Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - New Divide - Linkin Park


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Intro :
13 11 16 11 18 14 16 11
11 11 11 13 11
11 11 11 16 11
11 11 11 18 14 16 11Go :

16 18 17 17 17 17 17 18 18 16 18 16 14
I remembered black skies the lightning all around me
16 18 17 17 17 17 17 18 18 16 18 16
I remembered each flash as time began to blur
16 18 17 17 17 17 17 18 18 16 18
Like a startling sign that fate had finally found me
11 16 16 14 14 13 14
And your voice was all I heard
11 16 16 14 14 13 14
That I get what I deserve

ĐK :

11 15 16 15 14
So give me reason
11 15 15 16 , 14 16 16 16 14 14
to prove me wrong to wash this memory clean
14 16 15 14 , 14 15 15 15 18 18
Let the floods cross the distance in your eyes

15 16 15 14
Give me reason
11 15 15 16 , 14 16 16 16 14 14
to fill this hole , connect the space between
14 16 15 14 15 15 15 18 18
Let it be enough to reach the truth that lies
15 16 14 13 14

Across this new divide

Tabs: Diatonic
Intro :
 6 5 -7 5 -8 -6 -7 5
 5 5 5 6 5
 5 5 5 -7 5
 5 5 5 -8 -6 -7 5
 Go :
 -7 -8 8 8 8 8 8 -8 -8 -7 -8 -7 -6
 I remembered black skies the lightning all around me
 -7 -8 8 8 8 8 8 -8 -8 -7 -8 -7
 I remembered each flash as time began to blur
 -7 -8 8 8 8 8 8 -8 -8 -7 -8
 Like a startling sign that fate had finally found me
 5 -7 -7 -6 -6 6 -6
 And your voice was all I heard
 5 -7 -7 -6 -6 6 -6
 That I get what I deserve
 ĐK :
 5 7 -7 7 -6
 So give me reason
 5 7 7 -7 , -6 -7 -7 -7 -6 -6
 to prove me wrong to wash this memory clean
 -6 -7 7 -6 , -6 7 7 7 -8 -8
 Let the floods cross the distance in your eyes
 7 -7 7 -6
 Give me reason
 5 7 7 -7 , -6 -7 -7 -7 -6 -6
 to fill this hole , connect the space between
 -6 -7 7 -6 7 7 7 -8 -8
 Let it be enough to reach the truth that lies
 7 -7 -6 6 -6

 Across this new divide

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)