Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Disney's Frozen "Let It Go"

Harmonica Tabs - Disney's Frozen "Let It Go"

Soạn Tabs: Leo Aslan
Tabs: Tremolo
Tab tremolo : 11 11 11 11 11 11 10 9 9 9 11 10 10 9 8
11 11 11 11 13 13 11 9 11 10 11 11 10 11
11 11 13 14 13 11 13 13 13 12 11 12 11
11 11 10 9 10 11 11 10 9
10 10 13 13 10 10 14 14 14 13 14 14 14 14 16 15 16 16
10 10 13 13 10 10 14 14
13 14 16 15 14 16 15 13 13 18
15 14 14 14 14 16 15 18 15 14 16 15
13 17 17 18 15 18 17 17 20 17 15 18 15 19 17 18
15 15 19 19 17 15
15 15 16 13 13
13 12 12 11 12 11 12 12 11 9
11 11 11 11 11 11 9
9 13 13 12 11 10
10 10 11 11 11 13 14 13 13 15 15 16 14 14
10 10 13 13 10 10 13 14 14 14 13 14 16 15 18

13 10 10 13 13 10 13 10 14 16 15 14 16 15 13 13 18
14 14 14 14 14 14 16 15 18 15 14 16 15 13
17 17 17 18 15 17 17 20 17 18 18 15
19 17 18 15 19 17 15 15 15 16 13 13
12 9b 12 13 14 13b 15 18 15 13b 15
12 11 12 13 14 13b 15 18 15 13b 18 15 13b 18 15
13 11b 13 14 16 15 18 20 17 18 15 18
17 17 17 17 15 15 15 18 15 18 15 18 17 20
20 20 20 17 13 13 18 15 15
14 14 14 14 16 15 18 15 14 16 15
13 17 17 18 15 17 17 20 17 18 18 15
19 17 18 15 15 19 17 20 17 18 15 15 15 16 15 19
12 11 12 11 12 11 12 12 11 9

Tabs: Diatonic
-3” 5 5 5 5 5 5 -4 4 4 4 5 -4 -4 4 -3 -3”
-3” 5 5 5 5 6 6 5 4 5 -4 5 5 -4 5 
5 5 6 -6 6 5 6 6 6 -5 5 -5 5 

5 5 -4 4 -4 5 5 -4 4 -3”
-4 -4 6 6 -4 -4 -6 -6 -6 6 -6 -6 -6 -6 -7 7 -7 -7
-4 -4 6 6 -4 -4 -6 -6
6 -6 -7 7 -6 -7 7 6 6 -8 
7 -6 -6 -6 -6 -7 7 -8 7 -6 -7 7 
6 8 8 -8 7 -8 8 8 -9 8 7 -8 7 9 8 -8
7 7 9 9 8 7 
7 7 -7 6 6
6 -5 -5 5 -5 5 -5 -5 5 4 

5 5 5 5 5 5 4 
4 6 6 -5 5 -4 
-4 -4 5 5 5 6 -6 6 6 7 7 -7 -6 -6 
-4 -4 6 6 -4 -4 6 -6 -6 -6 6 -6 -7 7 -8
6 -4 -4 6 6 -4 6 -4 -6 -7 7 -6 -7 7 6 6 -8
-6 -6 -6 -6 -6 -6 -7 7 -8 7 -6 -7 7 6
8 8 8 -8 7 8 8 -9 8 -8 -8 7 
9 8 -8 7 9 8 7 7 7 -7 6 6 

-5 4o -5 6 -6 6o 7 8’ -8 7 6o 7 
-5 5 -5 6 -6 6o 7 8’ -8 7 6o 8’ -8 7 6o 8’ -8 7
6 5o 6 -6 -7 7 -8 -9 8 -8 7 -8 
8 8 8 8 7 7 7 -8 7 -8 7 -8 8 -9 
-9 -9 -9 8 6 6 -8 7 7 
-6 -6 -6 -6 -7 7 -8 7 -6 -7 7 
6 8 8 -8 7 8 8 -9 8 -8 -8 7 
9 8 -8 7 7 9 8 -9 8 -8 7 7 7 -7 7 9 

-5 5 -5 5 -5 5 -5 -5 5 4

Video Harmonica
 

Video Music:
 
Sheet Music
Note: 

Tab Harp : chromatic…
F C C C C C C Bb Ab Ab Ab C Bb Bb Ab G F 
F C C C C Eb Eb C Ab C Bb C C Bb C
C C Eb F Eb C Eb Eb Eb C# C C# C 
C C Bb Ab Bb C C Bb Ab F 

Bb Bb Eb Eb Bb Bb F F F Eb F F F F G Ab G G 
Bb Bb Eb Eb Bb Bb F F 
Eb F G Ab F G Ab Eb Eb Bb
Ab F F F F G Ab Bb Ab F G Ab Eb
C C Bb Ab Bb C C C# C Ab Bb Ab 
Eb C Bb Ab Ab Eb Eb C Ab
Ab Ab G Eb Eb 
Eb C# C# C C# C C# C# C Ab 

C C C C C C Ab Ab Eb Eb C# C Bb 
Bb Bb C C C Eb F Eb Eb Ab Ab G F F 
Bb Bb Eb Ebn Bb Bb Eb F F F Eb F G Ab Bb Eb 
Bb Bb Eb Eb Bb Eb Bb F G Ab 
F G Ab Eb Eb Bb 

F F F F F F G Ab Bb Ab F G Ab Eb 
C C C Bb Ab C C C# C Bb Bb Ab 
Eb C Bb Ab Eb C Ab 
Ab Ab G Eb Eb …

C# B C# Eb F F# Ab B Bb Ab F# Ab 
C# C C# Eb F F# Ab B Bb Ab F# 
B Bb… Ab 
Eb D Eb F G Ab Bb C# C Bb Ab Bb…

C C C C Ab Ab Ab Bb Ab Bb C C# 
C# C# C# C Eb Eb Bb Ab Ab 
F F F F G Ab Bb Ab F G Ab Eb 
C C Bb Ab C C C# C Bb Bb Ab…
Eb C Bb Ab Ab Eb C C# C Bb Ab 
Ab Ab G Ab Eb 
C# C C# C C# C C# C# C Ab…..

Midi Down

2 comments:

  1. Thổi hoài ko ra nốt @@ nốt cứ sao sao á bị lệch sao sao ah @@

    ReplyDelete
  2. The Harmonica cho mình hỏi là các note C,D,E,F,G,A,B của tab chromatic là C mấy? D mấy? v.v (như là C4 hay C5, do nếu chỉ ghi "C" không thì mình không biết note nào cao hơn note nào, mò à @@)

    ReplyDelete

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)