Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Người Tôi Yêu - Chi Dân

Cảm ơn bởi: Nguyễn Đình KhangTabs: Tremolo
14 14 14 14 11 14 15 16 14 13
14 10 9 9 9 10 12 11
14 14 14 14 11 14 15 16 14 13
18 15 15 14 16 14 13 14


14 16 15 15 17 15 18 18 15 15 16
13 14 16 15 16 14 14 13
12 11 12 12 14 16 16 11 11 15 15
14 16 16 16 14 13 14 14

17 18 15 18 17 17 17 17 18 15 18 16
18 18 17 18 20 20 20 20 17 18 17 15
15 16 14 22. 15 16 13 19
18 18 17 18 20 20 20 20 17 15 18
17 18 15 18 17 17 17 17 18 15 18 16
18 17 17 17 18 20 20 20 20 17 18 17 15
15 16 14 22. 15 16 13 19
18 18 18 17 18 20 20 20 17 15 18
20 17 18 15
Tabs: Diatonic
 -6 -6 -6 -6 5 -6 7 -7 -6 6
 -6 -4 4 4 4 -4 -5 5
 -6 -6 -6 -6 5 -6 7 -7 -6 6
 -8 7 7 -6 -7 -6 6 -6

 -6 -7 7 7 8 7 -8 -8 7 7 -7
 6 -6 -7 7 -7 -6 -6 6
 -5 5 -5 -5 -6 -7 -7 5 5 7 7
 -6 -7 -7 -7 -6 6 -6 -6

 8 -8 7 -8 8 8 8 8 -8 7 -8 -7
 -8 -8 8 -8 -9 -9 -9 -9 8 -8 8 7
 7 -7 -6 -10 7 -7 6 9
 -8 -8 8 -8 -9 -9 -9 -9 8 7 -8
 8 -8 7 -8 8 8 8 8 -8 7 -8 -7
 -8 8 8 8 -8 -9 -9 -9 -9 8 -8 8 7
 7 -7 -6 -10 7 -7 6 9
 -8 -8 -8 8 -8 -9 -9 -9 8 7 -8
 -9 8 -8 7

Video Music:

Sheet Music
Note:
 La La La La Mi La Đố Si La Sol
 La Rê Đô Đô Đô Rê Fa Mi
 La La La La Mi La Đố Si La Sol
 Rế Đố Đố La Si La Sol La

 La Si Đố Đố Mí Đố Rế Rế Đố Đố Si
 Sol La Si Đố Si La La Sol
 Fa Mi Fa Fa La Si Si Mi Mi Đố Đố
 La Si Si Si La Sol La La

 Mí Rế Đố Rế Mí Mí Mí Mí Rế Đố Rế Si
 Rế Rế Mí Rế Fá Fá Fá Fá Mí Rế Mí Đố
 Đố Si La Lá Đố Si Sol Sól
 Rế Rế Mí Rế Fá Fá Fá Fá Mí Đố Rế
 Mí Rế Đố Rế Mí Mí Mí Mí Rế Đố Rế Si
 Rế Mí Mí Mí Rế Fá Fá Fá Fá Mí Rế Mí Đố
 Đố Si La Lá Đố Si Sol Sól
 Rế Rế Rế Mí Rế Fá Fá Fá Mí Đố Rế
 Fá Mí Rế Đố

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)