Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - When Mountains Fall - Stratovarius


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
14 16 15 15 16 14 13 14
15 18 17 17 18 15 16 15 17 16
14 16 15 15 16 14 13 14 15 16
15 16 14 15 16 14 13 14


14 16 15 15 16 14 13 14
15 18 17 17 18 15 16 15 17 16
14 16 15 15 16 14 13 14 15 16
15 16 14 15 16 14 13 14

15 18 17 19 18 15 16 15 17 16
17 20 20 16 20 17
20 20 16 20 17 17 16
14 14 14 15 16 14 13 14

Tabs: Diatonic
 -6 -7 7 7 -7 -6 6 -6
 7 -8 8 8 -8 7 -7 7 8 -7
 -6 -7 7 7 -7 -6 6 -6 7 -7
 7 -7 -6 7 -7 -6 6 -6
 -6 -7 7 7 -7 -6 6 -6
 7 -8 8 8 -8 7 -7 7 8 -7
 -6 -7 7 7 -7 -6 6 -6 7 -7
 7 -7 -6 7 -7 -6 6 -6
 7 -8 8 9 -8 7 -7 7 8 -7
 8 -9 -9 -7 -9 8
 -9 -9 -7 -9 8 8 -7

 -6 -6 -6 7 -7 -6 6 -6

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)