Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Xin Lỗi Anh - G.Plus ft Gizmo


Tabs: Tremolo 
Go :
11 11 11 6 11 12
12 12 6 9 10 , 10 12 11 10 9

11 11 11 11 11 12
12 12 11 6 11 10 , 10 12 11 10 9

12 12 , 12 14 13 14 13
12 12 9 10 12 12 12
12 12 9 10 , 13 13 13 , 13 13 13 , 13 13 13 14
12 12 12 9 13 12 13 13 , 12 12 9 10 12
11 11 11 , 11 11 11 , 11 12 11 12 10

14 14 14 14 14 14 15 13 13
12 12 9 10 12 12 12
12 12 10 12 13 14 13 , 13 13 14
14 14 14 14 14 14 15 13 13
15 15 18 , 12 11 12 10

Tabs: Diatonic 
Go :
 5 5 5 -3b 5 -5
 -5 -5 -3b 4 -4 , -4 -5 5 -4 4

 5 5 5 5 5 -5
 -5 -5 5 -3b 5 -4 , -4 -5 5 -4 4

 -5 -5 , 2 -5 -6 6 -6 6
 -5 -5 4 -4 -5 -5 -5
 -5 -5 4 -4 , 6 6 6 , 6 6 6 , 6 6 6 -6
 -5 -5 -5 4 6 -5 6 6 , -5 -5 4 -4 -5
 5 5 5 , 5 5 5 , 5 -5 5 -5 -4

 -6 -6 -6 -6 -6 -6 7 6 6
 -5 -5 4 -4 -5 -5 -5
 -5 -5 -4 -5 6 -6 6 , 6 6 -6
 -6 -6 -6 -6 -6 -6 7 6 6
 7 7 -8 , -5 5 -5 -4


Soạn Tabs: nhóm Theharmonica
Hãy share nếu bạn cảm thấy thích ! :D

Video Music:
Sheet Music
Note: 
 Mi Mi Mi Là Mi Fa
 Fa Fa Là Đô Rê Rê Fa Mi Rê Đô

 Mi Mi Mi Mi Mi Fa
 Fa Fa Mi Là Mi Rê Rê Fa Mi Rê Đô

 Fa Fa Fa La Sol La Sol
 Fa Fa Đô Rê Fa Fa Fa
 Fa Fa Đô Rê Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol La
 Fa Fa Fa Đô Sol Fa Sol Sol Fa Fa Đô Rê Fa
 Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Fa Mi Fa Rê

 La La La La La La Đố Sol Sol
 Fa Fa Đô Rê Fa Fa Fa
 Fa Fa Rê Fa Sol La Sol Sol Sol La
 La La La La La La Đố Sol Sol
 Đố Đố Rế Fa Mi Fa Rê

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)