Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tình Yêu Màu Nắng - Đoàn Thúy Trang ft. Big Daddy

Cảm âm bởi: Semi Sukune
Tabs: Tremolo 
6 9 6 9 10 11
6 9 6 9 10 11
10 10 10 10 10 9 8 9

6 9 6 9 10 11
6 9 6 9 10 11
10 10 10 10 9 9

7 7 7 6 9 6, 10 10
10 11 13 10 9, 9 10 10
10 11 13 10 9, 9 10 10
10 11 13, 10 11 13 10
10 10 11 13

11 13 14 14
14 16 14 16 14 13 11 10 11 13 13
14 13 14 13 11 13 10 10 11 13 14
10 11 13 14 11, 13 10

9 9 10 11 13 14 14
14 16 14 16 14 13 11 10 11 13
11 13 14 16 14
11 13 14 13
11 11 11 10 11 13, 10 11 13 10 9

Tabs: Diatonic 
 -3" 4 -3" 4 -4 5
 -3" 4 -3" 4 -4 5
 -4 -4 -4 -4 -4 4 -3 4

 -3" 4 -3" 4 -4 5
 -3" 4 -3" 4 -4 5
 -4 -4 -4 -4 4 4

 -2 -2 -2 -3" 4 -3" -4 -4
 -4 5 6 -4 4 4 -4 -4
 -4 5 6 -4 4 4 -4 -4
 -4 5 6 -4 5 6 -4
 -4 -4 5 6

 5 6 -6 -6
 -6 -7 -6 -7 -6 6 5 -4 5 6 6
 -6 6 -6 6 5 6 -4 -4 5 6 -6
 -4 5 6 -6 5 6 -4

 4 4 -4 5 6 -6 -6
 -6 -7 -6 -7 -6 6 5 -4 5 6
 5 6 -6 -7 -6
 5 6 -6 6
 5 5 5 -4 5 6 -4 5 6 -4 4

Video Music:

Sheet Music
Note: 
  Là Đô Là Đô Rê Mi
 Là Đô Là Đô Rê Mi
 Rê Rê Rê Rê Rê Đô Sì Đô

 Là Đô Là Đô Rê Mi
 Là Đô Là Đô Rê Mi
 Rê Rê Rê Rê Đô Đô

 Sòl Sòl Sòl Là Đô Là Rê Rê
 Rê Mi Sol Rê Đô Đô Rê Rê
 Rê Mi Sol Rê Đô Đô Rê Rê
 Rê Mi Sol Rê Mi Sol Rê
 Rê Rê Mi Sol

 Mi Sol La La
 La Si La Si La Sol Mi Rê Mi Sol Sol
 La Sol La Sol Mi Sol Rê Rê Mi Sol La
 Rê Mi Sol La Mi Sol Rê

 Đô Đô Rê Mi Sol La La
 La Si La Si La Sol Mi Rê Mi Sol
 Mi Sol La Si La
 Mi Sol La Sol
 Mi Mi Mi Rê Mi Sol Rê Mi Sol Rê Đô

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)