Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Không Cảm Xúc - Hồ Quang Hiếu


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo
Go :
15 15 15 15 15 16 15
Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau,
15 15 15 15 15 18 16
Bao nhiêu lâu ta không thấy nhau
16 16 16 16 16 14 16
Khi yêu em con tim đậm sâu,
13 13 13 13 13 15 15

Vậy mà người vội vàng quên mau
15 15 15 15 15 19 19
Sao bên em anh luôn cố giấu,
15 15 15 15 15 17 18
Làm lạnh lùng để rồi mất nhau
18 18 18 18 15 18 18
Hai đôi ta quen được bao lâu,
13 13 15 15 14
Vể tình yêu phai màu.......

17 17 ...
Kết thúc...
14 14 14 13 17 17 ...
cuôc tình này sẽ chấm hết...
14 14 14 13 18 18
chỉ còn lại mình anh thôi...
15 16 16 15 16 15 16 14 14
với bao nhiêu tháng năm cuốn theo dần trôi

17 17 ...
Có lẽ....
14 14 14 13 17 17 ...
chẳng còn gì ngoài nước mắt...
14 14 14 13 18 18
yêu nhau chi làm thêm đau
15 16 16 15 16 15 16
cứ chia tay khiến ta bớt đau

17 19 22 22 17 18 17 17
Thật quá khó để quên được em sao,
19 19 17 17
cứ thấy nôn nao,
19 19 18 18 , 15 15 16 15 18 17 17
nhớ đến cồn cào , quên đi được em anh vui sao

22 22 22 22 17  ,
Vẫn nhớ vẫn nhớ hoài
19 19 19 19 17 17
khi con tim anh mệt nhoài,
19 19 18 18 15 15 16 14 14
tháng thàng ngày dài mong em trờ lại

22 22 17 18 17 17
Nếu muốn ta phải chia ly
19 19 17 17 , 19 19 18 18 , 15 15 16 15 18 17 17
Chấm hết làm gì,níu kéo được gì,ta nên lờ nhau thêm những phút
22 22 22 22 17 19 19 19 19 17 17 , 19 19 18 18 , 15 15 16 14 14
Có lẽ sẽ giúp được cho 2 ta không chờ đợi, dứt kho át một lời , không ai phải buồn

---- Tone thấp ----
Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau,
9 9 9 9 9 8 9
Bao nhiêu lâu ta không thấy nhau
9 9 9 9 9 10 8
Khi yêu em con tim đậm sâu,
8 8 8 8 8 6 8
Vậy mà người vội vàng quên mau
7 7 7 7 7 9 9
Sao bên em anh luôn cố giấu,
9 9 9 9 9 13 13
Làm lạnh lùng để rồi mất nhau
9 9 9 9 9 13 12
Hai đôi ta quen được bao lâu,
10 10 10 10 9 10 10
Để tình yêu phai màu
7 6 9 9 6

Kết thúc... cuôc tình này sẽ chấm hết
11 11 6 6 6 7 11 11
chỉ còn lại mình anh thôi
6 6 6 7 10 10
với bao nhiêu tháng năm cuốn theo dần trôi
9 8 8 9 8 9 8 7 6
Có lẽ.... chẳng còn gì ngoài nước mắt
11 11 6 6 6 7 11 11
yêu nhau chi làm thêm đau
6 6 6 7 10 10
cứ chia tay khiến ta bớt đau
9 8 8 9 8 9 8
Thật quá khó để quên được em sao,
11 13 14 14 13 12 11 1
cứ thấy nôn nao,
13 13 11 11
nhớ đến cồn cào
13 13 10 10
quên đi được em anh vui sao
9 9 8 9 9 13 13
Vẫn nhớ vẫn nhớ hoài
14 14 14 14 13
khi con tim anh mệt nhoài,
15 15 15 15 13 13
tháng tháng ngày dài mong em trở lại
15 15 13 13 9 9 8 8
Nếu muốn ta phải chia ly
14 14 13 12 13 13
Chấm hết làm gì,níu kéo được gì
15 15 13 13 15 15 12 12
ta nên lờ nhau thêm những phút
9 9 8 9 10 11 11
Có lẽ sẽ giúp được cho 2 ta không chờ đợi,
14 14 14 14 13, 13 13 13 13 11 11
dứt khoát một lời,không ai phải buồn
13 13 10 10 9 9 8 8.

Tabs: Diatonic
Go :
7 7 7 7 7 -7 7
Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau,
7 7 7 7 7 -8 -7
Bao nhiêu lâu ta không thấy nhau
-7 -7 -7 -7 -7 -6 -7
Khi yêu em con tim đậm sâu,
6 6 6 6 6 7 7
Vậy mà người vội vàng quên mau
7 7 7 7 7 9 9
Sao bên em anh luôn cố giấu,
7 7 7 7 7 8 -8
Làm lạnh lùng để rồi mất nhau
-8 -8 -8 -8 7 -8 -8
Hai đôi ta quen được bao lâu,
6 6 7 7 -6
Vể tình yêu phai màu.......

8 8 ...
Kết thúc...
-6 -6 -6 6 8 8 ...
cuôc tình này sẽ chấm hết...
-6 -6 -6 6 -8 -8
chỉ còn lại mình anh thôi...
7 -7 -7 7 -7 7 -7 -6 -6
với bao nhiêu tháng năm cuốn theo dần trôi

8 8 ...
Có lẽ....
-6 -6 -6 6 8 8 ...
chẳng còn gì ngoài nước mắt...
-6 -6 -6 6 -8 -8
yêu nhau chi làm thêm đau
7 -7 -7 7 -7 7 -7
cứ chia tay khiến ta bớt đau

8 9 -10 -10 8 -8 8 8
Thật quá khó để quên được em sao,
9 9 8 8
cứ thấy nôn nao,
9 9 -8 -8 , 7 7 -7 7 -8 8 8
nhớ đến cồn cào , quên đi được em anh vui sao

-10 -10 -10 -10 8  ,
Vẫn nhớ vẫn nhớ hoài
9 9 9 9 8 8
khi con tim anh mệt nhoài,
9 9 -8 -8 7 7 -7 -6 -6
tháng thàng ngày dài mong em trờ lại

-10 -10 8 -8 8 8
Nếu muốn ta phải chia ly
9 9 8 8 , 9 9 -8 -8 , 7 7 -7 7 -8 8 8
Chấm hết làm gì,níu kéo được gì,ta nên lờ nhau thêm những phút
-10 -10 -10 -10 8 9 9 9 9 8 8 , 9 9 -8 -8 , 7 7 -7 -6 -6
Có lẽ sẽ giúp được cho 2 ta không chờ đợi, dứt kho át một lời , không ai phải buồn

----Tone thấp----
Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau,
 4 4 4 4 4 -3 4
 Bao nhiêu lâu ta không thấy nhau
 4 4 4 4 4 -4 -3
 Khi yêu em con tim đậm sâu,
 -3 -3 -3 -3 -3 -3n -3
 Vậy mà người vội vàng quên mau
 -2 -2 -2 -2 -2 4 4
 Sao bên em anh luôn cố giấu,
 4 4 4 4 4 6 6
 Làm lạnh lùng để rồi mất nhau
 4 4 4 4 4 6 -5
 Hai đôi ta quen được bao lâu,
 -4 -4 -4 -4 4 -4 -4
 Để tình yêu phai màu
 -2 -3n 4 4 -3n
 Kết thúc... cuôc tình này sẽ chấm hết
 5 5 -3n -3n -3n -2 5 5
 chỉ còn lại mình anh thôi
 -3n -3n -3n -2 -4 -4
 với bao nhiêu tháng năm cuốn theo dần trôi
 4 -3 -3 4 -3 4 -3 -2 -3n
 Có lẽ.... chẳng còn gì ngoài nước mắt
 5 5 -3n -3n -3n -2 5 5
 yêu nhau chi làm thêm đau
 -3n -3n -3n -2 -4 -4
 cứ chia tay khiến ta bớt đau
 4 -3 -3 4 -3 4 -3
 Thật quá khó để quên được em sao,
 5 6 -6 -6 6 -5 5 NULL
 cứ thấy nôn nao,
 6 6 5 5
 nhớ đến cồn cào
 6 6 -4 -4
 quên đi được em anh vui sao
 4 4 -3 4 4 6 6
 Vẫn nhớ vẫn nhớ hoài
 -6 -6 -6 -6 6
 khi con tim anh mệt nhoài,
 7 7 7 7 6 6
 tháng tháng ngày dài mong em trở lại
 7 7 6 6 4 4 -3 -3
 Nếu muốn ta phải chia ly
 -6 -6 6 -5 6 6
 Chấm hết làm gì,níu kéo được gì
 7 7 6 6 7 7 -5 -5
 ta nên lờ nhau thêm những phút
 4 4 -3 4 -4 5 5
 Có lẽ sẽ giúp được cho -1 ta không chờ đợi,
 -6 -6 -6 -6 13, 6 6 6 6 5 5
 dứt khoát một lời,không ai phải buồn
 6 6 -4 -4 4 4 -3 8.

Video Music


Note:
 Đố Đố Đố Đố Đố Si Đố

 Đố Đố Đố Đố Đố Mí Si

 Si Si Si Si Si La Si

 Sol Sol Sol Sol Sol Đố Đố

 Đố Đố Đố Đố Đố Sól Sól

 Đố Đố Đố Đố Đố Rế Mí

 Mí Mí Mí Mí Đố Mí Mí

 Sol Sol Đố Đố La

 Rế Rế

 La La La Sol Rế Rế

 La La La Sol Mí Mí

 Đố Si Si Đố Si Đố Si La La

 Rế Rế

 La La La Sol Rế Rế

 La La La Sol Mí Mí

 Đố Si Si Đố Si Đố Si

 Rế Sól Lá Lá Rế Mí Rế Rế

 Sól Sól Rế Rế

 Sól Sól Mí Mí Đố Đố Si Đố Mí Rế Rế

 Lá Lá Lá Lá Rế

 Sól Sól Sól Sól Rế Rế

 Sól Sól Mí Mí Đố Đố Si La La

 Lá Lá Rế Mí Rế Rế

 Sól Sól Rế Rế Sól Sól Mí Mí Đố Đố Si Đố Mí Rế Rế

 Lá Lá Lá Lá Rế Sól Sól Sól Sól Rế Rế Sól Sól Mí Mí Đố Đố Si La La
 Mì

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)