 8 8 7 -7 -6 5 8 -8

 6 8 7 -5 -5 -8 -7

 -6 5 -6 -7 7 -8 7 6

 -7 -6 -7 7 -8 8 -8 8

 -6 8 8 8 7 -7 -6 5 -8 8 -8

 6 -8 8 7 -5 7 -8 -7

 -6 8 8 8 7 -7 -6 5 -8 8 -8


 6 8 7 -5 7 -8 8

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)