Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Phía Xa Trùng Khơi - Tiên Cookie

Cảm âm: xjtrum41

Tabs: Tremolo
6 6 8 9 10 11 , 11 16 13 14 11
12 11 10 10 9 10 11

6 6 8 9 10 11 , 11 16 15 14
12 11 10 10 , 8 9 8

14 16 15 16 13 11 13 13
14 16 15 15 15 13 10 11


14 16 15 16 13 11 13 14
14 16 15 13 17 18 15 17

ĐK :
15 18 17 17 17 14 14 18 18 15 18
15 15 16 15 16 14 13 14 11

15 18 17 17 17 14 14 18 18 15 18
15 15 16 15 16 14 13 14
14 16 15 , ..... 13 16 15 16 13 14
Tabs: Diatonic
 -3" -3" -3 4 -4 5 5 -7 6 -6 5
 -5 5 -4 -4 4 -4 5
 -3" -3" -3 4 -4 5 5 -7 7 -6
 -5 5 -4 -4 -3 4 -3
 -6 -7 7 -7 6 5 6 6
 -6 -7 7 7 7 6 -4 5
 -6 -7 7 -7 6 5 6 -6
 -6 -7 7 6 8 -8 7 8
Đk:
 7 -8 8 8 8 -6 -6 -8 -8 7 -8
 7 7 -7 7 -7 -6 6 -6 5

 7 -8 8 8 8 -6 -6 -8 -8 7 -8
 7 7 -7 7 -7 -6 6 -6
 -6 -7 7 6 -7 7 -7 6 -6

Video Music:


Sheet Music

Note:
 Là Là Sì Đô Rê Mi Mi Si Sol La Mi
 Fa Mi Rê Rê Đô Rê Mi
 Là Là Sì Đô Rê Mi Mi Si Đố La
 Fa Mi Rê Rê Sì Đô Sì
 La Si Đố Si Sol Mi Sol Sol
 La Si Đố Đố Đố Sol Rê Mi
 La Si Đố Si Sol Mi Sol La
 La Si Đố Sol Mí Rế Đố Mí

 Đố Rế Mí Mí Mí La La Rế Rế Đố Rế
 Đố Đố Si Đố Si La Sol La Mi

 Đố Rế Mí Mí Mí La La Rế Rế Đố Rế
 Đố Đố Si Đố Si La Sol La
 La Si Đố Sol Si Đố Si Sol La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)