Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Ta trở về - Jimmy Nguyễn


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Intro :

15 18 17 15 18 , 15 18 17 20 19 17 18
15 18 17 14 18 , 15 16 14b (buộc bend 1/2 cung hoặc ngân cuống họng)

Go : 

14 11 11 , 14 16 11 11
15 16 15 18 , 16 14 13
14 13 12 , 12 13 14 , 14 13 12 11
11 13 14 11 11 , 14 16 11 11
15 16 15 18 , 16 14 13
14 16 15 , 18 15 16 16 16
14 13 16 14

ĐK :
15 18 17 15 18 , 15 18 17 20 19 17 18
15 18 17 14 18 , 15 16 14 16 14 13 11
15 18 17 15 18 , 15 18 17 20 19 17 18
15 18 17 14 18 , 15 16 14b (b này 1/4 cung hoặc ngân dài và nhẹ)


Tabs: Diatonic
Intro :

7 -8 8 7 -8 , 7 -8 8 -9 9 8 -8
7 -8 8 -6 -8 , 7 -7 -6b (buộc bend 1/2 cung hoặc ngân cuống họng)

Go :

-6 5 5 , -6 -7 5 5
7 -7 7 -8 , -7 -6 6
-6 6 -5 , -5 6 -6 , -6 6 -5 5
5 6 -6 5 5 , -6 -7 5 5
7 -7 7 -8 , -7 -6 6
-6 -7 7 , -8 7 -7 -7 -7
-6 6 -7 -6

ĐK :

7 -8 8 7 -8 , 7 -8 8 -9 9 8 -8
7 -8 8 -6 -8 , 7 -7 -6 -7 -6 6 5
7 -8 8 7 -8 , 7 -8 8 -9 9 8 -8

7 -8 8 -6 -8 , 7 -7 -6b (b này 1/-1 cung hoặc ngân dài và nhẹ)

Video Harmonica

Video Music
Note:

 Đố Mí Rế Đố Mí Đố Mí Rế Fá Sól Rế Mí
 Đố Mí Rế La Mí Đố Si Lab Đồ Mì

 La Mi Mi La Si Mi Mi
 Đố Si Đố Mí Si La Sol
 La Sol Fa Fa Sol La La Sol Fa Mi
 Mi Sol La Mi Mi La Si Mi Mi
 Đố Si Đố Mí Si La Sol
 La Si Đố Mí Đố Si Si Si
 La Sol Si La

 Đố Mí Rế Đố Mí Đố Mí Rế Fá Sól Rế Mí
 Đố Mí Rế La Mí Đố Si La Si La Sol Mi
 Đố Mí Rế Đố Mí Đố Mí Rế Fá Sól Rế Mí
 Đố Mí Rế La Mí Đố Si Lab Đồ Rề

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)