Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - You're My Everything - Santa Esmeralda


Tabs: Tremolo 
intro
14 16 15 18 17 18
14 16 15 18 15 16
14 16 15 18 17 19 20 17 18
14 16 15 18 15 16
---------------------------------
14 16 15 11 11/ 17 17 18 18 15 15 16 16 14 16 11 11
18 18 15 15 16 16 14 14 13 13 14
14 16 15 14 13 13 10 10 11

15 11 11/ 17 17 18 18 15 15 16 16 14 16 11 11
18 18 15 15 16 16 16 14 14 14
14 15 16 14 13/ 18 18 17

chorus:
17 19 20 20/ 22 22 19 20 19 17 17 18 20 17
16 15 17 18 18
20 20 20 17 17 17 18 18 18 15 16 15
18 17 17 17 19 20 20 22 19 19 20 20 17 17 18 20 17
16 15 19 18 18 20 20 17 17 18 18 15 15 16 15
15 18 15 16

Tabs: Diatonic 

 -6 -7 7 -8 8 -8
 -6 -7 7 -8 7 -7
 -6 -7 7 -8 8 9 -9 8 -8
 -6 -7 7 -8 7 -7

 -6 -7 7 5 5 8 8 -8 -8 7 7 -7 -7 -6 -7 5 5
 -8 -8 7 7 -7 -7 -6 -6 6 6 -6
 -6 -7 7 -6 6 6 -4 -4 5
 7 5 5 8 8 -8 -8 7 7 -7 -7 -6 -7 5 5
 -8 -8 7 7 -7 -7 -7 -6 -6 -6
 -6 7 -7 -6 6 -8 -8 8

 8 9 -9 -9 -10 -10 9 -9 9 8 8 -8 -9 8
 -7 7 8 -8 -8
 -9 -9 -9 8 8 8 -8 -8 -8 7 -7 7
 -8 8 8 8 9 -9 -9 -10 9 9 -9 -9 8 8 -8 -9 8
 -7 7 9 -8 -8 -9 -9 8 8 -8 -8 7 7 -7 7
 7 -8 7 -7

Video Music:
Sheet Music
Note:
 La Si Đố Rế Mí Rế
 La Si Đố Rế Đố Si
 La Si Đố Rế Mí Sól Fá Mí Rế
 La Si Đố Rế Đố Si

 La Si Đố Mi Mi Mí Mí Rế Rế Đố Đố Si Si La Si Mi Mi
 Rế Rế Đố Đố Si Si La La Sol Sol La
 La Si Đố La Sol Sol Rê Rê Mi
 Đố Mi Mi Mí Mí Rế Rế Đố Đố Si Si La Si Mi Mi
 Rế Rế Đố Đố Si Si Si La La La
 La Đố Si La Sol Rế Rế Mí

 Mí Sól Fá Fá Lá Lá Sól Fá Sól Mí Mí Rế Fá Mí
 Si Đố Mí Rế Rế
 Fá Fá Fá Mí Mí Mí Rế Rế Rế Đố Si Đố
 Rế Mí Mí Mí Sól Fá Fá Lá Sól Sól Fá Fá Mí Mí Rế Fá Mí
 Si Đố Sól Rế Rế Fá Fá Mí Mí Rế Rế Đố Đố Si Đố
 Đố Rế Đố Si

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)