Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - TAEYANG - WEDDING DRESS

Soạn tabs: Nhóm TheHarmonica
Tabs: Tremolo 
intro :
13... 9 8 9 9 9, 7 9 10 11 12 11 11 10...
9 10, 13... 9 8 9 9 9, 7 9 10 11 12 11 10 10...
7 14 13... 12 11 12 11 10 9 9 10 9 14 13 13
7 14 13... 12 11 11 10 9 9 10 9 14 13 12b 13 10

Go :
9 9 9 9 9 9 9 7
9 9 9 9 9 9 10 8
9 9 9 9 9 10 9 11 12 11 9 8 7

9 9 9 9 9 8 7 9 9 9 9 8
9 9 9 9 9 10 9 11 , 11 9 8 9

9 9 9 9 , 9 9 9 9 , 9 9 7 9 10 11 
11 11 10 10 9 10 11 10 9
7 7 7 10 9 , 9 9 9 9 10 10 9 , 7 7 11 9 7 10 9

9 10 9 13 11
9 9 9 7 9 9 9 10 10
9 9 9 9 9 13 11
9 9 9 7 9 9 9 10 8 , 8 8 8 9

13 13 12 11 10 9 8 9 10
11 11 11 11 11 12 11 11 10
9 9 13 13 12 11 10 9 8 9 10
11 11 11 11 11 12 13 14 13

10 10 10 10 8 9 , 9 10 9
9 9 9 9 9 9 10 11 , 11 13 11 14 13 , 10 10 6 9
9 9 9 9 9 9 9 7 , 11 10 11 10
10 10 10 10 8 9

Tabs: Diatonic 
Intro :
 6 ... 4 -3 4 4 -2 4 -4 5 -5 5 5 -4 ...
 4 -4 , 6 ... 4 -3 4 4 4 -2 4 -4 5 -5 5 -4 -4 ...
 -2 -6 6 ... -5 5 -5 5 -4 4 4 -4 4 -6 6 6
 -2 -6 6 ... -5 5 5 -4 4 4 -4 4 -6 6 -5b 6 -4

Go :
 4 4 4 4 4 4 4 -2
 4 4 4 4 4 4 -4 -3
 4 4 4 4 4 -4 4 5 -5 5 4 -3 -2

 4 4 4 4 4 -3 -2 4 4 4 4 -3
 4 4 4 4 4 -4 4 5 , 5 4 -3 4

 4 4 4 4 , 4 4 4 4 , 4 4 -2 4 -4 5
 5 5 -4 -4 4 -4 5 -4 4
 -2 -2 -2 -4 4 , 4 4 4 4 -4 -4 4 , -2 -2 5 4 -2 -4 4

 4 -4 4 6 5
 4 4 4 -2 4 4 4 -4 -4
 4 4 4 4 4 6 5
 4 4 4 -2 4 4 4 -4 -3 , -3 -3 -3 4

 6 6 -5 5 -4 4 -3 4 -4
 5 5 5 5 5 -5 5 5 -4
 4 4 6 6 -5 5 -4 4 -3 4 -4
 5 5 5 5 5 -5 6 -6 6

 -4 -4 -4 -4 -3 4 , 4 -4 4
 4 4 4 4 4 4 -4 5 , 5 6 5 -6 6 , -4 -4 -3n 4
 4 4 4 4 4 4 4 -2 , 5 -4 5 -4
 -4 -4 -4 -4 -3 4

Video Harmonica:
 

Video Music
 

Sheet Music
Note: 
  Sol Đô Sì Đô Đô Đô Sòl Đô Rê Mi Fa Mi Mi Rê
 Đô Rê Sol Đô Sì Đô Đô Đô Sòl Đô Rê Mi Fa Mi Rê Rê
 Sòl La Sol Fa Mi Fa Mi Rê Đô Đô Rê Đô La Sol Sol
 Sòl La Sol Fa Mi Mi Rê Đô Đô Rê Đô La Sol Fab Sol Rê

 Đô Đô Đô Đô Đô Đô Đô Sòl
 Đô Đô Đô Đô Đô Đô Rê Sì
 Đô Đô Đô Đô Đô Rê Đô Mi Fa Mi Đô Sì Sòl
 Đô Đô Đô Đô Đô Sì Sòl Đô Đô Đô Đô Sì
 Đô Đô Đô Đô Đô Rê Đô Mi Mi Đô Sì Đô
 Đô Đô Đô Đô Đô Đô Đô Đô Đô Đô Sòl Đô Rê Mi
 Mi Mi Rê Rê Đô Rê Mi Rê Đô
 Sòl Sòl Sòl Rê Đô Đô Đô Đô Đô Rê Rê Đô Sòl Sòl Mi Đô Sòl Rê Đô
 Đô Rê Đô Sol Mi
 Đô Đô Đô Sòl Đô Đô Đô Rê Rê
 Đô Đô Đô Đô Đô Sol Mi
 Đô Đô Đô Sòl Đô Đô Đô Rê Sì Sì Sì Sì Đô
 Sol Sol Fa Mi Rê Đô Sì Đô Rê
 Mi Mi Mi Mi Mi Fa Mi Mi Rê
 Đô Đô Sol Sol Fa Mi Rê Đô Sì Đô Rê
 Mi Mi Mi Mi Mi Fa Sol La Sol
 Rê Rê Rê Rê Sì Đô Đô Rê Đô
 Đô Đô Đô Đô Đô Đô Rê Mi Mi Sol Mi La Sol Rê Rê Là Đô
 Đô Đô Đô Đô Đô Đô Đô Sòl Mi Rê Mi Rê
 Rê Rê Rê Rê Sì Đô

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)