Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Down - Jay Sean Ft. Lil Wayne


Tabs: Tremolo
Go :
15 18 15 18 17 , 18 , 15 , 16 , 15 , 14
Baby are you down , down , down , down , down
17 20 17 18 15 , 17 20 17 18
Downnnnnnn, downnnnnnn,
15 18 15 18 17 , 18 , 15 , 16 , 15 , 14
Even if the sky , is , falling , down
17 20 17 18 15 , 17 20 17 18
Downnnnn, downnnnn

15 18 18
Ooohhh (ohhh)

15 15 16 15 , 15 15 15 15 13 12 11 16
You oughta know, tonight is the night to let it go,
16 14 16 15 , 15 15 15 15 17 18 15 16 16
Put on a show, i wanna see how you lose control,

BRIDGE:
15 17 18 15 16 15 15 , 13 13 16 15 15 , 15 15 18 16
So leave it behind ‘cause we, have a night to , get away
15 17 18 15 16 15 15 , 13 13 16 15 15 , 18 15 18
So come on and fly with me, as we make our great escape.
15 15 18 17 17 15 , 15 18 17 17 15 , 15 18 17 17 18
So baby don’t worry, you are my only , you won’t be lonely

ĐK :
15 18 15 18 17 18 16 15 14
Even if the sky is falling down,
15 18 17 17 15 , 15 18 17 17 18
You’ll be my only, no need to worry
15 18 15 18 17 , 18 , 15 , 16 , 15 , 14
Baby are you down , down , down , down , down
17 20 17 18 15 , 17 20 17 18
Dowwwnnnnn, Dowwnnnnn
15 18 15 18 17 , 18 , 15 , 16 , 15 , 14
Baby are you down , down , down , down , down
17 20 17 18 15 , 17 20 17 18
Dowwwnnnnn, Dowwnnnnn
15 18 15 18 17 18 16 15 14
Even if the sky is falling down
Tabs: Diatonic
Go:
 7 -8 7 -8 8 -8 7 -7 7 -6
 8 -9 8 -8 7 8 -9 8 -8
 7 -8 7 -8 8 -8 7 -7 7 -6
 8 -9 8 -8 7 8 -9 8 -8
 7 -8 -8

 7 7 -7 7 7 7 7 7 6 -5 5 -7
 -7 -6 -7 7 7 7 7 7 8 -8 7 -7 -7
BRIDGE:
 7 8 -8 7 -7 7 7 6 6 -7 7 7 7 7 -8 -7
 7 8 -8 7 -7 7 7 6 6 -7 7 7 -8 7 -8
 7 7 -8 8 8 7 7 -8 8 8 7 7 -8 8 8 -8
Chorus:
 7 -8 7 -8 8 -8 -7 7 -6
 7 -8 8 8 7 7 -8 8 8 -8
 7 -8 7 -8 8 -8 7 -7 7 -6
 8 -9 8 -8 7 8 -9 8 -8
 7 -8 7 -8 8 -8 7 -7 7 -6
 8 -9 8 -8 7 8 -9 8 -8
 7 -8 7 -8 8 -8 -7 7 -6

Video Music:
 

Sheet Music
Note:
 Đố Rế Đố Rế Mí Rế Đố Si Đố La
 Mí Fá Mí Rế Đố Mí Fá Mí Rế
 Đố Rế Đố Rế Mí Rế Đố Si Đố La
 Mí Fá Mí Rế Đố Mí Fá Mí Rế
 Đố Rế Rế

 Đố Đố Si Đố Đố Đố Đố Đố Sol Fa Mi Si
 Si La Si Đố Đố Đố Đố Đố Mí Rế Đố Si Si

 Đố Mí Rế Đố Si Đố Đố Sol Sol Si Đố Đố Đố Đố Rế Si
 Đố Mí Rế Đố Si Đố Đố Sol Sol Si Đố Đố Rế Đố Rế
 Đố Đố Rế Mí Mí Đố Đố Rế Mí Mí Đố Đố Rế Mí Mí Rế
Chorus:
 Đố Rế Đố Rế Mí Rế Si Đố La
 Đố Rế Mí Mí Đố Đố Rế Mí Mí Rế
 Đố Rế Đố Rế Mí Rế Đố Si Đố La
 Mí Fá Mí Rế Đố Mí Fá Mí Rế
 Đố Rế Đố Rế Mí Rế Đố Si Đố La
 Mí Fá Mí Rế Đố Mí Fá Mí Rế

 Đố Rế Đố Rế Mí Rế Si Đố La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)