Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Nắng ấm xa dần - Thái Tuyết Trâm cover

Harmonica tabs - Nắng ấm xa dần - Thái Tuyết Trâm cover

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo

Theo thời gian những hạt mưa như nặng thêm.
10 9 10 10 9 11 11 10 11
Xóa hết thương yêu mặn nồng ngày nào giữa chúng ta.
11 11 10 9 6 6 7 7 9 9 6
Đưa bàn tay cố kìm nén những cảm xúc.
10 9 10 10 9 11 11 10 11
Vùi mình vào đêm đến em chẳng tìm thấy lối ra.
11 11 11 12 13 11 6 9 11 11 10 ( 12 11 )
Sau lưng là tiếng nói yêu em, chẳng rời xa em
11 11 10 14 13 12 12 , 10 12 13 13
Trước mắt em điều đấy , nó dối trá , người vội quên mau ?
11 11 11 10 11 , 11 10 11 , 10 11 12 12 ?
Bài ca em viết sẽ không được trọn vẹn đâu anh
10 12 13 14 13 12 12 10 12 13 13
em yêu một ai thật rồi mãi chẳng là anh đâu.
11 11 10 11 6 9 11 6 9 10 10
Vậy thì người cứ bước đi xa nơi này...
12 12 12 13 14 13 12 11 10

Ánh bình minh sẽ không còn nơi đây. (Eh Eh Eh EH)
14 10 12 14 13 12 13 13 ( 14 13 12 10 )
Bước đi xa nơi này.
13 12 11 10 9
những lời yêu Sẽ không còn nơi đây.
13 6 9 13 12 11 12 12 ( 11 11 10 )
Phải tự đứng lên mà thôi,che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn.
10 12 15 14 13 14 , 14 13 14 14 13 14 13 14 13
Xung quanh em giờ đây , cô đơn mình em ôm giấc mơ.
13 13 13 12 13 , 13 13 12 13 12 13 12

Nhìn anh bước ra đi xa dần.
12 13 14 13 12 11 10
Ehhhhhh… .
14 14 14 13
nhìn anh bước ra đi xa dần.
12 13 14 13 12 11 9
Ehhhhh…
13 13 13 12

Soạn Tabs: Để Mai Tính

Tabs: Tremolo Tone cao 


Nắng ấm xa dần ,rồi.
15 15 16 14 , 14
Nắng ấm xa dần, rồi.
15 15 16 13 ,13
Nắng ấm xa dần bỏ rơi,để lại những giấc mơ
15 15 16 13, 11 13, 11 13 , 16 16 14
Nắng ấm xa dần rồi.
15 15 16 14 , 14
Nắng ấm xa dần rồi.
15 15 16 13 , 13
Nắng ấm xa dần,xa dần theo những tiếng cười
15 15 16 13, 13 11 13 ,15 15 14
Theo thời gian những hạt mưa như nặng thêm.
14 13 14, 14 13 16 16 14 16
Xóa hết thương yêu mặn nồng ngày nào giữa chúng ta.
16 16 14 14 11 11 10 10 13 13 11
Anh lục tìm vẫn cứ mãi lục tìm.
15 14 14 ,15 15 15 14 14
Giơ bàn tay cố kìm nén những cảm xúc.
14 13 14, 14 13 16 16 14 16
Vùi mình vào đêm đen/ anh chẳng tìm thấy lối ra.
16 16 16 15 18 / 15 13 13 15 15 14
Sau lưng là tiếng nói yêu anh , chẳng rời xa anh.
15 15 14 17 17 18 15 , 14 15 18 18
Trước mắt anh điều đấy , nó dối trá , tại sao người vội quên mau
16 16 16 14 16 , 16 16 16 , 14 16 13 14 15 15
Bài ca anh viết sẽ không được trọn vẹn đâu em.
14 15 18 17 , 17 18 15 14 15 18 18
Em yêu một ai thật rồi mãi chẳng là anh đâu.
16 16 14 16 13 13 , 16 11 13 14 14
Vậy thì người cứ bước đi xa nơi này.
15 15 15 , 18 17 18 15 16 14
Ánh bình minh sẽ không còn nơi đây.
17 14 15 , 17 18 15 18 18
Bước đi xa nơi này.
18 15 16 14 13

Sẽ không còn nơi đây.
18 15 16 15 15
Phải tự đứng lên mà thôi,che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn.
14 15 19 17 18 17 .`17 18 17 17 18 17 18 19 18
Xung quanh anh giờ đây ,cô đơn mình anh ôm giấc mơ.
17 17 17 18 17 / 17 17 18 17 18 17 15
Nhìn em bước ra đi xa dần.
15 18 17 18 15 , 16 14

Tabs: Diatonic

Theo thời gian những hạt mưa như nặng thêm.
 -4 4 -4 -4 4 5 5 -4 5
 Xóa hết thương yêu mặn nồng ngày nào giữa chúng ta.
 5 5 -4 4 -3n -3n -2 -2 4 4 -3n
 Đưa bàn tay cố kìm nén những cảm xúc.
 -4 4 -4 -4 4 5 5 -4 5
 Vùi mình vào đêm đến em chẳng tìm thấy lối ra.
 5 5 5 -5 6 5 -3n 4 5 5 -4 ( -5 5 )
 Sau lưng là tiếng nói yêu em, chẳng rời xa em
 5 5 -4 -6 6 -5 -5 , -4 -5 6 6
 Trước mắt em điều đấy , nó dối trá , người vội quên mau ?
 5 5 5 -4 5 , 5 -4 5 , -4 5 -5 -5 ?
 Bài ca em viết sẽ không được trọn vẹn đâu anh
 -4 -5 6 -6 6 -5 -5 -4 -5 6 6
 em yêu một ai thật rồi mãi chẳng là anh đâu.
 5 5 -4 5 -3n 4 5 -3n 4 -4 -4
 Vậy thì người cứ bước đi xa nơi này...
 -5 -5 -5 6 -6 6 -5 5 -4
 Ánh bình minh sẽ không còn nơi đây. (Eh Eh Eh EH)
 -6 -4 -5 -6 6 -5 6 6 ( -6 6 -5 -4 )
 Bước đi xa nơi này.
 6 -5 5 -4 4
 những lời yêu Sẽ không còn nơi đây.
 6 -3n 4 6 -5 5 -5 -5 ( 5 5 -4 )
 Phải tự đứng lên mà thôi,che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn.
 -4 -5 7 -6 6 -6 , -6 6 -6 -6 6 -6 6 -6 6
 Xung quanh em giờ đây , cô đơn mình em ôm giấc mơ.
 6 6 6 -5 6 , 6 6 -5 6 -5 6 -5
 Nhìn anh bước ra đi xa dần.
 -5 6 -6 6 -5 5 -4
 Ehhhhhh… .
 -6 -6 -6 6
 nhìn anh bước ra đi xa dần.
 -5 6 -6 6 -5 5 4
 Ehhhhh…
 6 6 6 -5

Tabs: Diatonic Tone cao 

Nắng ấm xa dần ,rồi.
 7 7 -7 -6 , -6
 Nắng ấm xa dần, rồi.
 7 7 -7 6 ,13
 Nắng ấm xa dần bỏ rơi,để lại những giấc mơ
 7 7 -7 13, 5 13, 5 6 , -7 -7 -6
 Nắng ấm xa dần rồi.
 7 7 -7 -6 , -6
 Nắng ấm xa dần rồi.
 7 7 -7 6 , 6
 Nắng ấm xa dần,xa dần theo những tiếng cười
 7 7 -7 13, 6 5 6 ,15 7 -6
 Theo thời gian những hạt mưa như nặng thêm.
 -6 6 14, -6 6 -7 -7 -6 -7
 Xóa hết thương yêu mặn nồng ngày nào giữa chúng ta.
 -7 -7 -6 -6 5 5 -4 -4 6 6 5
 Anh lục tìm vẫn cứ mãi lục tìm.
 7 -6 -6 ,15 7 7 -6 -6
 Giơ bàn tay cố kìm nén những cảm xúc.
 -6 6 14, -6 6 -7 -7 -6 -7
 Vùi mình vào đêm đen anh chẳng tìm thấy lối ra.
 -7 -7 -7 7 -8 7 6 6 7 7 -6
 Sau lưng là tiếng nói yêu anh , chẳng rời xa anh.
 7 7 -6 8 8 -8 7 , -6 7 -8 -8
 Trước mắt anh điều đấy , nó dối trá , tại sao người vội quên mau
 -7 -7 -7 -6 -7 , -7 -7 -7 , -6 -7 6 -6 7 7
 Bài ca anh viết sẽ không được trọn vẹn đâu em.
 -6 7 -8 8 , 8 -8 7 -6 7 -8 -8
 Em yêu một ai thật rồi mãi chẳng là anh đâu.
 -7 -7 -6 -7 6 6 , -7 5 6 -6 -6
 Vậy thì người cứ bước đi xa nơi này.
 7 7 7 , -8 8 -8 7 -7 -6
 Ánh bình minh sẽ không còn nơi đây.
 8 -6 7 , 8 -8 7 -8 -8
 Bước đi xa nơi này.
 -8 7 -7 -6 6
 Sẽ không còn nơi đây.
 -8 7 -7 7 7
 Phải tự đứng lên mà thôi,che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn.
 -6 7 9 8 -8 8 .`17 -8 8 8 -8 8 -8 9 -8
 Xung quanh anh giờ đây ,cô đơn mình anh ôm giấc mơ.
 8 8 8 -8 8 8 8 -8 8 -8 8 7
 Nhìn em bước ra đi xa dần.

 7 -8 8 -8 7 , -7 -6

Video Music


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)