Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Walking To Horizon - Han Lei


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
14 18 18 20 18 15 14 15 18
14 18 18 20 18 15 14 15 14
17 17 17 16 14 14 14 11 16 14
18 18 18 16 14 16 13 12 10

14 18 18 20 18 15 14 15 18
14 18 18 20 18 15 14 15 14

17 17 17 16 14 14 14 11 16 14
18 18 18 16 18 16 19 18 17

19 18 19 19 17 18 17 19 17 18 16
14 14 13 14 11 (14) 18 17 18 16

11 13 14 15 18 17 15 16 14

Tabs: Diatonic
 -6 -8 -8 -9 -8 7 -6 7 -8
 -6 -8 -8 -9 -8 7 -6 7 -6
 8 8 8 -7 -6 -6 -6 5 -7 -6
 -8 -8 -8 -7 -6 -7 6 -5 -4
 -6 -8 -8 -9 -8 7 -6 7 -8
 -6 -8 -8 -9 -8 7 -6 7 -6
 8 8 8 -7 -6 -6 -6 5 -7 -6
 -8 -8 -8 -7 -8 -7 9 -8 8
 9 -8 9 9 8 -8 8 9 8 -8 -7
 -6 -6 6 -6 5 -6 -8 8 -8 -7

 5 6 -6 7 -8 8 7 -7 -6

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)