Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Như Vẫn Còn Đây – Hiền Thục

Cảm âm: xjtrum41
Tabs: Tremolo 
14 16 15 15 16 15 18
14 15 15 16 16 15 14 15
14 16 15 15 16 15 12
17 18 18 17 16 15

17 , 14 15 , 18 18 16 15 18 18 17
18 17 , 16 15 , 17 18 18 15 16 15

14 15 15 15 15 , 14 15 15 15 18
16 16 16 16 13 14 16 15
15 15 15 , 14 15 15 15 18
16 16 16 16 , 14 16 16 15 14

14 15 15 15 15 , 14 15 15 15 18
16 16 16 16 13 14 16 15
15 15 16 15 , 14 15 15 18 14
14 17 18 18 15 14

Tabs: Diatonic 
 -6 -7 7 7 -7 7 -8
 -6 7 7 -7 -7 7 -6 7
 -6 -7 7 7 -7 7 -5
 8 -8 -8 8 -7 7

 8 -6 7 -8 -8 -7 7 -8 -8 8
 -8 8 -7 7 8 -8 -8 7 -7 7

 -6 7 7 7 7 -6 7 7 7 -8
 -7 -7 -7 -7 6 -6 -7 7
 7 7 7 -6 7 7 7 -8
 -7 -7 -7 -7 -6 -7 -7 7 -6

 -6 7 7 7 7 -6 7 7 7 -8
 -7 -7 -7 -7 6 -6 -7 7
 7 7 -7 7 -6 7 7 -8 -6
 -6 8 -8 -8 7 -6

Video Music:

Sheet Music
Note: 
  La Si Đố Đố Si Đố Rế
 La Đố Đố Si Si Đố La Đố
 La Si Đố Đố Si Đố Fa
 Mí Rế Rế Mí Si Đố

 Mí La Đố Rế Rế Si Đố Rế Rế Mí
 Rế Mí Si Đố Mí Rế Rế Đố Si Đố

 La Đố Đố Đố Đố La Đố Đố Đố Rế
 Si Si Si Si Sol La Si Đố
 Đố Đố Đố La Đố Đố Đố Rế
 Si Si Si Si La Si Si Đố La

 La Đố Đố Đố Đố La Đố Đố Đố Rế
 Si Si Si Si Sol La Si Đố
 Đố Đố Si Đố La Đố Đố Rế La
 La Mí Rế Rế Đố La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)