Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Stronger - Kelly Clarkson


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Go :
9    9    9   9   9    8   9
You know the bed feels warmer
8    9    9   7 7
sleeping here alone.
9    9   9   9   9  8   9
You know I dream in colour
9   8  9    9   7 7
and do the things I want.
 11   11  10  10  9   9
You think you got the best of me,
11      11    10   10   11 12 11
think you've had the last laugh.
11    11     10  10  9    9  ,  9  10   10
Bet you think that everything , good is gone.
11      11   10  10   9    9
Think you left me broken down,
11       11    10  10  11  12   11
think that I'd come running back.
11  11    11   10    10  9 , 9      8     10    9
Baby, you don't know me, cause you're dead wrong.

ĐK :

9       9  9   11    13   14     15   15    14
What doesn't kill you makes you stronger,
13    14  15  14  15   14
stand a little taller.
13    14   15   14   15   14   13   13  11  15
Doesn't mean I'm lonely when I'm alone.
9      9   9    11   13    14  15   15   14
What doesn't kill you makes a fighter,
13     14   15  14  18   15
foot-steps e-ven light-er.
13    14   15   14  15 14    13  13    11     13
Doesn't mean I'm over cause you're gone.


9      9   9   11    13    14  15     18   15
What doesn't kill you makes you stronger,
18    15
stron-ger.
15    16 16   15   15   13  13
Just me, myself and I.
9       9  9   11    13   14     15   15    14
What doesn't kill you makes you stronger,
13    14  15  14  15   14
stand a little taller.
13    14   15   14   15   14   13   13  11  14 13

Doesn't mean I'm lonely when I'm alone.

Tabs: Diatonic

Go :
4 4 4 4 4 -3 4
You know the bed feels warmer
-3 4 4 3 3
sleeping here alone.
4 4 4 4 4 -3 4
You know I dream in colour
4 -3 4 4 3 3
and do the things I want.


 5 5 -4 -4 4 4
You think you got the best of me,
5  5 -4 -4 5 -5 5
think you've had the last laugh.
5 5  -4 -4 4 4 , 4 -4 -4
Bet you think that everything , good is gone.
5  5 -4 -4 4 4
Think you left me broken down,
5  5 -4 -4 5 -5 5
think that I'd come running back.
5 5 5 -4 -4 4 , 4  -3  -4 4
Baby, you don't know me, cause you're dead wrong.

ĐK :

4  4 4 5 6 -6  7 7 -6
What doesn't kill you makes you stronger,
6 -6 7 -6 7 -6
stand a little taller.
6 -6 7 -6 7 -6 6 6 5 6
Doesn't mean I'm lonely when I'm alone.
4  4 4 5 6 -6 7 7 -6
What doesn't kill you makes a fighter,
6  -6 7 -6 -8 7
foot-steps e-ven light-er.
6 -6 7 -6 7 -6 6 6 5  6
Doesn't mean I'm over cause you're gone.


4  4 4 5 6 -6 7  -8 7
What doesn't kill you makes you stronger,
-8 7
stron-ger.
7 -7 -7 7 7 6 6
Just me, myself and I.
4  4 4 5 6 -6  7 7 -6
What doesn't kill you makes you stronger,
6 -6 7 -6 7 -6
stand a little taller.
6 -6 7 -6 7 -6 6 6 5 -6 6
Doesn't mean I'm lonely when I'm alone.

Video Music

Note:
 Đô Đô Đô Đô Đô Sì Đô

 Sì Đô Đô Sòl Sòl

 Đô Đô Đô Đô Đô Sì Đô

 Đô Sì Đô Đô Sòl Sòl

 Mi Mi Rê Rê Đô Đô

 Mi Mi Rê Rê Mi Fa Mi

 Mi Mi Rê Rê Đô Đô Đô Rê Rê

 Mi Mi Rê Rê Đô Đô

 Mi Mi Rê Rê Mi Fa Mi

 Mi Mi Mi Rê Rê Đô Đô Sì Rê Đô


 Đô Đô Đô Mi Sol La Đố Đố La

 Sol La Đố La Đố La

 Sol La Đố La Đố La Sol Sol Mi Đố

 Đô Đô Đô Mi Sol La Đố Đố La

 Sol La Đố La Mí Đố

 Sol La Đố La Đố La Sol Sol Mi Sol

 Đô Đô Đô Mi Sol La Đố Mí Đố

 Mí Đố

 Đố Si Si Đố Đố Sol Sol

 Đô Đô Đô Mi Sol La Đố Đố La

 Sol La Đố La Đố La

 Sol La Đố La Đố La Sol Sol Mi La Sol


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)