Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Từ khi có anh - Triệu Vy (Hoàng Châu Công Chúa OST)


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Intro :

18 18 15 18 14
18 18 15 18 15 13 14
20 18 18 18 15 18 15 14 14 14 15 14 18 ( 15 ... 18 )
Go :

15 18 14 , 14 13 14 13 12
9 10 15 14 , 14 15 14 13 12 10
18 18 15 18 14
18 18 15 18 15 13 14
13 12 13 12 13 13 12 13 13 14 13 13 12 13 13 14 18 18

20 18 18 18 15 18 15 14 14 14 13 14 15 15 14 13 13 15 14 14 13 14
20 18 18 18 15 18 15 14 14 14 13 14 15 15 14 13 13 15 18 18 15 18

10 12 14 13 , 14 15 10 18 , 18 15 17 15 18

Tabs: Diatonic
Intro :
 -8 -8 7 -8 -6
 -8 -8 7 -8 7 6 -6
 -9 -8 -8 -8 7 -8 7 -6 -6 -6 7 -6 -8 ( 7 ... -8 )

 Go :

 7 -8 -6 , -6 6 -6 6 -5
 4 -4 7 -6 , -6 7 -6 6 -5 -4
 -8 -8 7 -8 -6
 -8 -8 7 -8 7 6 -6
 6 -5 6 -5 6 6 -5 6 6 -6 6 6 -5 6 6 -6 -8 -8

 -9 -8 -8 -8 7 -8 7 -6 -6 -6 6 -6 7 7 -6 6 6 7 -6 -6 6 -6
 -9 -8 -8 -8 7 -8 7 -6 -6 -6 6 -6 7 7 -6 6 6 7 -8 -8 7 -8

 -4 -5 -6 6 , -6 7 -4 -8 , -8 7 8 7 -8

Video Harmonica

Video Music
Note : 
Intro :
 Rế Rế Đố Rế La
 Rế Rế Đố Rế Đố Sol La
 Fá Rế Rế Rế Đố Rế Đố La La La Đố La Rế ( Đố ... Rế )

 Go :

 Đố Rế La , La Sol La Sol Fa
 Đô Rê Đố La , La Đố La Sol Fa Rê
 Rế Rế Đố Rế La

 Rế Rế Đố Rế Đố Sol La
 Sol Fa Sol Fa Sol Sol Fa Sol Sol La Sol Sol Fa Sol Sol La Rế Rế

 Fá Rế Rế Rế Đố Rế Đố La La La Sol La Đố Đố La Sol Sol Đố La La Sol La
 Fá Rế Rế Rế Đố Rế Đố La La La Sol La Đố Đố La Sol Sol Đố Rế Rế Đố Rế

 Rê Fa La Sol , La Đố Rê Rế , Rế Đố Mí Đố Rế

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)