Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Today I Miss You - Đại Nhân

Cảm âm: xjtrum41

Tabs: Tremolo
15 16 14 , 15 15 16
16 16 14 13 , 13 16 14 , 14 16 15
14 14 14 14 15 15 16
14 14 13 14 16

17 17 17 17 18 18 18 18 15 15
14 14 18 15 15 16 16 14 14 13 13
18 18 15 18 15 14
16 15 15 16 15 16

17 17 17 17 , 17 17 15 18
18 18 15 18 , 18 15 15 15 17
18 18 15 18 15 14 , 16 15 15 16 14 16
13 16 , 16 16 14

......
17 17 17 , 18 17 18 15 , 14 18 15 18 17 18
18 18 18 17 18 , 18 17 17 18 17 18 17
15 15 15 18 15 , 14 14 16 16 16 15 16
17 19 17 18 17
17 17 22.....
Tabs: Diatonic
 7 -7 -6 7 7 -7
 -7 -7 -6 6 6 -7 -6 -6 -7 7
 -6 -6 -6 -6 7 7 -7
 -6 -6 6 -6 -7

 8 8 8 8 -8 -8 -8 -8 7 7
 -6 -6 -8 7 7 -7 -7 -6 -6 6 6
 -8 -8 7 -8 7 -6
 -7 7 7 -7 7 -7

 8 8 8 8 8 8 7 -8
 -8 -8 7 -8 -8 7 7 7 8
 -8 -8 7 -8 7 -6 -7 7 7 -7 -6 -7
 6 -7 -7 -7 -6

 8 8 8 -8 8 -8 7 -6 -8 7 -8 8 -8
 -8 -8 -8 8 -8 -8 8 8 -8 8 -8 8
 7 7 7 -8 7 -6 -6 -7 -7 -7 7 -7
 8 9 8 -8 8
 8 8 -10

Video Music:


Sheet Music

Note:
 Đố Si La Đố Đố Si
 Si Si La Sol Sol Si La La Si Đố
 La La La La Đố Đố Si
 La La Sol La Si

 Mí Mí Mí Mí Rế Rế Rế Rế Đố Đố
 La La Rế Đố Đố Si Si La La Sol Sol
 Rế Rế Đố Rế Đố La
 Si Đố Đố Si Đố Si

 Mí Mí Mí Mí Mí Mí Đố Rế
 Rế Rế Đố Rế Rế Đố Đố Đố Mí
 Rế Rế Đố Rế Đố La Si Đố Đố Si La Si
 Sol Si Si Si La

 Mí Mí Mí Rế Mí Rế Đố La Rế Đố Rế Mí Rế
 Rế Rế Rế Mí Rế Rế Mí Mí Rế Mí Rế Mí
 Đố Đố Đố Rế Đố La La Si Si Si Đố Si
 Mí Sól Mí Rế Mí
 Mí Mí Lá

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)