Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Dáng Em - Bằng Kiều


Tabs: Tremolo
11
14 14 14 14 14 13 14 16 14 14 14
13 11 11 11 11 11 10 11 11
14 14 14 14 14 13 14 16 14 14 14
13 11 11 11 11 11 10 11 13 11
10 10 10 10 11 10 9 11 13 11
16 14 14 14 14 16 14 13 11 13 11
10 10 10 11 10 9 11 8 8 8 8 7
6 6 6 6 7 6 8 6 6

[DK]
15 16 14 11 14 14 13
11 11 10 9 10 11
14 13 11 10 11 9 10
11 11 10 9 10 8
15 16 14 11 14 14 13
11 11 10 9 10 11
14 13 11 10 11 9 10
11 11 10 9 10 8 11 10
11
Tabs: Diatonic
5
-6 -6 -6 -6 -6 6 -6 -7 -6 -6 -6
6 5 5 5 5 5 -4 5 5
-6 -6 -6 -6 -6 6 -6 -7 -6 -6 -6
6 5 5 5 5 5 -4 5 6 5
-4 -4 -4 -4 5 -4 4 5 6 5
-7 -6 -6 -6 -6 -7 -6 6 5 6 5
-4 -4 -4 5 -4 4 5 -3 -3 -3 -3 -2
-3'' -3'' -3" -3" -2 -3" -3 -3" -3"
7 -7 -6 5 -6 -6 6
5 5 -4 4 -4 5
-6 6 5 -4 5 4 -4
5 5 -4 4 -4 -3
7 -7 -6 5 -6 -6 6
5 5 -4 4 -4 5
-6 6 5 -4 5 4 -4
5 5 -4 4 -4 -3 5 -4
5

Video Music:


Sheet Music

Note:
 Mi
 La La La La La Sol La Si La La La
 Sol Mi Mi Mi Mi Mi Rê Mi Mi
 La La La La La Sol La Si La La La
 Sol Mi Mi Mi Mi Mi Rê Mi Sol Mi
 Rê Rê Rê Rê Mi Rê Đô Mi Sol Mi
 Si La La La La Si La Sol Mi Sol Mi
 Rê Rê Rê Mi Rê Đô Mi Sì Sì Sì Sì Sòl
 Là Là Là Là Sòl Là Sì Là Là

 Đố Si La Mi La La Sol
 Mi Mi Rê Đô Rê Mi
 La Sol Mi Rê Mi Đô Rê
 Mi Mi Rê Đô Rê Sì
 Đố Si La Mi La La Sol
 Mi Mi Rê Đô Rê Mi
 La Sol Mi Rê Mi Đô Rê
 Mi Mi Rê Đô Rê Sì Mi Rê
 Mi

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)