Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Viên Đá Nhỏ - Hải Băng

Cảm âm: xjtrum41


Tabs: Tremolo
9 9 10 11 13 13 11 14 13
11 11 10 13 13 11 14 13
16 16 16 15 15 15 17 18 16 16 18 13
13 12 11 13 12 12 11 13 12
12 12 11 12 13 11
11 11 11 10 10 9 10 14 13 109 9 10 11 13 13 11 14 13
11 11 10 13 13 11 14 13
16 16 16 15 15 , 18 17 18 16 16 16 18 13
13 13 14 15 15 15 14 18 15
14 14 1314 15 14 15 17
13 14 16 15 14 17 18 15 18

13 13 14 17 17 17 18 17 19
15 18 18 18 18 17 18
16 15 15 15 15 15 18 17 18 16 14 13
13 13 14 15 15 15 14 18 15
14 14 13 14 15 14 15 17
13 14 16 15 14 17 18 15 18

13 13 14 17 17 17 17 17 19
15 18 18 18 15 17 18
16 15 15 15 15 15 18 17 18 16 14 13
13 13 14 15 15 15 14 18 15
15 13 13 15 15 18 15
13 14 16 15 15 15 18 17 15 18 17 18 , 15 16 15

Tabs: Diatonic
 4 4 -4 5 6 6 5 -6 6
 5 5 -4 6 6 5 -6 6
 -7 -7 -7 7 7 7 8 -8 -7 -7 -8 6
 6 -5 5 6 -5 -5 5 6 -5
 -5 -5 5 -5 6 5
 5 5 5 -4 -4 4 -4 -6 6 -4

 4 4 -4 5 6 6 5 -6 6
 5 5 -4 6 6 5 -6 6
 -7 -7 -7 7 7 -8 8 -8 -7 -7 -7 -8 6
 6 6 -6 7 7 7 -6 -8 7
 -6 -6 6 -6 7 -6 7 8
 6 -6 -7 7 -6 8 -8 7 -8

 6 6 -6 8 8 8 -8 8 9
 7 -8 -8 -8 -8 8 -8
 -7 7 7 7 7 7 -8 8 -8 -7 -6 6
 6 6 -6 7 7 7 -6 -8 7
 -6 -6 6 -6 7 -6 7 8
 6 -6 -7 7 -6 8 -8 7 -8

 6 6 -6 8 8 8 8 8 9
 7 -8 -8 -8 7 8 -8
 -7 7 7 7 7 7 -8 8 -8 -7 -6 6
 6 6 -6 7 7 7 -6 -8 7
 7 6 6 7 7 -8 7
 6 -6 -7 7 7 7 -8 8 7 -8 8 -8 7 -7 7

Video Music:


Sheet Music

Note:
 Đô Đô Rê Mi Sol Sol Mi La Sol
 Mi Mi Rê Sol Sol Mi La Sol
 Si Si Si Đố Đố Đố Mí Rế Si Si Rế Sol
 Sol Fa Mi Sol Fa Fa Mi Sol Fa
 Fa Fa Mi Fa Sol Mi
 Mi Mi Mi Rê Rê Đô Rê La Sol Rê

 Đô Đô Rê Mi Sol Sol Mi La Sol
 Mi Mi Rê Sol Sol Mi La Sol
 Si Si Si Đố Đố Rế Mí Rế Si Si Si Rế Sol
 Sol Sol La Đố Đố Đố La Rế Đố
 La La Sol La Đố La Đố Mí
 Sol La Si Đố La Mí Rế Đố Rế

 Sol Sol La Mí Mí Mí Rế Mí Sól
 Đố Rế Rế Rế Rế Mí Rế
 Si Đố Đố Đố Đố Đố Rế Mí Rế Si La Sol
 Sol Sol La Đố Đố Đố La Rế Đố
 La La Sol La Đố La Đố Mí
 Sol La Si Đố La Mí Rế Đố Rế

 Sol Sol La Mí Mí Mí Mí Mí Sól
 Đố Rế Rế Rế Đố Mí Rế
 Si Đố Đố Đố Đố Đố Rế Mí Rế Si La Sol
 Sol Sol La Đố Đố Đố La Rế Đố
 Đố Sol Sol Đố Đố Rế Đố
 Sol La Si Đố Đố Đố Rế Mí Đố Rế Mí Rế Đố Si Đố

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)