Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - 21 Guns - Green Day


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
 10 10 14 14 13 11 12 13 10 11
 Do you know what's worth fighting for?
 9 9 14 14 13 11 12 13 10 11
 When it's not worth dying for?
 9 9 14 14 13 12 11 12 13 10
 Does it take your breath away,
 11 10 9 , 10 9 9 6 9 10 11 10
 and you feel yourself suffocating?


 9 9 14 14 13 13 12 11 10
 Does the pain wiegh out the pride?
 9 9 14 14 11 12 13 10
 And you look for a place to hide?
 9 9 14 14 13 12 11 10
 Did someone break your heart inside?

 11 10 9
 You're in ruins.
 9 11 12 13 15
 One, twentyone guns.
 13 11 9 14
 Lay down your arms,
 13 12 11 10
 give up the fight.
 9 11 12 13 15
 One, twentyone guns.
 13 11 9 14
 Throw up your arms,
 13 12 11 10
 into the sky,
 11 10 9

 you and I.

Tabs: Diatonic
 -4 -4 -6 -6 6 5 -5 6 -4 5
 Do you know what's worth fighting for?
 4 4 -6 -6 6 5 -5 6 -4 5
 When it's not worth dying for?
 4 4 -6 -6 6 -5 5 -5 6 -4
 Does it take your breath away,
 5 -4 4 , -4 4 4 -3n 4 -4 5 -4
 and you feel yourself suffocating?
 4 4 -6 -6 6 6 -5 5 -4
 Does the pain wiegh out the pride?
 4 4 -6 -6 5 -5 6 -4
 And you look for a place to hide?
 4 4 -6 -6 6 -5 5 -4
 Did someone break your heart inside?
 5 -4 4
 You're in ruins.
 4 5 -5 6 7
 One, twentyone guns.
 6 5 4 -6
 Lay down your arms,
 6 -5 5 -4
 give up the fight.
 4 5 -5 6 7
 One, twentyone guns.
 6 5 4 -6
 Throw up your arms,
 6 -5 5 -4
 into the sky,
 5 -4 4

 you and I.

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)