Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Mình yêu nhau đi - Bích Phương

Harmonica Tabs - Mình yêu nhau đi - Bích Phương

Soạn Tabs: Quốc Phương Trương

Tabs: Tremolo

14 16 15 16 14 16 15 16 14 13 14 16

13 17 17 18 18 15 14 15 18 15 16 16


14 16 15 16 14 16 15 16 14 13 14 16


17 17 15 14 14 14 15 19 20 17 18 17 20 18


chorus:


15 16 15 19 19 19 19 20 17 18 18


18 15 18 17 17 18 17 18 15 18 16


13 15 16 14 14 13 14 14


14 16 15 20 20 17 20 17 15 15 18

18 15 16 15 15 19 19 20 19 20 17 18 18


18 15 18 15 18 17 17 18 17 18 15 18 16


13 15 16 14 14 16 14 13


14 16 15 20 20 17 20 17 15 18 18 18 17 18 15 


Tabs: Diatonic

-6 -7 7 -7 -6 -7 7, -7 -6 6 -6 -7

6 8 8 -8 -8 7 -6 7 -8 7 -7 -7

-6 -7 7 -7 -6 -7 7, -7 -6 6 -6 -7

8 8 7 -6 -6 -6 7 9 -9 8 -8 8 -9 -8

Chorus:

7 -7 7 9 9 9 9 -9 8 -8 -8

-8 7 -8 8 8 -8 8 -8 7 -8 -7

6 7 -7 -6 -6, 6 -6 -6

-6 -7 7 -9 -9 8 -9 8 7 7 -8

-8 7 -7 7 7 9 9 -9 9 -9 8 -8 -8


-8 7 -8 7 -8 8 8 -8 8 -8 7 -8 -7

6 7 -7 -6 -6, -7 -6 6

-6 -7 7 -9 -9 8 -9 8 7 -8 -8, -8 8 -8 7 

Note:

a b C b a b C, b a g a b

g E E D D C a C D C b b

a b C b a b C, b a g a b

E E C a a a C G F E D E F D

Chorus:

C b C G G G G F E D D

D C D E E D E D C D B

g C b a a, g a a

a b C F F E F E C C D

D C b C C G G F G F E D D

D C D C D E E D E D C D b

g C b a a, b a g

a b c F F E F E C D D, D E D C

(chữ ko viết hoa là quãng dưới)

Video Harmonica

Video Music

Sheet Music

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)