Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Nabari no Ou - HIKARI


Tabs: Tremolo
 14 18 17 18 17 18 17 18 14 18 17 17 18 17 20 20
 16 15 18 15 18 15 18 15 13 15 16 14 16 14 16 15 15
 14 17 20 18 16 15 18 18 17 15 16 15
 13 11 12 13 14 14 16 15 18 17 18 16 15 14 18 17
 15 16 14 13 14 16 15 18 13 16

 13 13 13 12 11 10 9 11 12 11 10 9
 15 16 13 13 11 14 14 14 13 12 14 13 8 9
 9 10 11 11 12 10 11 12 11 10
 13 13 12 11 10 10 9 11 12 11 10 9
15 16 13 13 11 13 14 14 14 13 12 14 8 9
 10 11 12 11 12 13 14 14b 16
 15 15 16 15 15 13 16 15 16 15 16 15 13

 11 12 17 17 18 15 18 15 16 15 18 17 20 18
 14 14 14 14b 14 16 22
 14 18 17 18 17 18 17 18 14 18 17 17 18 17 20 20
 16 15 18 15 18 15 18 15 18 15 13 15 16 14 16 14 16 15 15
 14 15 17 20 18 18 17 15 16 15 13 11 12 13 14 14 16 15 18 17 17 18 20 17

 17 18 17 18 17 18 14 18 17 17 18 17 20 20
 16 15 18 15 18 15 18 19 20 17 18 15 16 15 16 15 14
 17 17 20 18 16 15 18 18 17 15 16 9
 13 11 12 13 14 14 16 9 18 17 18 16 12 14 20

Tabs: Diatonic
intro:
-6 -8 8 -8 8 -8 8/-8 -6 -8 8 8 -8 8 -9 -9
-7 7 -8 7 -8 7 -8/7 6 7 -7 -6 -7 -6 -7 7 7
-6 8 -9 -8/-7 7 -8 -8 8 7 -7 7
6 5 -5 6 -6 -6 -7 7 -8 8/-8 -7 7 -6 -8 8
7 -7 -6 6 -6/-7 7 -8 6 -7

6 6 6 -5 5 -4/4 5 -5 5 -4 4
7 -7 6 6 5 -6 -6/-6 6 -5 -6 6/-3 4/
4 -4 5 5 -5 -4 5 -5 5 -4
6 6 -5 5 -4 -4/4 5 -5 5 -4 4
7 -7 6 6 5 6 -6 -6/-6 6 -5 -6 -3 4
-4 5 -5 5 -5 6 -6 -6b -7
7 7 -7 7 7/6 -7 7 -7 7 -7 7 6

5 -5 8 8 -8 7 -8 7 -7 7 -8 8 -9 -8
-6 -6 -6 -6b -6 -7 -10
-6 -8 8 -8 8 -8 8 -8 -6 -8 8 8 -8 8 -9 -9
-7 7 -8 7 -8 7 -8 7 -8 7 6 7 -7 -6 -7 -6 -7 7 7
-6(7) 8 -9 -8/-8 8 7 -7 7 6 5 -5 6 -6/-6 -7 7 -8 8/ 8 -8 -9 8

8 -8 8 -8 8 -8 -6/-8 8 8 -8 8 -9 -9
-7 7 -8 7 -8 7 -8 9 -9 8 -8 7 -7 7 -7 7 -6
8 8 -9 -8 -7 7 -8 -8 8 7 -7 4
6 5 -5 6 -6 -6 -7 4 -8 8 -8 -7 -5 -6 -9

Video Music:


Sheet Music

Note:
 La Rế Mí Rế Mí Rế Mí Rế La Rế Mí Mí Rế Mí Fá Fá
 Si Đố Rế Đố Rế Đố Rế Đố Sol Đố Si La Si La Si Đố Đố
 La Mí Fá Rế Si Đố Rế Rế Mí Đố Si Đố
 Sol Mi Fa Sol La La Si Đố Rế Mí Rế Si Đố La Rế Mí
 Đố Si La Sol La Si Đố Rế Sol Si

 Sol Sol Sol Fa Mi Rê Đô Mi Fa Mi Rê Đô
 Đố Si Sol Sol Mi La La La Sol Fa La Sol Sì Đô
 Đô Rê Mi Mi Fa Rê Mi Fa Mi Rê
 Sol Sol Fa Mi Rê Rê Đô Mi Fa Mi Rê Đô
 Đố Si Sol Sol Mi Sol La La La Sol Fa La Sì Đô
 Rê Mi Fa Mi Fa Sol La Lab Si
 Đố Đố Si Đố Đố Sol Si Đố Si Đố Si Đố Sol

 Mi Fa Mí Mí Rế Đố Rế Đố Si Đố Rế Mí Fá Rế
 La La La Lab La Si Lá
 La Rế Mí Rế Mí Rế Mí Rế La Rế Mí Mí Rế Mí Fá Fá
 Si Đố Rế Đố Rế Đố Rế Đố Rế Đố Sol Đố Si La Si La Si Đố Đố
 La Đố Mí Fá Rế Rế Mí Đố Si Đố Sol Mi Fa Sol La La Si Đố Rế Mí Mí Rế Fá Mí

 Mí Rế Mí Rế Mí Rế La Rế Mí Mí Rế Mí Fá Fá
 Si Đố Rế Đố Rế Đố Rế Sól Fá Mí Rế Đố Si Đố Si Đố La
 Mí Mí Fá Rế Si Đố Rế Rế Mí Đố Si Đô
 Sol Mi Fa Sol La La Si Đô Rế Mí Rế Si Fa La Fá

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)