Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Lotus Flower - Eric Chiryoku


Tabs: Tremolo
Tone cao :
14 13 14 , 15 18 17 , 15 17 18 , 15 16 15 14 16 .. 15 .. 17 .. 18 .. 16 .. 15 .. 14 ..
15 ....
15 14 17 , 19 22 19 17 , 18 15 14 , 17 20 17 18 16
15 ....
15 14 17 , 17 22 24 23 21 , 17 18 15 , 14 19 , 17 18 17 16 14
15 16 14 17 15 18 13 , 13 14 16 15 14 18 17 , 17 22 24 23 19
22 24 22 , 19 22 17 , 18 17 18 15 16 13 14

Tone thấp :
6 7 6 , 9 10 11 , 9 11 10 , 9 8 9 6 8 .. 9 .. 11 .. 10 .. 8 .. 9 .. 8 ..
9 ...
9 6 11 , 13 14 13 11 , 10 9 6 , 11 12 11 10 8
9 ...
9 6 11 , 11 14 16 17 15 , 11 10 9 , 6 13 , 11 10 11 8 6
9 8 6 11 9 10 7 , 7 6 8 9 8 10 11 , 11 14 16 17 13
14 16 14 , 13 14 11 , 10 11 10 9 8 7 6
Tabs: Diatonic
Tone Cao:
 -6 6 -6 7 -8 8 7 8 -8 7 -7 7 -6 -7 7 8 -8 -7 7 -6
 7
 7 -6 8 9 -10 9 8 -8 7 -6 8 -9 8 -8 -7
 7
 7 -6 8 8 -10 10' 10 10 8 -8 7 -6 9 8 -8 8 -7 -6
 7 -7 -6 8 7 -8 6 6 -6 -7 7 -6 -8 8 8 -10 10' (10) 9
 -10 10' -10 9 -10 8 -8 8 -8 7 -7 6 -6
Tone Thấp:
 -3n -2 -3n 4 -4 5 4 5 -4 4 -3 4 -3n -3 4 5 -4 -3 4 -3
 4
 4 -3n 5 6 -6 6 5 -4 4 -3n 5 -5 5 -4 -3
 4
 4 -3n 5 5 -6 -7 8 7 5 -4 4 -3n 6 5 -4 5 -3 -3n
 4 -3 -3n 5 4 -4 -2 -2 -3n -3 4 -3 -4 5 5 -6 -7 8 6
 -6 -7 -6 6 -6 5 -4 5 -4 4 -3 -2 -3n
chú ý: 3n = bend lỗ số 3

Video Music:


Sheet Music

Note:
Tone Cao:
 La Sol La Đố Rế Mí Đố Mí Rế Đố Si Đố La Si Đố Mí Rế Si Đố La
 Đố
 Đố La Mí Sól Lá Sól Mí Rế Đố La Mí Fá Mí Rế Si
 Đố
 Đố La Mí Mí Lá Sí Mí2 Đố Mí Rế Đố La Sól Mí Rế Mí Si La
 Đố Si La Mí Đố Rế Sol Sol La Si Đố La Rế Mí Mí Lá Sí Mí2 Sól
 Lá Sí Lá Sól Lá Mí Rế Mí Rế Đố Si Sol La
Tone Thấp:
 Là Sòl Là Đô Rê Mi Đô Mi Rê Đô Sì Đô Là Sì Đô Mi Rê Sì Đô Sì
 Đô
 Đô Là Mi Sol La Sol Mi Rê Đô Là Mi Fa Mi Rê Sì
 Đô
 Đô Là Mi Mi La Si Mí Đố Mi Rê Đô Là Sol Mi Rê Mi Sì Là
 Đô Sì Là Mi Đô Rê Sòl Sòl Là Sì Đô Sì Rê Mi Mi La Si Mí Sol
 La Si La Sol La Mi Rê Mi Rê Đô Sì Sòl Là

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)