Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Swan Lake - Tchaikovsky

Soạn Tabs: Nhóm TheHarmonica


Tabs: Tremolo 
14... 10 11 12 13 14
12 14 12 14
10 12 10 8 12 10

13 12 11 14
10 11 12 13 14
12 14 12 14
10 12 10 8 12 10

10 11 12 13 14 13
15 13 14 13 15
18 15 13 15 18
17 18 14 12 11 10

11 12 13 14 13 15 13 14 13 15
18 15 13 15 18 17 13 13 13 17
17 16 17 4 5 14
14 10 11 12 13 14
12 14 12 14 8 10 12 10 8 12
10 13 12 11
14 10 11 12 13
14 12 14 12
14 10 12 10 8 12 10

Tabs: Diatonic 
 -6 ... -4 5 -5 6 -6
 -5 -6 -5 -6
 -4 -5 -4 -3 -5 -4

 6 -5 5 -6
 -4 5 -5 6 -6
 -5 -6 -5 -6
 -4 -5 -4 -3 -5 -4

 -4 5 -5 6 -6 6
 7 6 -6 6 7
 -8 7 6 7 -8
 8 -8 -6 -5 5 -4

 5 -5 6 -6 6 7 6 -6 6 7
 -8 7 6 7 -8 8 6 6 6 8
 8 -7 8 -6
 -6 -4 5 -5 6 -6
 -5 -6 -5 -6 -3 -4 -5 -4 -3 -5
 -4 6 -5 5
 -6 -4 5 -5 6
 -6 -5 -6 -5
 -6 -4 -5 -4 -3 -5 -4

Video Music:
Sheet Music
Note:
 La Rê Mi Fa Sol La
 Fa La Fa La
 Rê Fa Rê Sì Fa Rê

 Sol Fa Mi La
 Rê Mi Fa Sol La
 Fa La Fa La
 Rê Fa Rê Sì Fa Rê

 Rê Mi Fa Sol La Sol
 Đố Sol La Sol Đố
 Rế Đố Sol Đố Rế
 Mí Rế La Fa Mi Rê

 Mi Fa Sol La Sol Đố Sol La Sol Đố
 Rế Đố Sol Đố Rế Mí Sol Sol Sol Mí
 Mí Si Mí Fà Mì La
 La Rê Mi Fa Sol La
 Fa La Fa La Sì Rê Fa Rê Sì Fa
 Rê Sol Fa Mi
 La Rê Mi Fa Sol
 La Fa La Fa
 La Rê Fa Rê Sì Fa Rê

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)