Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Vô Tình - Lâm Hùng

Cảm âm: xjtrum41
Tabs: Tremolo 
11 10 11 , 9 10 11 13 13 14 13
14 14 14 14 , 13 13 14 13 11
14 14 13 14 , 11 13 13 14 11
9 9 10 10 10 10 10 9 6 7 13

11 10 11 , 9 10 11 13 13 14 13
14 14 14 14 , 13 13 14 13 11
14 14 13 14 , 11 13 13 14 11
9 9 10 10 10 10 10 9 6 7 13
10 10 11 9

9 9 10 11 13 13 13 13 13 14 13 13 13 11 10
11 11 13 14 14 14 13 14 , 14 13 13 14 14 11 13
11 11 13 14...14 14 , 13 13 13 14 13 10 9
9 9 10 10 10 10 10 9 11 10

9 9 10 11 13 13 13 13 13 13 13 14 11 10
11 11 13 14 14 14 13 14 , 13 14 13 13 11 10 11
11 13 14 14 15 14 14 , 13 14 13 13 10 9
10 10 10 10 , 9 6 7 13 , 7 6 9 10 9 

Tabs: Diatonic 
  5 -4 5 4 -4 5 6 6 -6 6
 -6 -6 -6 -6 6 6 -6 6 5
 -6 -6 6 -6 5 6 6 -6 5
 4 4 -4 -4 -4 -4 -4 4 -3" -2 6

 5 -4 5 4 -4 5 6 6 -6 6
 -6 -6 -6 -6 6 6 -6 6 5
 -6 -6 6 -6 5 6 6 -6 5
 4 4 -4 -4 -4 -4 -4 4 -3" -2 6
 -4 -4 5 4

 4 4 -4 5 6 6 6 6 6 -6 6 6 6 5 -4
 5 5 6 -6 -6 -6 6 -6 -6 6 6 -6 -6 5 6
 5 5 6 -6 -6 -6 6 6 6 -6 6 -4 4
 4 4 -4 -4 -4 -4 -4 4 5 -4

 4 4 -4 5 6 6 6 6 6 6 6 -6 5 -4
 5 5 6 -6 -6 -6 6 -6 6 -6 6 6 5 -4 5
 5 6 -6 -6 7 -6 -6 6 -6 6 6 -4 4
 -4 -4 -4 -4 4 -3" -2 6 -2 -3" 4 -4 4

Video Music:
Sheet Music
Note: 
  Mi Rê Mi Đô Rê Mi Sol Sol La Sol
 La La La La Sol Sol La Sol Mi
 La La Sol La Mi Sol Sol La Mi
 Đô Đô Rê Rê Rê Rê Rê Đô Là Sòl Sol

 Mi Rê Mi Đô Rê Mi Sol Sol La Sol
 La La La La Sol Sol La Sol Mi
 La La Sol La Mi Sol Sol La Mi
 Đô Đô Rê Rê Rê Rê Rê Đô Là Sòl Sol
 Rê Rê Mi Đô

 Đô Đô Rê Mi Sol Sol Sol Sol Sol La Sol Sol Sol Mi Rê
 Mi Mi Sol La La La Sol La La Sol Sol La La Mi Sol
 Mi Mi Sol La La La Sol Sol Sol La Sol Rê Đô
 Đô Đô Rê Rê Rê Rê Rê Đô Mi Rê

 Đô Đô Rê Mi Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol La Mi Rê
 Mi Mi Sol La La La Sol La Sol La Sol Sol Mi Rê Mi
 Mi Sol La La Đố La La Sol La Sol Sol Rê Đô
 Rê Rê Rê Rê Đô Là Sòl Sol Sòl Là Đô Rê Đô

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)