Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Hello - Lionel Richie


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Go :

11 11 14 14 16 16 15 15 18 15
I've been a- lone with you inside my mind
11 11 14 14 16 16 15 15
And in my dreams, I've kissed your lips
16 15 16 14
A thousand times
11 11 14 14 16 16 15 15 18 15
I some-times, see you pass out-side my door18 17 ... 18 15 17 18 18 15 17
Hello,... Is it me your're looking for ?
18 17 20 20 20 17 18
I can see it in your eyes
15 18 17 20 17 18 18 15
I can see it in your smile

15 18 15 15 14 14 13
You're all I've ever wanted
12 13 14 14 16 16 15
And my arms are open wide
18 17 20 20 20 17 18
'Cause you know just what to say
15 18 17 20 17 18 15
And you know just what to do
15 15 18 15 15 16 14 13
And I want to tell you so much
14 16 15
I love you

Tabs: Diatonic
Go :
5 5 -6 -6 -7 -7 7 7 -8 7
I've been a- lone with you inside my mind
5 5 -6 -6 -7 -7 7 7
And in my dreams, I've kissed your lips
-7 7 -7 -6
A thousand times
5 5 -6 -6 -7 -7 7 7 -8 7
I some-times, see you pass out-side my door

-8 8 ... -8 7 8 -8 -8 7 8
Hello,... Is it me your're looking for ?
-8 8 -9 -9 -9 8 -8
I can see it in your eyes
7 -8 8 -9 8 -8 -8 7
I can see it in your smile

7 -8 7 7 -6 -6 6
You're all I've ever wanted
-5 6 -6 -6 -7 -7 7
And my arms are open wide
-8 8 -9 -9 -9 8 -8
'Cause you know just what to say
7 -8 8 -9 8 -8 7
And you know just what to do
7 7 -8 7 7 -7 -6 6
And I want to tell you so much
-6 7 -7
I love you

Video Music


Note:
 Mi Mi La La Si Si Đố Đố Mí Đố

 Mi Mi La La Si Si Đố Đố

 Si Đố Si La

 Mi Mi La La Si Si Đố Đố Mí Đố

 Mí Rế Mí Đố Rế Mí Mí Đố Rế

 Mí Rế Fá Fá Fá Rế Mí

 Đố Mí Rế Fá Rế Mí Mí Đố

 Đố Mí Đố Đố La La Sol

 Fa Sol La La Si Si Đố

 Mí Rế Fá Fá Fá Rế Mí

 Đố Mí Rế Fá Rế Mí Đố

 Đố Đố Mí Đố Đố Si La Sol

 Rê Sol La


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)