Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Về Đâu Mái Tóc Người Thương - Quang Lê

Cảm âm bởi: Dany Lam
Tabs: Tremolo
6 11 10 9 10 11-13 11
9 10 9 10-11, 5 8 6
11 14 13 11 13 14 13-14, 13-14 11 9 6 9-10
9 10 11 9 6 10-11
6 11 10 9 10 11-13 11
9 10 9 10-11, 5 8 6
11 14 13 11 13 14 13-14, 13-14 11 9 6 9-10
5 8 10 11 9 6


DK:
13-14 14 13 11 13 11 13-14
13-14 11 13 11 10, 6 9-10, 11 9 9 6 9-10
10 8 6 7 5, 5 6 8 10-11, 11 9 8 6
( dấu “-“ luyến giữa 2 not) xin share cùng mọi người

Tabs: Diatonic
 -3" 5 -4 4 -4 5 6 5
 4 -4 4 -4 5 2 -3 -3"
 5 -6 6 5 6 -6 6 -6 6 -6 5 4 -3" 4 -4
 4 -4 5 4 -3" -4 5
 -3" 5 -4 4 -4 5 6 5
 4 -4 4 -4 5 2 -3 -3"
 5 -6 6 5 6 -6 6 -6 6 -6 5 4 -3" 4 -4
 2 -3 -4 5 4 -3"
Đk:
 6 -6 -6 6 5 6 5 6 -6
 6 -6 5 6 5 -4 -3" 4 -4 5 4 4 -3" 4 -4
 -4 -3 -3" -2 2 2 -3" -3 -4 5 5 4 -3 -3"

Video Music:


Sheet Music

Note:
 Là Mi Rê Đô Rê Mi Sol Mi
 Đô Rê Đô Rê Mi Mì Sì Là
 Mi La Sol Mi Sol La Sol La Sol La Mi Đô Là Đô Rê
 Đô Rê Mi Đô Là Rê Mi
 Là Mi Rê Đô Rê Mi Sol Mi
 Đô Rê Đô Rê Mi Mì Sì Là
 Mi La Sol Mi Sol La Sol La Sol La Mi Đô Là Đô Rê
 Mì Sì Rê Mi Đô Là
Đk:
 Sol La La Sol Mi Sol Mi Sol La
 Sol La Mi Sol Mi Rê Là Đô Rê Mi Đô Đô Là Đô Rê
 Rê Sì Là Sòl Mì Mì Là Sì Rê Mi Mi Đô Sì Là

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)