Tabs Mới Nhất

Harmonica tab - Em sẽ luôn ở trong tâm trí anh - The Men


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Go :

17 17 17 17 17 15 18
15 15 15 15 15 14 12
13 14 13 14 13 14
16 16 16 14 16 13 1117 17 17 17 17 15 18
15 15 15 15 15 14 12
13 14 13 14 13 14
16 16 16 14 16 13 14

ĐK :

17 22 20 20 20 20 20 17 18
22 22 22 22 22 18 17
15 16 15 15 14 15 18
15 18 17 17 17 17 22 17
17 22 20 20 20 20 20 17 18
22 22 22 17 20 21’ 21
20 20 22 17 18 15 16 14

Lời 2 :

17 17 17 17 17 15 18
15 15 15 15 15 14 12
13 14 13 14 13 14
16 16 16 14 16 18 17

17 17 17 17 17 15 18
15 15 15 15 15 14 12
13 14 13 14 13 14
16 16 16 14 16 13 14

Tabs: Diatonic
Go :

8 8 8 8 8 7 -8
7 7 7 7 7 -6 -5
6 -6 6 -6 6 -6
-7 -7 -7 -6 -7 6 5

8 8 8 8 8 7 -8
7 7 7 7 7 -6 -5
6 -6 6 -6 6 -6
-7 -7 -7 -6 -7 6 -6

ĐK :

8 -10 -9 -9 -9 -9 -9 8 -8
-10 -10 -10 -10 -10 -8 8
7 -7 7 7 -6 7 -8
7 -8 8 8 8 8 -10 8
8 -10 -9 -9 -9 -9 -9 8 -8
-10 -10 -10 8 -9 10’ 10
-9 -9 -10 8 -8 7 -7 -6

Lời 2 :

8 8 8 8 8 7 -8
7 7 7 7 7 -6 -5
6 -6 6 -6 6 -6
-7 -7 -7 -6 -7 -8 8

8 8 8 8 8 7 -8
7 7 7 7 7 -6 -5
6 -6 6 -6 6 -6
-7 -7 -7 -6 -7 6 -6

Video Harmonica

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)