Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Nối vòng tay lớn


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
 14 17 18 15 14 13 11 15 16 14
 14 14 13 14 18 18 15 18 17 15 16 14
 18 19 17 17
 15 15 16 14


 14 18 15 18 17 17 15 16 14 13 11
 11 16 16 18
 16 14 13 13 13 13 14
 14 17 17 18 18 15 16 14
 14 15 15 16 16 13 13
 11 11 11 14 13 14 16
 14 17 17 18 18 15 16 14
 14 15 15 16 16 13 13
 11 11 11 15 16 14

Tabs: Diatonic
 -6 8 -8 7 -6 6 5 7 -7 -6
 -6 -6 6 -6 -8 -8 7 -8 8 7 -7 -6
 -8 9 8 8
 7 7 -7 -6
 -6 -8 7 -8 8 8 7 -7 -6 6 5
 5 -7 -7 -8
 -7 -6 6 6 6 6 -6
 -6 8 8 -8 -8 7 -7 -6
 -6 7 7 -7 -7 6 6
 5 5 5 -6 6 -6 -7
 -6 8 8 -8 -8 7 -7 -6
 -6 7 7 -7 -7 6 6
 5 5 5 7 -7 -6

Video Music


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)