Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Khóc - Đông Nhi


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo
Go :

12 13 14 , 9 9 14 13 13 9 9 13 12 12 12 12 10 12 13 14 13
12 13 14 15 , 15 15 15 18 17 20 , 20 20 20 17 18 15
15 15 12 11 12 10 , 12 13 14 13 14 13 14 13 12 13
12 13 14 13 14 13 14 15 15 13 1312 14 13 14 13 14 13 12 13 14
12 13 14 13 14 13 14 15 15 13 13
15 18 18 18 18 18 17 20 17

ÐK :

18 17 20 14 14 14 22 21 22 22 21 22 19
15 18 15 18 15 18 11 18 15 16 14
11 12 11 12 18 , 11 12 11 12 15
15 15 16 13 13 14 15 16

14 16 15 11 11 11 17 18 15 15 18 15 16
13 14 13 14 13 14 9 14 13 12 11
11 12 11 12 18 , 11 12 11 12 15
15 15 16 13 13 14 15 16


16 15 14 ...

Tabs: Diatonic

Go :

-5 6 -6 , 4 4 -6 6 6 4 4 6 -5 -5 -5 -5 -4 -5 6 -6 6
-5 6 -6 7 , 7 7 7 -8 8 -9 , -9 -9 -9 8 -8 7
7 7 -5 5 -5 -4 , -5 6 -6 6 -6 6 -6 6 -5 6
-5 6 -6 6 -6 6 -6 7 7 6 6

-5 -6 6 -6 6 -6 6 -5 6 -6
-5 6 -6 6 -6 6 -6 7 7 6 6
7 -8 -8 -8 -8 -8 8 -9 8

ÐK :

-8 8 -9 -6 -6 -6 -10 10 -10 -10 10 -10 9
7 -8 7 -8 7 -8 5 -8 7 -7 -6
5 -5 5 -5 -8 , 5 -5 5 -5 7
7 7 -7 6 6 -6 7 -7

-6 -7 7 5 5 5 8 -8 7 7 -8 7 -7
6 -6 6 -6 6 -6 4 -6 6 -5 5
5 -5 5 -5 -8 , 5 -5 5 -5 7
7 7 -7 6 6 -6 7 -7


-7 7 -6 ...

Video Music

Note:

 Fa Sol La Đô Đô La Sol Sol Đô Đô Sol Fa Fa Fa Fa Rê Fa Sol La Sol
 Fa Sol La Đố Đố Đố Đố Mí Rế Fá Fá Fá Fá Rế Mí Đố
 Đố Đố Fa Mi Fa Rê Fa Sol La Sol La Sol La Sol Fa Sol
 Fa Sol La Sol La Sol La Đố Đố Sol Sol
 Fa La Sol La Sol La Sol Fa Sol La
 Fa Sol La Sol La Sol La Đố Đố Sol Sol
 Đố Mí Mí Mí Mí Mí Rế Fá Rế

 Mí Rế Fá La La La Lá Đố Lá Lá Đố Lá Sól
 Đố Mí Đố Mí Đố Mí Mi Mí Đố Si La
 Mi Fa Mi Fa Mí Mi Fa Mi Fa Đố
 Đố Đố Si Sol Sol La Đố Si
 La Si Đố Mi Mi Mi Rế Mí Đố Đố Mí Đố Si
 Sol La Sol La Sol La Đô La Sol Fa Mi
 Mi Fa Mi Fa Mí Mi Fa Mi Fa Đố
 Đố Đố Si Sol Sol La Đố Si

 Si Đố La

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)