Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Forever Friend - Fiona Fung


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
13 12 11 , 12 13 10
I believe I can love
15 16 14 16 14 13 13
You give me your loving care
13 12 11 12 12 13 10
I believe in what we are
11 12 13 12 11 12 10
I don't know where I would be
9 10 11 10 9 10 8
Without staying with me


10 9 , 10 13 11 10 9 9
Sometimes, I'm lost in misery
11 10 9 10 11 12 13 , 14 14 16 15
You will take me all the way, I'm not afraid
9 15 16 14 , 13 12 13 11 10 9 10 ,
Oh, you and me, hand in hand to everywhere
9 10 10 , 14 13 9 10 9
Amazing be my friend, oh friend
9 11 13 14 16 15
We are forever friends
15 16 14 , 14 16 15 13 11 10 9 10
Oh baby, you give me all the love I need
9 10 11 10 9 9

You are the only one

Tabs: Diatonic
 6 -5 5 , -5 6 -4
 I believe I can love
 7 -7 -6 -7 -6 6 6
 You give me your loving care
 6 -5 5 -5 -5 6 -4
 I believe in what we are
 5 -5 6 -5 5 -5 -4
 I don't know where I would be
 4 -4 5 -4 4 -4 -3
 Without staying with me
 -4 4 , -4 6 5 -4 4 4
 Sometimes, I'm lost in misery
 5 -4 4 -4 5 -5 6 , -6 -6 -7 7
 You will take me all the way, I'm not afraid
 4 7 -7 -6 , 6 -5 6 5 -4 4 -4 ,
 Oh, you and me, hand in hand to everywhere
 4 -4 -4 , -6 6 4 -4 4
 Amazing be my friend, oh friend
 4 5 6 -6 -7 7
 We are forever friends
 7 -7 -6 , -6 -7 7 6 5 -4 4 -4
 Oh baby, you give me all the love I need
 4 -4 5 -4 4 4

 You are the only one

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)